Bài nói mẫu chủ đề tiếng anh phổ biến | Nhà ở (Houses)

Đây là một bài học trong chủ đề tiếng Anh Building design (thiết kế kiến trúc), được Ce Phan biên soạn và giới thiệu tại hệ thống Timeline Learning.

Houses

All houses are unique. Even if they look the same from the outside, they are very different on the inside. I think houses are very interesting.

I like looking at the way they are built and the style they are built in. In London there are many houses that are hundreds of years old. These are beautiful.

You can still see much of the original wood and stone structure. Modern houses are also interesting. It’s funny how they copy many of the features of older houses.

I love looking at houses when I travel. Every country has its own special designs, from Japan to Arabia to Greece. Nowadays people are building eco-friendly houses. They want houses that save energy and help protect the planet.

Source: Listen a minute

 

 

Những ngôi nhà

Tất cả những ngôi nhà đều là duy nhất. Dù cho chúng giống nhau ở vẻ bề ngoài, nhưng bên trong thực sự khác nhau. Tôi nghĩ rằng những ngôi nhà ấy đều rất tuyệt.

Tôi thích tìm kiếm cách mà người ta xây nhà và thiết kế chúng. Ở London có nhiều ngôi nhà hàng trăm năm tuổi. Chúng đều rất đẹp.

Bạn vẫn có thể nhìn thấy nhiều nhà xây với cấu trúc gỗ và đá. Những ngôi nhà hiện đại cũng rất thú vị. Thật khôi hài khi người ta sao chép nhiều đặc tính của những ngôi nhà có sẵn

Tôi yêu thích việc tìm kiếm những kiểu nhà khi tôi đi du lịch. Mỗi đất nước đều có những thiết kế riêng biệt, độc đáo, từ Nhật Bản cho tới nước Ả-rập, Hy Lạp. Ngày nay người ta xây dựng nhiều ngôi nhà sinh thái thân thiện với môi trường. Họ muốn những ngôi nhà tiết kiệm năng lượng và góp phần bảo vệ Trái Đất

 

Dịch bởi: Thupu_95