Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Chuyên gia đề xuất tính các công việc nội trợ của phụ nữ là một phần của GDP

Chuyên gia đề xuất tính các công việc nội trợ của phụ nữ là một phần của GDP

15/10/2016
Mức căn bản

Women’s housework should be part of GDP: researchers

Vietnamese women spend over five hours doing so-called “no-name” work such as cooking, cleaning and childcare - about 2-2.5 hours more than men. 

“No-name” work is time consuming, repetitive and often intensive, but is not recognised, nor paid, nor respected by family members 

This is one of the findings of the Unpaid Care Work Research that analysed the roles and contribution of women through unpaid care work (UCW), which was presented on September 29 in Hanoi by the Department of Gender Equality under the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, in cooperation with ActionAid Vietnam.

“No-name” work is time consuming, repetitive and often intensive, but is not recognised, nor paid, nor respected by family members, the community and women themselves, according to the initial research findings.

Hoang Phuong Thao, Country Director of ActionAid Vietnam, said that gender inequality was one of the root causes of poverty and injustice. 

As many as 67 percent of people living in poverty worldwide are women. Therefore, unless UCW is shared and acknowledged, more and more women will be poor, not having time for paid work or education, she said. 

“It will not only impact women but the next generation also. Inequality can only be resolved if the solutions emerge from the family,” she said. 

The research is part of a project entitled “Women’s Rights: Preventing Gender-based Violence and Promoting Women’s Participation in Politics”. It is sponsored by Irish Aid and ActionAid Vietnam and implemented in different areas of Vietnam. It was conducted in nine cities and provinces in Vietnam from January to June this year.

According to a survey by the Swiss Government, if UCW in households is properly calculated, it would account for up to 40 percent of Switzerland’s Gross Domestic Product (GDP). Research in the US state of Massachusetts estimated that if taken into account, UCW would increase the state’s GDP from 352 billion USD to 504 billion USD, accounting for nearly 30 percent of the value of goods and services produced in the State. 

With five hours of work per day, Vietnam’s 22 million work-age women spend 110 million hours on UCW, equal to over 13 million working days.

At an average of 100,000-150,000 VND (4.4-6.6 USD ) per day, the value of the unrecorded UCW by women is more than 20 percent of Vietnam’s GDP last year, which was about 41 billion USD. 

The research recommends that the Government consider UCW’s value as an indicator for GDP calculation. 

Pham Ngoc Tien, Director of the Gender Equality Department, said, “If Vietnamese women’s contribution is well acknowledged, there will be significant changes in our society regarding equality between men and women, which will inevitably lead to the reallocation and sharing of UCW in a more appropriate way.” 

This would be a practical way to improve the economic situation and quality of life for women, he said. 

It is crucially important for the Government to consider how to incorporate UCW in GDP calculations and socio-economic policy development, according to the research.

Source: VIETNAMNET

 

 

Theo các nhà nghiên cứu công việc nội trợ của phụ nữ nên là một phần của GDP

Phụ nữ Việt Nam dành ra hơn 5 tiếng để làm những công việc "không tên" ví dụ như nấu ăn, dọn dẹp,chăm sóc con cái, nhiều hơn nam giời khoảng 2-2,5 tiếng.

Những việc "Không tên" tiêu tốn nhiều thời gian, lặp đi lặp lại và nhiều, nhưng lại không được công nhận, cũng không được trả tiền, hay được các thành viên gia đình tôn trọng.

Đây là một trong những phát hiện của nhóm Nghiên cứu về những công việc không được trả lương nhằm phân tích vai trò và đóng góp của người phụ nữ thông qua những việc làm không lương (viết tắt là UCW), được trình bày vào ngày 29 tháng 9 tại Hà Nội do phòng Bình Đẳng Giới thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, phối hợp với tổ chức ActionAid Việt Nam.

Theo kết quả nghiên cứu ban đầu: Những việc "Không tên" tiêu tốn nhiều thời gian, lặp đi lặp lại nhiều, nhưng lại không được công nhận, cũng không được trả tiền, hay được các thành viên gia đình, cộng đồng và chính bản thân những người phụ nữ khác tôn trọng.

Bà Hoàng Phương Thảo-giám đốc chi nhánh của ActionAid tại Việt Nam cho rằng bất bình đẳng giới là một trong những nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói và bất công.

Bà nói: Có đến 67 phần trăm những người sống trong nghèo đói trên toàn thế giới là phụ nữ. Vì vậy, trừ khi UCW được chia sẻ và thừa nhận, thì sẽ có ngày càng nhiều phụ nữ rơi vào đói nghèo, không có thời gian dành cho những công việc được trả tiền hoặc học hành.

Bà nói thêm: "Điều này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến người phụ nữ mà còn cả các thế hệ tiếp theo. Bất bình đẳng chỉ có thể được giải quyết nếu các giải pháp thoát ra khỏi gia đình"

Nghiên cứu này là một phần của một dự án mang tên "Quyền của phụ nữ: Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tính và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong chính trị". Được tài trợ bởi Irish Aid và ActionAid Việt Nam và được triển khai tại nhiều vùng khác nhau của Việt Nam. Chương trình đã được tiến hành tại chín thành phố và tỉnh tại Việt Nam từ tháng một đến tháng sáu năm nay.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi chính phủ Thụy Sĩ, nếu UCW tính đúng trong các hộ gia đình, thì nó sẽ chiếm đến 40 phần trăm của tổng sản phẩm quốc nội của Thụy Sĩ (GDP). Nghiên cứu ở bang Massachusetts ước tính rằng nếu đưa vào tài khoản, UCW sẽ làm tăng GDP của Bang từ 352 tỷ USD lên 504 tỷ USD, chiếm gần 30 phần trăm giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Bang.

Với năm giờ làm việc mỗi ngày, 22 triệu phụ nữ Việt Nam đang trong độ tuổi làm việc đã dành ra 110 triệu giờ cho UCW (những công việc không được trả lương), tương đương hơn 13 triệu ngày làm việc.

Tính trung bình là 100.000-150.000 đồng (4,4-6,6 USD) mỗi ngày, giá trị của UCW không được ghi nhận là hơn 20 phần trăm của GDP của Việt Nam vào năm ngoái, tức khoảng 41 tỷ USD.

Nghiên cứu khuyến nghị chính phủ nên xem xét giá trị của UCW như một chỉ số để tính GDP.

Ông Phạm Ngọc Tiến, Giám đốc Vụ Bình đẳng giới cho biết "Nếu đóng góp của phụ nữ Việt Nam được công nhận đúng mức, sẽ có những thay đổi đáng kể trong xã hội của chúng ta liên quan đến bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc tái phân bổ và chia sẻ UCW theo một cách thích hợp hơn ".

Đây sẽ là một cách thiết thực để cải thiện tình hình kinh tế và chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, ông nói.

Việc Chính phủ xem xét vấn đề này là hết sức quan trọng, làm thế nào để kết hợp UCW vào tính toán GDP và chính sách phát triển kinh tế-xã hội, theo các nghiên cứu.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục