Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Cung cấp nước sạch đến ít nhất 95 phần trăm dân số trước năm 2025

Cung cấp nước sạch đến ít nhất 95 phần trăm dân số trước năm 2025

16/08/2016
Mức căn bản

Clean water supply to reach at least 95 percent of population by 2025

The Prime Minister has approved the National Programme on ensuring the supply of safe water in the period of 2016-2025 with the goal of bringing clean and sanitary water to at least 95 percent of population by 2025. 

Children are washing their hand with safe water. By 2025, clean and sanitary water will reach at least 95 percent of Vietnamese people.

The programme will be implemented in urban areas and rural residential areas in all provinces and cities across the country from 2016 to 2025. 

The programme’s overall goal is to ensure the supply of safe water to manage risks and overcome possible problems from water resources, water treatment facilities and water pipeline and distribution systems, contributing to improving the quality of life and protecting people’s health.

The programme aims to bring clean and sanitary water to at least 90 percent of the population by 2020 with the safe water supply system covering 45 percent of urban areas and 35 percent of rural areas. 

It will also cut the rate of untreated wastewater discharged directly into the environment to 80 - 85 percent in urban area. 

By 2025, the rate of residents who can access clean and sanitary water will reach 95 to 100 percent, the safe water supply system will cover 50 percent of rural areas. The rate of untreated waste water in urban areas will be cut to 70 percent. 

In order to achieve these goals, the programme will build and perfect a mechanism and policies on the supply of safe water, the management, exploitation, use and protection of water resources. It encourages the application of information technology and improves capacity of safe water supply.

Source: VIETNAMNET

 

 

Cung cấp nước sạch đến ít nhất 95 phần trăm dân số trước năm 2025

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo đảm cung cấp nước an toàn trong giai đoạn 2016-2025 với mục tiêu đưa nước sạch và đảm bảo vệ sinh đến ít nhất 95 phần trăm dân số vào năm 2025.

Trẻ em rửa tay với nước sạch. Đến năm 2025, nước sạch và đảm bảo vệ sinh sẽ đến với ít nhất 95 phần trăm người Việt.

Chương trình sẽ được triển khai tại các khu vực đô thị và khu dân cư nông thôn ở tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong giai đoạn 2016-2025.

Mục tiêu tổng thể của chương trình là để đảm bảo việc cung cấp nước an toàn nhằm quản lý những rủi ro và khắc phục các vấn đề có thể bắt nguồn từ các nguồn tài nguyên nước, thiết bị xử lý nước và hệ thống ống dẫn và phân phối nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chương trình này nhằm mang lại nguồn nước sạch và vệ sinh ít nhất 90 phần trăm dân số trước năm 2020 với hệ thống cung cấp nước sạch bao gồm 45 phần trăm khu vực đô thị và 35 phần trăm của khu vực nông thôn.

Đồng thời cũng sẽ cắt giảm tỷ lệ nước thải chưa qua xử lý được thải trực tiếp ra môi trường từ 80 - 85 phần trăm trong khu vực đô thị.

Đến năm 2025, tỷ lệ người dân có thể tiếp cận với nước sạch và đảm bảo vệ sinh sẽ đạt từ 95 đến 100 phần trăm, hệ thống cung cấp nước sạch sẽ bao phủ 50 phần trăm khu vực nông thôn. Tỷ lệ nước thải chưa qua xử lý tại các khu vực đô thị sẽ được cắt giảm đến 70 phần trăm.

Để đạt được những mục tiêu này, chương trình sẽ xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về cung cấp nước sạch, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin và cải thiện năng lực của các nguồn cung cấp nước an toàn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục