Nghe bài nói mẫu về chủ đề tiếng anh phổ biến | History

Bài học này là một phần trong chủ đề tiếng Anh: Stepping back in time (Ngược dòng thời gian), được Ce Phan biên soạn và giới thiệu tại hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

History

My favourite subject at school was history. I don’t know why. I loved reading the stories about famous people and famous events. 

When I was little, history was just stories. As I got older, I realized history is the study of how we got here today. 

It’s a long journey that describes all the wars, great people, inventions, disasters, etc that have brought us to this point in time. 

I now love any kind of history. It’s fascinating to visit a new country and learn about its history. 

Watching the news today is like seeing history unfold. Lots of the things I learnt at school now make the news more interesting. 

History provides us with the perfect background information to a news story.

Source: Listen A Minute

 

 

Lịch sử

Môn học yêu thích của tôi ở trường là Lịch sử. Tôi cũng không biết tại sao lại như thế. Tôi thích đọc câu chuyện về những người và những sự kiện nổi tiếng.

Khi tôi còn nhỏ, lịch sử chỉ là những câu chuyện. Khi tôi lớn hơn, tôi nhận ra rằng lịch sử là việc nghiên cứu làm thế nào chúng ta ở đây, lúc này

Đó là một cuộc hành trình dài mô tả mọi cuộc chiến tranh, những con người tuyệt vời, những phát minh, những thảm họa... chúng được mang đến cho chúng ta qua các mốc thời gian

Bây giờ, tôi thích tất cả các loại lịch sử. Thật hấp dẫn khi đến thăm một đất nước mới và học về lịch sử của nó.

Việc xem bản tin ngày nay giống như việc nhìn thấy lịch sử mở ra trước mắt. Rất nhiều thức tôi được học ở trường khiến tin tức trở nên thứ vị hơn.

Lịch sử cung cấp cho chúng ta một nền tảng thông tin hoàn hảo cho những câu chuyện mới

 

Dịch bởi: cepquynh