Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Bốn công ty chi phối thị trường bia Việt Nam

Bốn công ty chi phối thị trường bia Việt Nam

14/12/2016
Mức căn bản

Four companies control Vietnamese beer market

The Vietnamese beer market is controlled by four big brewers, with each of them ruling unchallenged over an area for many years.

Sabeco dominates the southern market; Bia Hue is well known in the central region, Habeco is favored by Hanoians; and Heineken is the foreign brand known throughout the country.

The report from a securities company shows that the four big brewers make up 90 percent of the beer available in the market. The remaining market share is held by foreign invested brands in Vietnam, namely Sapporo and AB InBev, and by smaller companies such as Masan Brewery and Southeast Asian Brewery of Carlsberg. 

The sales account for 35 percent in the north, 6 percent in the central region and 59 percent in the south.

The difference in beer consumption and taste in different regions explain the dominance of the brewers. 

While Sabeco in HCMC and Habeco in Hanoi were established as state-owned enterprises, Bia Hue was initially a joint venture between Hue City authorities and Carlsberg with capital contribution of 50/50.

The three brewers occupy and rule over three regions with market share that is proportional to the local population. The southern region is the largest market, followed by the north and then the central region.

With 24 breweries, which can produce 1.8 billion liters of beer a year, Sabeco now holds 40 percent of the market share.

Sabeco is a giant in the market thanks to its many breweries, especially in the south.

The brewer is attempting to conquer the northern market, with its market share in the area increasing from 10 percent in 2014 to 15.5 percent in the first half of 2016.

Meanwhile, Habeco’s northern market share fell from 55 percent to 50 percent during that time.

Heineken, with 25 percent of the market share, better known for high-end products, holds 67 percent of the high-end market share, of which 40 percent belongs to Tiger and 27 percent to Heineken.

Heineken now has five breweries in Vietnam, including three in the south and two in the central region.

Habeco, with output of 700 million liters of beer in 2015, holds 18 percent of the market share and 50 percent of the northern market share. Like Sabeco, which is favored by southerners, Habeco fits Hanoians’ tastes.

Bia Hue (Hue Brewery) of Carlsberg, located in Hue City, is the largest brewery in the central region. In 2015, it sold 250 million liters of Huda and Huda Gold beer brands.

Source: VIETNAMNET

 

 

Bốn công ty chi phối thị trường bia Việt Nam

Thị trường bia của Việt Nam đang bị chi phối bởi 4 công ty bia, mỗi công ty trong số này thống lĩnh một khu vực trong nhiều năm.

Sabeco thống trị thị trường miền Nam; Bia Huế nổi tiếng ở khu vực miền Trung, Habeco được người Hà Nội yêu thích và Heineken là thương hiệu nước ngoài được cả nước biết đến.

Báo cáo từ một công ty chứng khoán cho thấy rằng bốn nhà sản xuất bia lớn này chiếm 90 phần trăm lượng bia có sẵn trên thị trường. Thị phần còn lại là của các thương hiệu có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể là Sapporo và AB InBev và các công ty nhỏ hơn như Masan Brewery và Nhà máy bia Đông Nam Á của Carlsberg.

Doanh số bán hàng là khoảng 35 phần trăm ở miền Bắc, 6 phần trăm ở miền Trung và 59 phần trăm ở miền Nam.

Sự khác biệt trong lượng tiêu thụ và hương vị bia trong các khu vực khác nhau giải thích sự thống trị của các nhà sản xuất bia.

Trong khi Sabeco tại TPHCM và Habeco ở Hà Nội được thành lập như là doanh nghiệp nhà nước, thì Bia Huế là sự liên doanh giữa chính quyền thành phố Huế và Carlsberg với vốn góp là 50/50.

Ba nhà sản xuất bia đóng chiếm và cai trị ba vùng có thị phần tỷ lệ thuận với dân số địa phương. Khu vực phía Nam là thị trường lớn nhất, tiếp theo là miền Bắc và sau đó là khu vực miền Trung.

Với 24 nhà máy bia, có thể sản xuất 1,8 tỷ lít bia một năm, Sabeco hiện đang nắm giữ 40 phần trăm thị phần.

Sabeco là người khổng lồ trên thị trường nhờ có nhiều nhà máy bia, đặc biệt là ở miền Nam.

Nhà sản xuất bia này đang cố gắng để chinh phục thị trường miền Bắc, với thị phần của mình tại khu vực này tăng từ 10 phần trăm trong năm 2014 lên 15,5 phần trăm trong nửa đầu của năm 2016.

Trong khi đó, thị phần ở miền Bắc của Habeco đã giảm từ 55 phần trăm xuống 50 phần trăm trong thời gian đó.

Heineken, với 25 phần trăm thị phần, được biết đến với các sản phẩm cao cấp, nắm giữ 67 phần trăm thị phần cao cấp, trong đó có 40 phần trăm thuộc về Tiger và 27 phần trăm thuộc Heineken.

Heineken hiện có năm nhà máy bia tại Việt Nam, trong đó có ba ở miền Nam và hai ở miền Trung.

Habeco, với sản lượng 700 triệu lít bia trong năm 2015, nắm giữ 18 phần trăm thị trường và 50 phần trăm thị phần miền Bắc. Giống như Sabeco, được ưa chuộng bởi người miền Nam, Habeco phù hợp với thị hiếu của người dân Hà Nội.

Bia Huế của Carlsberg, nằm ở thành phố Huế, là nhà máy bia lớn nhất trong khu vực miền Trung. Trong năm 2015, đã bán được 250 triệu lít bia thương hiệu Huda và Huda Gold.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục