Freedom of speech means a lot to Americans

A study found an overwhelming majority of people in the U.S. think people should be able to speak their minds — without government interference — in public, in the press or on the internet.

These Americans believe their right to speak their minds should be defended under the First Amendment of the Constitution.

But as the late Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes pointed out, defending free speech means defending not just “free thought for those who agree with us but freedom for the thought that we hate.”

We may fundamentally disagree with what someone says, but that disagreement is an opportunity to discuss which ideas are better or appropriate and to learn more about yourself and others through these differences.

In your opinion, how does protecting someone’s right to express ideas that may not be popular or ones with which you don’t agree build stronger societies?

 

Tự do ngôn luận có ý nghĩa to lớn đối với người Mỹ

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng đa phần người dân Mỹ nghĩ rằng mọi người nên có thể nói ra suy nghĩ của mình tại nơi công cộng, trên báo chí và trên Internet mà không chịu sự can thiệp của chính phủ.

Những người Mỹ này tin rằng quyền nói ra suy nghĩ của mình được Tu chính án Thứ nhất của Hiến pháp bảo vệ.

Nhưng như cố thẩm phán Toà án Tối cao Oliver Wendell Holmes đã chỉ ra, bảo vệ tự do ngôn luận không chỉ là bảo vệ "suy nghĩ tự do của những người đồng tình với chúng ta, mà cả sự tự do của những suy nghĩ mà chúng ta ghét."

Chúng ta có thể không đồng tình với những gì mà ai đó nói, nhưng sự bất đồng đó là cơ hội để thảo luận xem ý kiến nào tốt hơn, phù hợp và tìm hiểu thêm về chính mình và những người khác thông qua những khác biệt này.

Theo bạn, việc bảo vệ quyền của một ai đó trong việc bày tỏ những ý kiến có thể không được nhiều người đồng tình hoặc những ý kiến mà bạn không đồng tình sẽ góp phần như thế nào trong việc xây dựng những xã hội vững mạnh hơn?

 

Dịch bởi: Đại sứ Mỹ