Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bạn muốn trở thành một học giả thành công? Tất cả mọi thứ đều xoay quanh việc đăng báo

Bạn muốn trở thành một học giả thành công? Tất cả mọi thứ đều xoay quanh việc đăng báo

30/09/2017
Mức trung cấp

Want to be a successful academic? It’s all about getting published

Publishing is part of the academic game, says Mike Smith, so you’d better get good at it 

Source: iStock

Whether we like it or not, published research remains one of the significant benchmarks by which academics are measured. So from the perspective of science and the social sciences, how does the postdoctoral researcher (or temporary lecturer) go about achieving this? I want to focus on three linked areas that are based around work, publication selection and writing.

First, work – and to paraphrase the words of one of the research professors on my first day of employment:

+ Free up as much of your time as possible in and out of work for writing up your PhD research;

+ Network extensively: find out those people in your research area and get to know them and, in particular, get to know those who you can trust and potentially work with. They are the valuable colleagues with whom you could end up spending a lifetime collaborating;

+ Don’t ever volunteer for anything.

That final point might make some people choke a little. But take it on board. And if you have to pick anything up, be strategic about it so that it can help you (think research committee, rather than timetabling). From a cynical perspective, no one else is looking out for you and everyone will be trying to divest themselves of responsibility at the earliest opportunity. That may or may not be the case, but be warned.

OK, you now have time and space to write up your work. First, and usually in conjunction with co-authors, you need to select a journal. The quality of your work will be judged on how many citations you garner (you keep a track of this using services such as ResearcherID, right?) and the quality of journal you publish in. Journals have a pecking order and you want to be picking a good one. So, think about the following:

+ Impact factor: this remains the de facto metric of choice for universities and governments and will therefore have a bearing on where you send a manuscript;

Audience: you know which manuscripts you read and where they are published. You are their audience, so think about whoyour audience is. Your paper will have a “flavour” to it. Some papers are destined for the highest profile that you can muster, other papers you hope will reach those who will read them and use them;

Rejection rates: not all journals operate equally and most have restrictions on the quantity that they can publish. For example,Nature rejects more than 90 per cent of papers submitted, while an anonymous middle-tier journal in the geosciences rejects a third at submission and a third after review. It’s a trade-off between how likely you are to get accepted in a high-ranking journal and the pain and time invested in getting rejected.

After successfully defending your PhD, writing the paper for publication might seem like the easy part. It isn’t. Such tasks are long, hard and painful, but the rewards are potentially high. Remember that you are competing with everyone else submitting to your target journal for limited publication space. You’ve got to do everything that you can to maximise your chances. These include:

Networks: linked to the point above, establish wide networks so that potential editors and reviewers are already aware of your name before they review your manuscript (in a good way!). Particularly when you are unsure of your target journal, or where you want to seek affirmation of your topic, contacting the editor prior to submission is good practice;

Submission: read the submission guidelines carefully, make notes, then re-read them. Don’t do as one of my students did and submit to the wrong section necessitating lengthy review, rejection and then resubmission to the correct section. It pays dividends to make sure there is no possible administrative reason to reject your manuscript;

Research design: your experimental set-up is everything. I usually look at this first when reviewing a manuscript. If it is not logical and carefully planned, I reject. Good science is about having an appropriate methodology for investigation. Anything that can unjustifiably compromise that position is not worthy of acceptance. I’ll say it again – you must get your research design correct;

English: like it or not, English is the language of the academe. A well-written, clear and concise manuscript will be a breath of fresh air to reviewers. If you can manage beautiful prose, so much the better.

A strong publication record is a significant boost to your CV, so make the best use of your time and resources to further that as much as you can. Successful completion of a PhD shows that you are the world’s foremost expert in that particular topic area – tell the world about your research so that others can find out about it and build on it in the future.

Be honest, be ethical and produce the best possible research that you can, but remember that publishing is part of the game and you are competing against everyone else in your subject area. A strong foundation of publications will provide the springboard that you need to get ahead in academia.

