WAYS TO CUT DOWN WEIGHT

Joy was fed up of his increasing weight. All the time he kept thinking of the ways to reduce his weight.

One day he went to a shopkeeper and said, "I have come to know about a book that tells how to reduce weight. Please give me a copy of that book."

The shopkeeper said, "Sir, the last copy of that book got sold just a few minutes back. But I have another book that tells how to gain weight."

Joy said, "I don't need that. I want to reduce weight, not increase it."

The shopkeeper replied, " So what? Just do the reverse of what is written in the book."

Source: Kids Front

 

 

Những cách để giảm cân

Joy chán việc tăng cân của anh ấy. Tất cả thời gian anh ấy đều nghĩ về việc làm thế nào để anh ta giảm cân nặng của mình.

Một ngày nọ anh ta đến nói với chủ cửa tiệm rằng '' Tôi đến để tìm hiểu về cuốn sách nói về việc giảm cân. Làm ơn bán cho tôi một cuốn"

Chủ cửa tiệm nói, ''thưa ông, cuốn cuối cùng của sách đó đã được bán cách đây vài phút. Nhưng tôi có quyển sách khác nói về cách tăng cân."

Joy nói ''tôi không cần nó.Tôi muốn giảm cân, không muốn tăng cân."

Chủ cửa tiệm trả lời ''vậy thì sao? Chỉ cần làm ngược lại những gì quyển sách đó viết"

 

Dịch bởi: ngocthach