Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Media (Truyền thông)

Media

Where would we be without the media? How would we get information about the world? All of us are interested in the news.

We all want to know what’s happening around the world. We switch the TV on just to watch the news. It seems as though every train passenger has a newspaper.

The journalists who bring us the news do a very important job. Many risk their lives to bring us the news from the world’s danger zones.

Unfortunately, many reporters are killed while they are covering a war. The media make us feel we are part of the world. We become experts on other countries and on the big news stories.

The media also bring us many unforgettable images, such as a man walking on the moon. Really, the media show us history as it happens.

Source: Listen A Minute

 

 

Truyền thông

Chúng ta sẽ như thế nào nếu không có truyền thông? Chúng ta sẽ nhận thông tin về thế giới bằng cách nào. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến tin tức.

Tất cả chúng ta đều muốn biết những gì đang xảy ra trên thế giới. Chúng ta bật ti vi lên cũng chỉ để xem tin tức. Dường như mỗi hành khách trên tàu đều có một tờ báo

Nhà báo mang lại cho chúng ta những tin tức, họ đang làm một công việc rất quan trọng. Nhiều người liều mạng sống của mình để mang lại cho chúng ta những tin tức từ vùng nguy hiểm nhất thế giới.

Thật đáng tiếc, nhiều phóng viên đã bị giết khi họ đang ghi lại một cuộc chiến. Các phương tiện truyền thông làm chúng tôi thấy chúng tôi là một phần của thế giới này. Chúng tôi trở thành chuyên gia về các nước khác và trên những câu chuyện tin tức tuyệt vời.

Các phương tiện truyền thông cũng mang lại cho chúng ta nhiều hình ảnh không thể nào quên, như một người đàn ông đi bộ trên mặt trăng. Thật sự, phương tiện truyền thông cho chúng tôi thấy lịch sử khi nó xảy ra.

 

Dịch bởi: hoaithuong