Mike J. Smith is editor-in-chief of the Journal of Maps.

 

Bạn muốn trở thành một học giả thành công? Tất cả mọi thứ đều xoay quanh việc đăng báo

Mike Smith có câu nói "Xuất bản là một phần của trò chơi học thuật", vì vậy tốt hơn hết bạn nên làm tốt điều đó

Nguồn: iStock

Cho dù chúng ta có thích hay không thì các nghiên cứu được đăng tải vẫn là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đo lường các học giả. Vậy từ triển vọng khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nghiên cứu sinh tiền tiến sĩ (hay giảng viên chưa chính thức) làm thế nào để đạt được điều này? Tôi muốn tập trung vào ba lĩnh vực có liên quan được dựa trên công trình nghiên cứu, lựa chọn đăng báo và viết lách.

Thứ nhất, công trình nghiên cứu - và để diễn giải lại lời của một vị trong số các giáo sư nghiên cứu đã nói khi tôi đến làm ngày đầu tiên:

+ Giải phóng càng nhiều thời gian càng tốt, cả trong và ngoài công việc để viết nghiên cứu tiến sĩ của bạn;

+ Mạng lưới rộng khắp: tìm ra những người trong phạm vi nghiên cứu của bạn và tìm hiểu họ, đặc biệt, tìm hiểu những người bạn có thể tin cậy và có tiềm năng làm việc cùng. Họ là những đồng nghiệp quý giá mà bạn có thể cộng tác cả đời;

+ Không bao giờ xung phong cho bất kết mọi điều.

Ý cuối cùng đó có thể làm cho một số người cảm thấy nghẹn lời một chút. Nhưng hãy chấp nhận quan điểm ấy. Và nếu bạn phải chọn bất cứ điều gì, hãy lập chiến lược về nó để nó có thể giúp bạn (nghĩ về hội đồng nghiên cứu, tốt hơn việc lập thời gian biểu). Từ viễn cảnh nghi ngờ, sẽ chẳng ai khác lưu tâm hộ bạn và mọi người sẽ cố gắng gạt bỏ trách nhiệm ngay khi có cơ hội. Trường hợp đó có thể xuất hiện, có thể không, nhưng đã được cảnh báo rồi.

Rồi, bây giờ bạn có thời gian và không gian để viết công trình nghiên cứu của mình. Đầu tiên, thường là kết hợp với các đồng tác giả, bạn cần chọn một tạp chí. Chất lượng công trình của bạn sẽ được đánh giá dựa trên số lượng trích dẫn bạn thu được (bạn có thể theo dõi những thông tin mới nhất về các dịch vụ sử dụng này như trên ResearcherID, đúng chứ?) và chất lượng của tạp chí bạn mà bạn công bố nghiên cứu trên đó. Các tạp chí có cấp bậc đánh giá và bạn muốn chọn một trong những tạp chí tốt nhất. Vì vậy, suy nghĩ về những điều sau đây:

+ Yếu tố tác động: điều này vẫn được giữ làm chuẩn đo thực tế trong việc lựa chọn của các trường đại học và chính phủ, do đó sẽ có mối liên hệ với nơi bạn gửi bản thảo;

+ Đối tượng: bạn biết bạn đọc bản thảo nào và nơi chúng được xuất bản. Bạn là độc giả của họ, vì vậy hãy nghĩ đến ai sẽ là độc giả của bạn. Bài viết của bạn sẽ có một "hương vị" đối với họ. Một số bài viết dành cho hồ sơ cao nhất mà bạn có thể kiểm nghiệm, các bài viết khác bạn hy vọng sẽ tiếp cận được những người sẽ đọc và sử dụng chúng;

+ Tỷ lệ từ chối: không phải tất cả các tạp chí đều hoạt động bình đẳng và hầu hết đều có những hạn chế về số lượng mà họ có thể xuất bản. Ví dụ, Nature bác bỏ hơn 90 phần trăm các luận văn được trình lên, trong khi một tạp chí giấu tên hạng trung trong lĩnh vực khoa học địa chất loại bỏ một phần ba và nộp một phần ba sau khi xem xét. Đó là sự cân bằng giữa khả năng bạn được chấp nhận trong một tạp chí cấp cao và sự đau đớn cùng thời gian đầu tư để rồi bị từ chối.

Sau khi bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ của bạn,công tác viết bài để xuất bản có vẻ như là một phần dễ dàng. Không phải vậy. Nhiệm vụ như vậy rất dài, khó khăn và đau khổ, nhưng phần thưởng lại cao. Hãy nhớ rằng bạn đang cạnh tranh với tất cả những người khác cũng gửi đến tạp chí mục tiêu của bạn với một không gian xuất bản hạn chế. Bạn phải làm mọi thứ có thể để tối đa hóa cơ hội của mình. Bao gồm:

+ Mạng lưới quan hệ: liên kết với ý nêu trên, thiết lập mạng lưới quan hệ rộng rãi để các biên tập viên và những nhà phê bình tiềm năng đã biết đến tên của bạn trước khi họ xem lại bản thảo của bạn (theo một hướng tốt!). Đặc biệt khi bạn không chắc chắn về tạp chí mục tiêu của mình, hoặc nơi bạn muốn tìm kiếm xác nhận cho chủ đề của bạn, liên hệ với người biên tập trước khi trình lên là một thói quen tốt;

+ Đệ trình: đọc kỹ hướng dẫn cách trình lên, ghi chép, sau đó đọc lại. Đừng làm như một trong các sinh viên của tôi, người đã nộp đến sai mục và đòi hỏi một quá trình dài dòng từ xem xét lại, đến từ chối và sau đó gửi lại cho đúng phần. Tạp chí trả cổ tức để đảm bảo rằng không có lý do hành chính để từ chối bản thảo của bạn;

+ Thiết kế nghiên cứu: bố cục thực nghiệm của bạn là tất cả. Tôi thường nhìn vào điều này trước khi xem lại một bản thảo. Nếu không có kế hoạch hợp lý và cẩn thận, tôi sẽ từ chối. Khoa học tuyệt vời là khoa học có một phương pháp luận phù hợp để điều tra nghiên cứu. Bất cứ điều gì có thể thỏa hiệp một cách vô lý quan điểm đó đều không xứng đáng được chấp nhận. Tôi sẽ nói lại lần nữa - bạn phải thiết kế nghiên cứu chính xác;

+ Tiếng Anh: thích hay không thì tiếng Anh cũng là ngôn ngữ của học thuật. Một bản viết tay tốt, rõ ràng và súc tích sẽ là một luồng sinh khí mới cho các nhà phê bình. Nếu bạn có thể kiểm soát bài văn tốt đẹp thì càng nhiều càng tốt.

Một ghi nhận công trình xuất bản có trọng lượng sẽ nâng tầm CV của bạn một cách đáng kể, vì vậy hãy tận dụng tối đa thời gian và nguồn lực của bạn để làm càng nhiều càng tốt. Hoàn thành luận văn tiến sĩ cho thấy bạn là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đề tài chuyên biệt đó - hãy nói với thế giới về nghiên cứu của bạn để người khác có thể tìm hiểu về nó và xây dựng trên nó trong tương lai.

Hãy trung thực, có đạo đức và tạo ra những nghiên cứu tốt nhất mà bạn có thể, nhưng hãy nhớ rằng xuất bản là một phần của trò chơi và bạn đang cạnh tranh với những người khác trong lĩnh vực chủ đề của bạn. Một nền móng vững chắc của các công trình xuất bản sẽ cung cấp bàn đạp mà bạn cần để tiến bước trong giới học thuật.

Mike J. Smith là tổng biên tập của Tạp chí Maps.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục