Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kế toán - Kiểm toán
  4. Việt Nam có kế hoạch ưu đãi thuế cao hơn đối với các doanh nghiệp CNTT

Việt Nam có kế hoạch ưu đãi thuế cao hơn đối với các doanh nghiệp CNTT

17/12/2015
Mức trung cấp

Vietnam plans higher tax incentives for IT firms

The Vietnam Tax Consultants Association (VTCA) has completed the draft on the new tax policy for information technology (IT) firms as assigned by the government. It plans to give more tax incentives to encourage the development of the industry.

However, according to VTCA’s chair Nguyen Thi Cuc, it is necessary now to offer more reasonable tax incentives to IT firms. 

Vietnam’s IT industry is still in the early stage of development and it has not yet entered the growth period like the 1990s in India and China or 2004 in the Philippines.

Vietnamese IT firms now enjoy tax incentives lower than those applied in 2001-2008.

The IT development history in India, China and the Philippines showed that the countries had increased tax incentives to IT firms before they entered the strong development periods.

Regarding VAT, VTCA has suggested that IT firms, which are now not subject to the tax (they do not pay output tax and do not get an input tax deduction), would not be subject to duty declaration (they would not pay output tax and get input tax deduction).

Regarding corporate income tax, IT services and software would be subject to tax preferences. They would be able to enjoy the preferential tax rate of 10 percent for 15 years. In special cases, they could enjoy the preferences for no more than 30 years, and get four-year tax exemption and 50 percent tax reduction for no more than nine years. 

Meanwhile, the duration for software production and services to enjoy tax preferences would be raised to 30 years.

Regarding the personal income tax (PIT), IT workers can enjoy a 50 percent tax reduction. Meanwhile, some kinds of allowances are not counted as taxable income. VTCA has suggested the special occupation allowance of 25 percent for salary for IT workers.

The association estimates that the new policy on tax incentives would help make up 25 percent of GDP growth, attract talented employees and create more than 1 million jobs with high income in IT and other industries.

Nguyen The Tan, CEO of VCCorp, while applauding bigger tax incentives, said the preferences would help create a more level playing field for domestic and foreign IT firms.

Tan said that foreign firms now do not have to pay tax though they provide services and earn money from customers in Vietnam.

“Uber, Facebook and Google don’t have to pay tax in Vietnam. The workers for Google in Vietnam report they receive salaries from Singapore, and they don’t have to pay personal income tax,” Tan said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam có kế hoạch ưu đãi thuế cao hơn đối với các doanh nghiệp CNTT

Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đã hoàn thành dự thảo về chính sách thuế mới cho các công ty công nghệ thông tin (CNTT) theo phân công của Chính phủ. Cơ quan này có kế hoạch cung cấp ưu đãi thuế để khuyến khích sự phát triển của ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch VTCA bà Nguyễn Thị Cúc rất cần thiết để đưa ra ưu đãi thuế hợp lý hơn cho các doanh nghiệp CNTT.

Ngành công nghiệp CNTT của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và nó chưa bước vào thời kỳ tăng trưởng như những năm 1990 ở Ấn Độ và Trung Quốc hay năm 2004 tại Philippines.

Các doanh nghiệp CNTT Việt Nam đang hưởng ưu đãi thuế thấp hơn so với giai đoạn 2001-2008.

Lịch sử phát triển CNTT ở Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines đã cho thấy rằng các nước này đã tăng ưu đãi thuế cho các công ty CNTT trước khi họ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Về thuế giá trị gia tăng, VTCA đã đề nghị rằng các doanh nghiệp CNTT hiện nay không thuộc diện chịu thuế (họ không phải trả thuế đầu ra và không được khấu trừ thuế đầu vào), sẽ không phải kê khai thuế (họ sẽ không phải nộp thuế đầu ra và có được khấu trừ thuế đầu vào).

Theo thuế thu nhập doanh nghiệp, các công ty dịch vụ CNTT và phần mềm sẽ là đối tượng ưu đãi về thuế. Họ sẽ có thể hưởng thuế suất thuế ưu đãi 10% trong 15 năm. Trong trường hợp đặc biệt, họ có thể được hưởng các ưu đãi tối đa không quá 30 năm, được miễn thuế bốn năm và giảm thuế 50% không quá chín năm.

Trong khi đó, thời gian mà các công ty sản xuất và dịch vụ phần mềm được hưởng ưu đãi thuế phần mềm sẽ được nâng lên đến 30 năm.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nhân viên CNTT có thể được giảm thuế 50%. Trong khi đó, một số loại phụ cấp không được tính là thu nhập chịu thuế. VTCA đã đề nghị trợ cấp nghề đặc biệt 25% lương cho người lao động CNTT.

Hiệp hội ước tính rằng các chính sách mới về ưu đãi thuế sẽ giúp tạo nên 25% tăng trưởng GDP, thu hút nhân tài và tạo ra hơn 1 triệu việc làm với thu nhập cao trong lĩnh vực CNTT và các ngành công nghiệp khác.

Ông Nguyễn Thế Tân, Giám đốc điều hành của VCCorp, tán thành ưu đãi thuế lớn hơn đồng thời cho biết ưu đãi sẽ giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp CNTT trong nước và nước ngoài.

Ông Tân nói rằng các công ty nước ngoài với doanh nghiệp không phải nộp thuế mặc dù họ cung cấp dịch vụ và kiếm được tiền từ khách hàng tại Việt Nam.

"Uber, Facebook và Google không phải nộp thuế tại Việt Nam. Các nhân viên của Google Việt Nam theo báo cáo họ nhận được lương từ Singapore và họ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân" ông Tân nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục