Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Việt Nam chạy đua với thời gian để đào tạo giáo viên tiếng Anh

Việt Nam chạy đua với thời gian để đào tạo giáo viên tiếng Anh

10/05/2016
Mức trung cấp

Vietnam races against the clock to produce teachers of English

It is estimated that Vietnam will need 7,770 more teachers of English by 2020 to implement the national program on teaching English, under which third, fourth and fifth graders would have four English sessions a week.

The Ministry of Education and Training (MOET) decided that from the 2016-2017 academic year, 100 percent of third, fourth and fifth graders nationwide will have English lessons. 

By 2018, teachers of English will have to meet the standard English skills as set for education levels: the 3/6 or 4/6 level for primary school, 4/6 for secondary school and 5/6 for high school.

This is an important step to be implemented within the English teaching program under which general school students will have English lessons for 10 years, commencing from the third grade.

However, observers commented that the target is unattainable as Vietnam is now seriously lacking teachers of English.

According to MOET’s Primary Education Department, there are 15,883 primary schools with 7,784,685 students and 151,329 classes, including 89,465 third, fourth and fifth graders. 

With 21,430 teachers available now, the ratio of teacher to every class is 0.1-0.2 percent. This means that every teacher has to cover 5-10 classes and has 20-40 teaching periods a week.

Meanwhile, under the current regulations, one primary school teacher must not have more than 23 teaching sessions a week, while a teacher of English has 18.

Due to the lack of teachers, 48.48 percent of third, fourth and fifth graders now have two English lessons a week.

A report of the MOET’s Primary Education Department showed that there are 275 primary schools in Cao Bang province, but there are only 86 teachers of English. 

This means that the province has less than 30 percent of the total number of teachers needed to implement the program on providing four English lessons a week.

The report also showed that by the 2015-2016 academic year, 711,000 third, fourth and fifth graders still could not learn English.

There are 21,430 primary school teachers of English in the country. 
However, of this amount, only 7,360, or 29.11 percent, are officially employed. This means that Vietnam would need 7,770 teachers more.

As of July 2015, only 6,000 out of 18,900 primary school teachers of English, or 31.37 percent, had been recognized as meeting the standard English skills.

In principle, the remaining teachers must attend refresh refresh training courses to improve their skills to satisfy the new requirements. 

However, the training has encountered problems because of the lack of training establishments.

MOET has paved the way for schools to employ enough teachers of English by allowing fourth-year university students of English to assist in English teaching. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam chạy đua với thời gian để đào tạo giáo viên tiếng Anh

Người ta ước tính rằng Việt Nam sẽ cần thêm 7.770 giáo viên tiếng Anh vào năm 2020 để thực hiện chương trình quốc gia về giảng dạy tiếng Anh, theo đó học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 sẽ có bốn tiết học tiếng Anh một tuần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đã quyết định rằng từ năm học 2016-2017, 100% học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 trên toàn quốc sẽ có những bài học tiếng Anh.

Cho đến năm 2018, giáo viên tiếng Anh sẽ phải đáp ứng các kỹ năng tiếng Anh được thiết lập cho các cấp giáo dục: mức 3/6 hoặc 4/6 cho trường tiểu học, 4/6 cho trường trung học và 5/6 cho các trường Phổ thông

Đây là một bước quan trọng được thực hiện trong chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, theo đó học sinh trung học nói chung sẽ học tiếng Anh trong 10 năm, bắt đầu từ lớp ba.

Tuy nhiên, các nhà quan sát nhận xét rằng mục tiêu sẽ không thể đạt được vì Việt Nam hiện đang thiếu giáo viên tiếng Anh trầm trọng.

Theo Sở Giáo dục Tiểu học Bộ GD & ĐT, có 15.883 trường tiểu học với 7.784.685 học sinh và 151.329 lớp học, trong đó có 89.465 học sinh lớp ba, lớp bốn và lớp năm.

Với 21.430 giáo viên sẵn có hiện nay, tỷ lệ giáo viên cho mỗi lớp học là 0,1-0,2%. Điều này có nghĩa rằng tất cả các giáo viên phải dạy từ 5-10 lớp học và có 20-40 tiết dạy một tuần.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, một giáo viên tiểu học không được có hơn 23 phiên giảng dạy một tuần, trong khi một giáo viên tiếng Anh không quá 18 tiết.

Do thiếu giáo viên, 48,48% học sinh lớp ba, lớp bốn và lớp năm hiện nay có hai tiết học tiếng Anh một tuần.

Một báo cáo của Sở Giáo dục Tiểu học cho thấy có 275 trường tiểu học tại tỉnh Cao Bằng, nhưng chỉ có 86 giáo viên tiếng Anh.

Điều này có nghĩa là tỉnh có ít hơn 30% tổng số giáo viên cần thiết để thực hiện chương trình cung cấp bốn bài học tiếng Anh một tuần.

Báo cáo cũng cho thấy rằng vào năm học 2015-2016, 711.000 học sinh lớp ba, lớp bốn và lớp năm vẫn không thể học tiếng Anh.

Có 21.430 giáo viên tiểu học môn tiếng Anh trong cả nước. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 7360 hay 29.11% được làm việc chính thức. Điều này có nghĩa là Việt Nam sẽ cần thêm 7.770 giáo viên.

Tính đến tháng 7 năm 2015, chỉ có 6.000 trong số 18.900 giáo viên tiểu học môn tiếng Anh hay 31,37% đã được công nhận đạt tiêu chuẩn kỹ năng tiếng Anh.

Về nguyên tắc, những giáo viên còn lại phải tham dự các khóa đào tạo mới để cải thiện kỹ năng của họ nhằm đáp ứng những yêu cầu mới....

Tuy nhiên, việc đào tạo lại gặp phải khó khăn do thiếu các cơ sở đào tạo.

Bộ GD-ĐT đã mở đường cho các trường để có thể tuyển đủ giáo viên tiếng Anh bằng cách cho phép sinh viên đại học năm thứ tư môn tiếng Anh hỗ trợ cho việc giảng dạy tiếng Anh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục