Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Chiến lược phát triển ngành mía đường của Việt Nam đang ở trong hỗn loạn

Chiến lược phát triển ngành mía đường của Việt Nam đang ở trong hỗn loạn

16/12/2016
Mức trung cấp

Vietnam's sugar industry development strategy in a muddle

The figures to which the agriculture ministry (MARD) has been using while drafting the sugar industry's development strategy are not sufficiently reliable.

MARD has decided that by 2020 the total sugar cane growing area would reach 300,000 hectares, while sugar cane output would be 21 million tons with average yield at 70 tons per hectare. 

The growing area would be unchanged by 2030, but the sugar cane output would increase to 24 million tons, as the average yield would be 80 tons per hectare

Nguyen Hai, secretary general of the Vietnam Sugar Cane Association (VSSA), said MARD might consider the average yield now (64-65 tons per hectare, according to the ministry) when programming productivity for 2020 and 2030.

However, Hai said that 64-65 tons per hectare is not a reliable p. “The actual yield is low in Vietnam,” he said.

The sugar cane yield is very high in some areas. In Phung Hiep district of Tien Giang province, for example, farmers can harvest nearly 100 tons per hectare, while in Tay Ninh province, the p could be 75 tons per hectare. However, the yield is very low in the northern and central regions.

Hai doesn’t think MARD referred to Thailand’s average yield when programming the industry development for Vietnam. He said the sugar cane average yield in Thailand is 65 tons per hectare, not 70-80 tons per hectare, as some sources said.

Le Van Banh, head of the Agro-Forestry-Fisheries Processing and Salt Production Department, said that, considering Thailand’s production, it is necessary to learn about its ‘technology map’, cultivation techniques, varieties, productivity and product quality, and p out where Vietnam is on the world’s production map. 

“We need to know where we are to p out plans and measures to implement the development program in 2016-2020 and after 2020,” he said. 

As the data based on which MARD is drafting the development program is believed to be unreliable, Vu Huyen Duc, deputy chair of VSSA, speaking at a conference to review the 2016-2017 sugar cane crop, asked the plan compiler to revise the program.

A report shows that Thailand’s sugar productivity increased sharply from 6 million tons in 2000 to 11 million tons in 2015-2016 crop. This means that after 15 years, the country’s sugar output increased by 5 million tons. Meanwhile, Vietnam’s output increased by 500,000 tons during the same time, from 700,000 tons to 1.2 million tons.

Many experts have shown concern about the slow development of the sugar industry, saying that the protection policy has made the industry less competitive, with the production cost 30-40 percent higher than the average level in the world.

Source: Kim Chi (VIETNAMNET)

 

 

Chiến lược phát triển ngành mía đường của Việt Nam đang ở trong hỗn loạn

Số liệu mà Bộ Nông nghiệp đã sử dụng trong khi soạn thảo chiến lược phát triển ngành công nghiệp mía đường là không đủ tin cậy.

MARD đã quyết định rằng cho đến năm 2020 tổng diện tích trồng mía sẽ đạt 300.000 héc-ta, trong khi sản lượng mía sẽ là 21 triệu tấn với năng suất bình quân là 70 tấn mỗi héc-ta.

Diện tích trồng mía sẽ không thay đổi cho đến năm 2030, nhưng sản lượng mía sẽ tăng lên 24 triệu tấn, vì năng suất trung bình sẽ là 80 tấn mỗi héc-ta.

Ông Nguyễn Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết Bộ NN & PTNT có thể đã cân nhắc năng suất trung bình hiện nay (64-65 tấn mỗi héc-ta) khi đưa ra hạn mức năng suất cho năm 2020 và năm 2030.

Tuy nhiên ông Hải nói rằng 64-65 tấn mỗi héc-ta không phải là một con số đáng tin cậy. Ông nói "Năng suất thực tế ở Việt Nam thấp hơn".

Năng suất mía ở một số khu vực rất cao. Ví dụ như ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Tiền Giang nông dân có thể thu hoạch gần 100 tấn mỗi héc-ta, trong khi ở tỉnh Tây Ninh, con số có thể là 75 tấn mỗi ha. Tuy nhiên, năng suất ở khu vực miền Bắc và miền Trung rất thấp.

Ông Hải không nghĩ rằng Bộ nông nghiệp đề cập đến năng suất trung bình của Thái Lan khi lên kế hoạch cho việc phát triển ngành công nghiệp ở Việt Nam. ng cho biết năng suất bình quân mía đường ở Thái Lan là 65 tấn mỗi héc-ta, không phải 70-80 tấn mỗi héc-ta, như một số nguồn tin cho biết.

Ông Lê Văn Bảnh, người đứng đầu Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối cho biết, việc xem xét sản lượng của Thái Lan là cần thiết để tìm hiểu về 'bản đồ công nghệ', kỹ thuật canh tác, giống, năng suất và chất lượng sản phẩm của họ và con số này vượt xa Việt Nam trên bản đồ sản xuất của thế giới.

Ông nói rằng "Chúng ta cần biết chúng ta đang ở đâu để lên kế hoạch sản lượng và đưa ra biện pháp để thực hiện chương trình phát triển giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020"

Vì dữ liệu cơ sở mà Bộ NN & PTNT đang dùng soạn thảo chương trình phát triển được cho là không đủ tin cậy, ông Vũ Huyền Đức, Phó chủ tịch VSSA, phát biểu tại một cuộc họp để xem xét vụ sản xuất mía 2016-2017 đường, đã yêu cầu những người lên kế hoạch thực hiện rà soát chương trình.

Một báo cáo cho thấy, năng suất đường của Thái Lan tăng mạnh từ 6 triệu tấn trong năm 2000 lên 11 triệu tấn trong vụ mùa 2015-2016. Điều này có nghĩa là sau 15 năm, sản lượng đường của nước này tăng lên 5 triệu tấn. Trong khi đó, sản lượng của Việt Nam tăng lên 500.000 tấn trong cùng một thời gian, từ 700.000 tấn lên 1,2 triệu tấn.

Nhiều chuyên gia đã bày tỏ mối quan ngại về sự phát triển chậm của ngành mía đường, nói rằng các chính sách bảo vệ đã làm cho ngành công nghiệp ít có tính cạnh tranh, với chi phí sản xuất cao hơn 30-40 phần trăm so với mức trung bình trên thế giới.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục