Bài viết liên quan:

The stag, the sheep and the wolf

One day a Stag came to a Sheep and asked her to lend him a measure of wheat. The Sheep knew him for a very swift runner, who could easily take himself out of reach, were he so inclined. So she asked him if he knew someone who would answer for him.

"Yes, yes," answered the Stag confidently, "the Wolf has promised to be my surety."

"The Wolf!" exclaimed the Sheep indignantly. "Do you think I would trust you on such security? I know the Wolf! He takes what he wants and runs off with it without paying. As for you, you can use your legs so well that I should have little chance of collecting the debt if I had to catch you for it!"

Two blacks do not make a white.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Con nai, con cừu và con sói

Một ngày nọ, Nai đến gặp Cừu và hỏi mượn Cừu dụng cụ đo lường lúa mì. Cừu biết anh Nai là con vật chạy rất nhanh và có thể anh ta lấy và chạy mất ra khỏi tầm kiểm soát của mình, hơn nữa, anh ấy cũng có ý như vậy. Vì thế, cô cừu hỏi Nai liệu rằng có ai có thể đảm bảo cho cô ấy rằng Nai sẽ không biến mất.

"Vâng, vâng" Nai trả lời một cách tự tin," Sói đã hứa sẽ bảo đảm cho tôi rồi."

"Sói!" Cừu la lên một cách phẫn nộ. "Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng bạn với sự đảm bảo từ hắn ta sao? Tôi biết rõ Sói à! Anh ta lấy những gì anh ta muốn và chạy đi với món đồ mà không bao giờ trả lại. Đối với bạn, bạn có thể sử dụng đôi chân của mình rất tốt đến nỗi tôi không có cơ hội lấy lại đồ của tôi vì tôi không thể nào bắt kịp bạn."

Hai màu đen sẽ không thể làm ra một màu trắng.

 

Dịch bởi: cepnguyen