Does the dog know?

Once there were two classmates Pat and Tom. One day, Pat went to Tom's house to borrow a book. 

On the entrance, he found a dog standing. Seeing Pat, it started barking. Pat got frightened. Tom came running and held his dog. Pat was still breathing heavily.

At this, Tom said, "Pat, dogs who bark never bite."

Pat said, "you and I know this proverb, but this dog doesn't know."

Both the friends laughed heartily.

Source: Kids Front

 

 

Con chó liệu có biết điều đó không?.

Ngày xưa có hai ngươi bạn cùng lớp là Pat và Tom. Một hôm, Pat đến nhà của Tom mượn sách.

Vào bên trong, anh ấy đã thấy một con con chó đang đứng. Nhìn Pat, nó bắt đầu sủa. Pat thấy sợ. Tom chạy đến và giữ chú chó lại. Pat vẫn ngồi thở hổn hển.

Lúc đó, Tom nói," Pat, những chú chó sủa không bao giờ cắn."

Pat nói," Bạn và tôi biết điều này, nhưng chú chó này có biết không."

Hai người đều cười to.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990