Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | News (Tin tức)

News

Why is the news always so depressing? Every time I look at the news, I get sad. It’s always war, death, killing, famine. Why can’t news stations report happy news? They really don’t have to bring us such terrible stories.

I looked at the news last night. There was news about two wars, a corrupt leader, an increase in knife crime, and the story of a deadly new disease.

Oh, I forgot, and the global financial crisis. We’re all poorer and will stay poorer for the next twenty years! I’m sure there must be something happy to tell us.

If we look at nice news stories, we’ll all feel happier. We need news about the good humans are doing. I want to hear about advances in medicine and science, or about someone raising a million dollars for a charity.

Source: Listen A Minute

 

 

Tin tức

Tại sao những tin tức hàng ngày luôn rất buồn chán. Mỗi lần tôi nhìn vào tin tức, nó khiến cho tôi buồn. Nó luôn là chiến tranh, cái chết, giết người, nạn đói. Tại sao các trạm phát sóng tin tức không đăng tải những tin vui? Họ thật sự chẳng cần đưa cho chúng ta những câu chuyện khủng khiếp như vậy.

Tôi đã nhìn tin tức đêm hôm qua. Thông tin về hai vụ chiến tranh, một nhà lạnh đạo tham nhũng,sự  gia tăng tội phạm giết người bằng dao, và câu chuyện của một căn bệnh mới gây chết người.

Ồ, Tôi quên, và có cả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tất cả chúng ta nghèo và sẽ tiếp tục nghèo trong hai mươi năm tiếp theo! Tôi chắc chắn phải có cái gì đó hạnh phúc để nói với chúng ta.

Nếu chúng ta nhìn vào những bài tường thuật tin tức tốt đẹp, tất cả chúng ta sẽ thấy hạnh phúc hơn. Chúng ta cần những tin tức nói về những con người đang làm việc tốt. Tôi muốn nghe về những tiến trong y học và khoa học hoặc về một ai đó nổi tiếng khi từ thiện một triệu đô la.

 

Dịch bởi: hoaithuong