Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Cách thức mới để học ngôn ngữ: Thực tế ảo

Cách thức mới để học ngôn ngữ: Thực tế ảo

21/01/2018
Mức căn bản

The New Way To Learn Languages: Virtual Reality

We live in a world that is increasingly connected, and the ability to speak more than one language can be quite valuable. While for many years people learned languages by reading books, listening to recordings, and taking classes, apps on smartphones have allowed many people to study with far more convenience; easily portable technology now allows learners to, at any time they desire, hear phrases spoken by native speakers and receive feedback on their own pronunciation of foreign words.

Recently, a new type of app for teaching languages has hit the market - utilizing an approach that seems to have significant promise for many students.

 Learn Languages VR by Mondly, a new virtual reality foreign-language teaching app, enhances the language learning experience by placing people into situations in which they need to use the language.

By wearing a VR headset, Mondly transported me into a cab in which I conversed with the driver in Spanish, and then into a foreign hotel with a Spanish-speaking receptionist checking me in; my interactions with these "people" were similar to those that one would experience in real life.

Because of the VR technology, the experience felt quite lifelike - far more "real" than similar "conversations" that I have had while using other foreign language learning apps. I suspect that for many people, experiencing the use of a language in a virtual reality session may help them remember the content better than they would using less "realistic feeling" learning kits.

Of course, VR based language training will not entirely replace other apps anytime soon. Apps like Drops, Duolingo, Memrise, Mondly's non-VR app, and others allow people to study foreign languages pretty much anywhere that has Internet connectivity including, for many folks, during their daily commutes to and from work or school.

Virtual reality, in its current iteration, is obviously more limited; practicing a foreign language while wearing a VR headset may be awkward (and dangerous) if one tried to use it on a public bus or train.

That said, for people serious about learning a foreign language, VR might make their studies more successful and efficient. It could also supplement the learning done on busses and trains. The VR app by Mondly supports learning in 28 languages, and includes several free scenarios, with others available for costs as low as $1.99.

Source: Inc.com

 

Cách thức mới để học ngôn ngữ: Thực tế ảo

Chúng ta sống trong một thế giới đang ngày càng được kết nối với nhau, và khả năng nói được nhiều hơn một ngôn ngữ có thể rất có giá trị. Trong nhiều năm qua, người ta học ngôn ngữ bằng cách đọc sách, nghe bản ghi âm và tham gia các lớp học, các ứng dụng trên điện thoại thông minh đã cho phép nhiều người học tập thuận tiện hơn; bất cứ lúc nào người học muốn, công nghệ di động dễ dàng giúp cho họ nghe được cách nói chuyện của người bản xứ và nhận được phản hồi về cách phát âm của họ khi nói các từ ngữ nước ngoài.

Gần đây, một loại ứng dụng mới dành cho việc giảng dạy các thứ tiếng đã xuất hiện trên thị trường - sử dụng phương thức tiếp cận mà dường như mang đến những hứa hẹn đáng chú ý cho nhiều sinh viên.

Learn Languages VR của Mondly, một ứng dụng giảng dạy ngôn ngữ thực tế ảo, giúp nâng cao trải nghiệm học ngoại ngữ bằng cách đưa người ta vào tình huống mà họ cần phải sử dụng ngôn ngữ đó.

Bằng cách đeo tai nghe thực tế ảo, Mondly đưa tôi vào một chiếc taxi, ở đó tôi trò chuyện với người lái xe bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó vào một khách sạn nước ngoài có nhân viên tiếp tân nói tiếng Tây Ban Nha hỏi thông tin của tôi để đăng ký chỗ; các tương tác của tôi với những "người" này tương tự như những người mà tôi sẽ trải nghiệm trong cuộc sống thực.

Nhờ vào công nghệ thực tế ảo, những trải nghiệm đó thực sự sống động - "thực" hơn rất nhiều so với những "cuộc đối thoại" tương tự mà tôi đã thực hiện khi sử dụng các ứng dụng học ngoại ngữ khác. Tôi hồ nghi rằng đối với nhiều người, những trải nghiệm khi sử dụng một ngôn ngữ trong phiên họp thực tế ảo có thể giúp họ nhớ nội dung tốt hơn so với khi họ sử dụng những bộ dụng cụ học tập mang lại "cảm giác thực tế" ít hơn.

Dĩ nhiên, đào tạo ngôn ngữ trên nền tảng thực tế ảo sẽ không hoàn toàn thay thế các ứng dụng khác bất cứ lúc nào trong thời gian sớm. Những ứng dụng như Drops, Duolingo, Memrise, ứng dụng không phải thực tế ảo của Mondly, và các chương trình khác cho phép mọi người học tiếng nước ngoài ở bất cứ nơi đâu có kết nối Internet, dành cho nhiều người, trong suốt chuyến đi hàng ngày để đi làm hoặc đi học.

Thực tế ảo, trong lần nhắc lại hiện hành của nó, rõ ràng là có nhiều giới hạn hơn; thực hành một ngoại ngữ trong khi đeo tai nghe thực tế ảo có thể gây khó chịu (và nguy hiểm) nếu người ta cố gắng sử dụng nó trên xe buýt hoặc xe lửa.

Điều đó cho biết, đối với những người nghiêm túc trong việc học một ngoại ngữ, tai nghe thực tế ảo có thể khiến việc học của họ hiệu quả và thành công hơn. Nó cũng có thể bổ trợ cho việc học khi đi trên xe lửa hoặc xe buýt. Ứng dụng thực tế ảo của Mondly hỗ trợ học 28 thứ tiếng, bao gồm truyện phim khác nhau miễn phí, và những thứ có sẵn khác với giá chỉ 1,99 USD (gần 45.220 đồng).

 

Dịch bởi: DiemNguyen195

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục