Bài nói mẫu chủ đề tiếng Anh phổ biến | Water (nước)

Bài học là một phần trong chủ đề Every drop counts (Sự quý giá của nguồn nước) được giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning.

Water

Few people think about how important water is. We do when we're really thirsty. I remember hiking for hours in really baking sun without anything to drink.

I was dreaming about drinking cool water. And when I came to a small river, the water was delicious. And cool. But that was years ago.

I think the water in that river is polluted today and dangerous to drink. That's sad. When I was a kid, water was fun.

You could splash around in it and drink it in the countryside. Not today though. Water is becoming more and more precious.

In fact, there will soon be wars over water. We really need to start thinking more about water and how we can conserve it. Some countries use crazy amounts of water.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Nước

Rất ít người nghĩ về tầm quan trọng của nước. Chúng ta cần nước khi chúng ta thật sự khát. Tôi nghĩ đến nước khi đi đi bộ đường dài hàng giờ đồng hồ dưới trời nóng như lò nướng mà không có bất kì giọt nước nào uống.

Tôi đã ước được uống nước mát. Và khi tôi đến bên một con sông nhỏ, nước thật ngon. Và mát lạnh. Nhưng đó là từ những năm trước.

Tôi nghĩ dòng nước ở sông hiện nay ô nhiễm và rất nguy hiểm khi uống nó. Thật là buồn! Khi tôi còn là một đứa trẻ, nước rất thú vị.

Bạn có thể lội bì bõm trong nước và uống nó khi ở nông thôn. Nhưng bây giờ không như thế. Nước đang dần trở nên quý giá.

Trên thực tế, sẽ có nhiều cuộc chiến tranh trên mặt nước. Chúng ta thực sự bắt đầu cần nghĩ nhiều hơn về nước và chúng ta nên làm như thế nào để bảo vệ nó. Nhiều đất nước đã sử dụng một lượng lớn nước.

 

Dịch bởi: vuphuonguyen