THE CAT SCAN

One day, Ricky's dog got seriously ill. So, he took it to a veterinary doctor. The doctor examined the dog and declared it to be dead. 

Ricky felt very sad and asked the doctor, "Doctor, are you sure that my dog is dead? Kindly perform some tests and confirm it to me."

The doctor agreed and asked his assistant to bring a cat. The cat sniffed the dog and went to the other room without any reaction. Thus, it was confirmed that the dog was dead. 

When Ricky asked for the bill, the doctor demanded two hundred dollars. When Ricky asked why the bill was so high, the doctor replied, "Cat scan is really very costly."

Source: Kids Front

 

 

Cái giá để thử bằng mèo

Một ngày, con chó của Ricky bị ốm nặng. Vì vậy, Anh đã mang nó tới một bắc sĩ thú ý. Bác sĩ đã kiểm tra và thông báo nó đã chết.

Ricky đã cảm thấy rất buồn và hỏi bác sĩ, "Bác sĩ, ông có chắc chắn răng con chó của tôi chết không? Vui lòng đưa một số bài kiếm tra và xác nhận cho tôi được chứ".

Bác sĩ đã đồng ý và đề nghị trợ lý của ông mang một con mèo tới. Con mèo đã đánh hơi thấy con chó và đã bỏ đi vào một căn phòng khác không có bất cứ phản ứng nào. Do đó, nó đã chứng minh được rằng con chó đã chết.

Khi Ricky đề nghị thanh toán, bác sĩ đã yêu cầu 200 đô la. Khi Ricky hỏi tại sao đắt vậy, bắc sĩ đã trả lời, "Kiểm tra bằng mèo hơi đắt tiền ậu ah".

 

Dịch bởi: GiangLe