Mathematician Ngo Bao Chau 

Ngo Bao Chau, (born June 28, 1972, Hanoi, North Vietnam) Vietnamese-French mathematician who was awarded the Fields Medal in 2010 for his work in algebraic geometry, specifically “his proof of the Fundamental Lemma in the theory of automorphic forms.”

Chau received a scholarship from the French government in 1990 to study mathematics in France and spent two years at Pierre and Marie Curie University in Paris. He then studied at the École Normale Supériere in Paris, and he received a doctorate from the University of Paris-South in 1997.

From 1998 to 2004 he was a researcher in mathematics at the University of Paris-North. From 2005 to 2010 he was a professor at the University of Paris-South, and from 2007 to 2010 he held a concurrent appointment as a member of the Institute of Advanced Study in Princeton, New Jersey In 2010 he became a professor at the University of Chicago.

Chau was awarded the Fields Medal at the International Congress of Mathematicians in Hyderabad, India, in 2010 for his proof in 2008 of the Fundamental Lemma of the Langlands program. The Langlands program grew out of a 1967 letter that Canadian American mathematician Robert Langlands wrote to French mathematician André Weil, who was widely regarded as the leading number theorist of his generation.

Langlands suggested a far-reaching generalization of what was already known concerning a deep connection between algebraic numbers and certain complex functions related to the classical Riemann zeta function. Hitherto, understanding had been limited to the cases where algebraic numbers are tied to the rational numbers by a commutative group (called a Galois group).

Langlands proposed a way of dealing with the more-general noncommutative case. Langlands’ conjectures have dominated the field since they were proposed, and their proof would unify large areas of algebra, number theory, and analysis, but proving them was exceptionally difficult. One part of the Langlands program was dubbed the Fundamental Lemma because much of the program depended on its being true.

Source: www.britannica.com

 

 

Nhà toán học Ngô Bảo Châu

Ngô Bảo Châu sinh ngày 28 tháng 6 năm 1972 tại Hà Nội phía bắc Việt Nam, ông là nhà toán học mang hai quốc tịch Việt Pháp người đã dành giải Fields danh giá vào năm 2010 cho công trình Phương trình đại số hình học, đặc biệt là sự chứng minh của cơ sở mệnh đề toán học trong dạng thuật toán riêng.

Châu nhận được một học bổng từ chính phủ Pháp vào năm 1990 để học về toán học ở Pháp và dành 2 năm học tại trường đại học Pierre and Marie Curie ở Paris. Sau đó anh ấy đã học tại Ecole Normale Superiere ở Pháp, và anh ấy nhận học vị tiến sĩ từ đại học Paris-South vào năm 1997.

Từ năm 1998 đến 2004 anh ấy là nhà nghiên cứu toán học tại đại học Paris-North. Từ năm 2005 đến năm 2010 anh ấy là giáo sư tại đại học Paris South và từ năm 2007 đến năm 2010 anh ấy được bổ nhiệm đồng thời như là thành viên của viện nghiên cứu cao cấp ở Princeton, New Jersey vào năm 2010 anh ấy đã trở thành giáo sư của đại học Chicago.

Giáo sư Châu đã nhận giải thưởng Fields tại hội nghị toán quốc tế ở Hyderabad Ấn độ năm 2010 cho sự chứng minh mệnh đề toán chương trình Langlands năm 2008. Chương trình Langlands đã phát triển từ một lá thư của nhà toán học người Canada Mỹ Robert Langlands đã viết cho nhà toán học người pháp Andre Weil người mở rộng cái nhìn nghiên cứu về lý thuyết số học của thời đại ông.

Langlands đã đưa ra giả thuyết một sự tổng quát xa đạt được những gì được biết quan tâm đến liên kết sâu sắc giữa những con số đại số và những hàm số phức tạp liên quan đến hàm số cổ zeta Riemann.Sự hiểu của Hitherto, đã giới hạn những trường hợp nơi những con số đại số được hạn chế những con số có lý bởi một nhóm số giao hoán được gọi là một nhóm Galois.

Langlands đã đề xuất ra một cách liên quan đến trường hợp tổng quát hơn giao hoán số. Sự ước đoán của Langlands đã chiếm ưu thế từ khi mệnh đề này được chứng minh và mệnh đề chứng mình này sẽ thông nhất đại số học rộng lớn, lý thuyết số, và phân tích nhưng quy tắc Lemma bởi vì nhiều chương trình phụ thuộc vào cái được cho là đúng

 

Dịch bởi: Ndsh91