Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Đâu là những dịch vụ hậu cần cho nông nghiệp?

Đâu là những dịch vụ hậu cần cho nông nghiệp?

16/11/2016
Mức trung cấp

Where are the logistics services for agriculture?

The recently released World Bank report about farm produce supply chain shows worrying issues about Vietnam’s agriculture.

Vietnam received a 55.7 score on the 100-score scale for supply chain operation, 60.6 score for product quality control and 48.4 score for farm produce trade. 

Compared with the Philippines, Vietnam excels in product quality control but is inferior in the supply chain operation and trade. Vietnam’s scores in trade are even lower than Cambodia and Laos.

Lack of investment in logistics services is blamed for big losses in agriculture. 

Farm produce is a major export item which makes up 18-20 percent of the total national product. However, most agribusinesses are small and medium scale, with the number of export products not large.

Meanwhile, according to the Ministry of Industry and Trade, the expenses on logistics services in Vietnam are relatively high, which weaken the competitiveness of Vietnamese products in the region.

This explains why many producers and exporters don’t want to use package logistics services. This results in big losses during the harvesting, processing, storage and transportation. 

The loss is a little bit higher in seafood processing, at 35 percent, while it is up to 45 percent in vegetables and fruit. 

This is blamed on the low mechanization level in agricultural production and limited transportation capability.

A World Bank survey showed that Vietnam’s mechanization index is low at 24.4 score, equal to Laos, Cambodia and Myanmar and far below the Philippines. The transportation index in agriculture is lower than Laos by 10-15 score.

Experts pointed out that logistics play an important role in agriculture production, because the longer it takes to transport farm produce, the higher failure rate will occur. 

If the problem cannot be settled, Vietnam will find it hard to join the global production chain.

Cold supply chain – the logistics potential of Vietnam

To date, the World Bank and the State of Vietnam have invested more than $10 billion to develop cold supply chain in an effort to reduce losses and upgrade the quality of food launched into the market.

Julien Brun from CEL Consulting noted that Vietnam’s major farm produce export markets such as the US, Japan and the EU set very strict requirements on food safety control and phytosanitary. 

Cold supply chains will ensure the higher efficiency for farm and seafood exports in the future.

Many parties and companies are involved in the collection, transportation and processing of farm produce and most of them are small scale which lack material facilities and instruments to run cold supply chains effectively.

Vietnam’s cold storage capacity has increased by four times in the last 10 years, but most storehouses are located in the south to store seafood products for export.

Source: VIETNAMNET

Đâu là những dịch vụ hậu cần cho nông nghiệp?

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới vừa công bố về chuỗi cung ứng nông sản cho thấy những vấn đề đáng lo ngại về nông nghiệp của Việt Nam.

Việt Nam đã nhận được điểm số 55.7 trên thang điểm 100 điểm cho việc vận hành chuỗi cung ứng, 60,6 điểm về kiểm soát chất lượng sản phẩm và 48,4 điểm đối với thương mại mặt hàng nông sản.

So với Philippines, Việt Nam xuất sắc trong kiểm soát chất lượng sản phẩm nhưng là kém hơn trong các hoạt động chuỗi cung ứng và thương mại. điểm số của Việt Nam trong thương mại thậm chí còn thấp hơn so với Campuchia và Lào.

Thiếu đầu tư vào các dịch vụ hậu cần là nguyên nhân cho những khoản lỗ lớn trong nông nghiệp.

Nông sản là một mặt hàng xuất khẩu chủ lực chiếm đến 18-20% trên tổng sản phẩm quốc dân. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, với số lượng sản phẩm xuất khẩu không lớn.

Trong khi đó, theo Bộ Công Thương chi phí cho các dịch vụ hậu cần ở Việt Nam là tương đối cao, điều đó làm suy yếu khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trong khu vực.

Điều này giải thích tại sao nhiều nhà sản xuất và xuất khẩu không muốn sử dụng trọn gói dịch vụ hậu cần. Điều này dẫn đến thiệt hại lớn trong suốt thời gian thu hoạch, chế biến, bảo quản và vận chuyển.

Có sự mất mát nhiều hơn trong chế biến hải sản, khoảng 35 phần trăm, trong khi nó lên đến 45 phần trăm với các loại rau quả và trái cây.

Nguyên nhân được cho là do mức độ cơ giới hóa thấp trong sản xuất nông nghiệp và khả năng vận chuyển hạn chế.

Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Thế giới cho thấy rằng chỉ số cơ giới của Việt Nam thấp ở 24,4 điểm, tương đương với Lào, Campuchia và Myanmar và thấp hơn nhiều so Philippines. Chỉ số vận chuyển trong nông nghiệp là thấp hơn so với Lào ở khoảng 10-15 điểm.

Các chuyên gia chỉ ra rằng dịch vụ hậu cần đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, bởi vì phải vận chuyển nông sản, tỷ lệ thất bại sẽ cao hơn.

Nếu vấn đề không thể được giải quyết, Việt Nam sẽ rất khó tìm thấy cách để tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu.

Chuỗi cung ứng lạnh - tiềm năng dịch vụ hậu cần của Việt Nam

Cho đến nay, Ngân hàng Thế giới và Nhà nước Việt Nam đã đầu tư hơn 10 tỷ USD để phát triển chuỗi cung ứng lạnh trong một nỗ lực để giảm tổn thất và nâng cao chất lượng thực phẩm đưa ra thị trường.

Julien Brun từ tư vấn CEL lưu ý rằng thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản và EU, họ đặt yêu cầu rất nghiêm ngặt về kiểm soát an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.

Chuỗi cung ứng lạnh đảm bảo hiệu quả cao hơn cho nông nghiệp và thủy sản xuất khẩu trong tương lai.

Nhiều nhóm và công ty đang tham gia vào việc thu thập, vận chuyển và chế biến nông sản và hầu hết trong đó là quy mô nhỏ, thiếu cơ sở vật chất và các công cụ để chạy các chuỗi cung ứng lạnh hiệu quả.

Công suất kho lạnh của Việt Nam đã tăng gấp bốn lần trong 10 năm qua, nhưng hầu hết các kho đều nằm ở phía nam để lưu trữ các sản phẩm thủy sản xuất khẩu.

Dịch bởi: tandat

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục