Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Đấu tranh cho cuộc sống ở Amazon

Đấu tranh cho cuộc sống ở Amazon

07/04/2017
Mức trung cấp

Fighting For The Amazon

More than twenty men hired by an oil company hacked through the Ecuadorean jungle. Suddenly, they found themselves surrounded by a large group of indigenous people called the Cofan. The newcomers were clearly outnumbered. In the last five years, several oilmen had been beaten or killed by various tribes inside the jungle.

The oilmen were preparing for the worst, but nothing happened. The tribesmen just stood there silently until a blond, blue-eyed man emerged from their group.

The white man spoke to the oilmen in perfect Spanish, telling them that they weren’t welcome in the jungle. He then told the Cofan people to detain them. They put the oilmen onto their canoes and brought them to their village. Instead of beating them, the white man, whose name was Randy Borman, gave the newcomers a long lecture on how oil drilling was destroying the forest before releasing them. 

As the son of American missionaries, Randy grew up deep in the jungle amongst the Cofan people. When his parents decided to leave the jungle, Randy went off to high school in the city, but later returned to the jungle. He couldn’t believe what he saw. Where 500 Cofan people once lived, 30,000 settlers had moved in, all working for the oil industry. Randy decided then that he would reject modern-society and instead spend his life fighting for the protection of the forest.

Tribes in the Amazon depend on the jungle to survive. When oil is discovered, roads are built and thousands of workers flood in. Animals that once lived in these places begin to vanish as they move deeper into the forest, and the plants and trees are destroyed.

Randy happened to be exactly what the Cofan needed. He spoke English, Spanish and Cofan, which helped him to get his foot in the door with governmental agencies. Randy straddled both worlds. He married a Cofan woman, had three sons with her and felt in his heart that he was a member of the tribe. At the same time, he took trips into cities to fight for their rights.

Randy, now in his fifties, is credited by his tribespeople with single-handedly saving the Cofan people. In the 80s, many assumed the Cofan would die out. Now they are not only surviving, but thriving. They control six times the land they did in the nineties, but the future is always uncertain. Randy’s mission to protect the people of the forest becomes more urgent every day.

Source: Deep English

 

 

Đấu tranh cho cuộc sống ở Amazon

Hơn 20 người đàn ông được thuê bởi công ty dầu hỏa đi qua khu rừng nhiệt đới Ecuadorean. Đột nhiện, họ đã tìm thấy chính mình xung quanh bởi một nhóm người bản địa được gọi là Cofan. Những người buôn dầu mới xuất hiện rõ ràng đông hơn. Trong 5 năm trước, một vài người mua dầu hỏa đã bị đánh hoặc bị giết bởi nhiều bộ tộc khác nhau bên trong khu rừng.

Người mua dầu hỏa chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Những người dân tộc chỉ đứng ở đó đột nhiên cho tới khi một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh xuất hiện từ trong nhóm của họ.

Người đàn ông da trắng đã nói chuyện với người mua dầu hỏa bằng tiếng Tây Bản Nha rành rọt, ông nói họ rằng họ không được chào đón ở khu rừng. Sau đó anh đã nói với người Cofan để ngăn cản họ. Họ đặt người mua dầu trên những cái xuồng của họ và mang họ sang ngôi làng. Thay vì đánh họ, người đàn ông da trắng, tên của ông là Randy Borman, đã cho những người buôn dầu mới này đến một bài thuyết trình dài khoan dầu đã phá hủy rừng như thế nào trước khi giải thoát cho họ.

Là con trai người truyền giáo Mỹ, Randy đã lớn lên trong rừng sâu giữa người Cofan. Khi bố mẹ anh đã quyết định rời khu rừng, Randy đã được đưa tới trường trung học trong thành phố, nhưng sau đó đã trở lại khu rừng. Anh đã không thể tin được điều mà anh đã nhìn thấy. Nơi mà 500 người Cofan đã sống cùng nhau, 30.000 người đã đến kiếm sống ở đây, tất cả làm việc cho công nghiệp hóa dầu. Sau đó Randy đã quyết định gạt bỏ cách sống hiện tại và thay vào đó dành cuộc đời của anh chiến đấu để bảo vệ khu rừng.

Bộ tộc trong rừng Amazon phụ thuộc vào khu rừng để sống. Khi dầu được tìm ra, những con đường được xây và hàng nghìn công bị chìm ngập. Những động vật mà đã từng sống trong những nơi đó bắt đầu tiệt chủng khi họ di chuyển sâu hơn vào trong rừng, và những thực vật và cây bị phá hủy.

Randy tình cờ có mặt là đúng điều mà người Cofan cần. Anh đã nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Cofan, điều đó đã giúp anh để tìm ra đường đi của anh trong cửa với cơ quan chính phủ. Randy đã cưỡi lên cả hai thế giới. Anh đã kết hôn một người phụ nữ Cofan, đã có ba người con với nàng và đã cảm nhận trong trái tim rằng rằng anh là một thành viên của bộ tộc. Cùng thời gian này, anh đã có chuyến đi vào thành phố để đấu tranh cho quyền cho họ.

Randy, bấy giờ ở độ tuổi 50, đã được lưu lại bởi những người dân bộ tộc của anh với một mình cứu người dân Cofan. Vào những năm 80, nhiều giả định cho rằng người Cofan sẽ bị diệt vong. Bây giờ họ không chỉ sống mà còn thịnh vượng. Họ kiểm soát gấp 6 lần đất đai mà họ đã có trong những 90 năm, nhưng tương lai không chắc chắn điều gì. Nhiệm vụ của Randy bảo vệ người dân của khu rừng trở nên càng cấp bách mỗi ngày.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục