Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Dịch vụ xe buýt đang trong tình trạng 'khủng hoảng' do các hội đồng cắt giảm kinh phí

Dịch vụ xe buýt đang trong tình trạng 'khủng hoảng' do các hội đồng cắt giảm kinh phí

05/07/2018
Mức căn bản

Bus services in 'crisis' as councils cut funding, campaigners warn

Government urged to act as report shows council funding has almost halved since 2010.

 A bus crosses Carfax, a busy road junction in Oxford. Photograph: David Williams/Alamy

Campaigners have called for the government to act to help dwindling bus services, as a report showed council funding had almost halved since 2010.

Budgets to subsidise routes were reduced by another £20m last year and 188 services were cut, according to the Campaign for Better Transport.

Its Buses in Crisis report found that squeezed local authorities across England and Wales had taken £182m away from supported bus services over the decade, affecting more than 3,000 bus routes.

Council funding has preserved funding for services, particularly in rural areas, that private firms have deemed unviable, and where no alternative public transport exists, accounting for more than one in five journeys. But most either cut funding – or spent nothing – last year.

Spokesman Steve Chambers said the research showed “the slow death of the supported bus”, with huge implications for people accessing jobs and education, as well as local economies, health, congestion and air pollution. He added: “The government must wake up to the crisis hitting local buses before it’s too late. We want to see a proper national strategy for buses backed up by funding, like those that already exist for all other modes of transport.”

The Local Government Association said it recognised the importance of buses but that councils had been put in an impossible position by the funding squeeze and the £200m annual obligation to fund bus passes for pensioners.

LGA transport spokesman Martin Tett said: “Councils know how important buses are for their residents and local economies and are desperate to protect them. It’s nearly impossible for councils to keep subsidising free travel while having to find billions of pounds worth of savings and protect other vital services.”

The bus remains the biggest mode of public transport, although passenger journeys declined to below 5bn across Britain last year and central grant funding to operators has also been cut.

A Department for Transport spokesperson said the government provided around £250m every year to support bus services and a further £1bn to support older and disabled people using the free bus pass.

According to research published today by another campaign group, Greener Journeys, every £1 invested in local bus infrastructure brings more than £8 in wider economic benefits, as well as combating car pollution and congestion. DfT figures due to be published this week are likely to show worsening congestion in the UK’s largest cities, where traffic speeds have fallen and traffic is 14% greater than five years ago.

Source: Theguardian/ UK News

 

Dịch vụ xe buýt đang trong tình trạng 'khủng hoảng' do các hội đồng cắt giảm kinh phí

Chính phủ kêu gọi hành động như báo cáo cho thấy kinh phí hội đồng đã giảm gần một nửa kể từ năm 2010.

Xe buýt đi qua Carfax, một con đường giao nhau nhộn nhịp ở Oxford. Ảnh: David Williams / Alamy

Các nhà vận động đã kêu gọi chính phủ hành động để giúp giảm bớt dịch vụ xe buýt, như một báo cáo cho thấy kinh phí của hội đồng đã giảm gần một nửa kể từ năm 2010.

Ngân sách trợ cấp cho các tuyến đường đã giảm thêm 20 triệu bảng vào năm ngoái và 188 dịch vụ đã bị cắt giảm, theo Chiến dịch vận chuyển tốt hơn.

Báo cáo Buses in Crisis phát hiện rằng chính quyền địa phương siết chặt trên khắp nước Anh và xứ Wales đã lấy đi 182 triệu bảng từ các dịch vụ xe buýt được hỗ trợ trong thập kỷ qua, ảnh hưởng đến hơn 3.000 tuyến xe buýt.

Kinh phí của Hội đồng đã dành riêng tài trợ cho các dịch vụ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nơi các công ty tư nhân được coi là không đáng tin cậy và không có phương tiện giao thông công cộng thay thế, chiếm hơn một trong năm hành trình. Nhưng hầu hết là cắt giảm kinh phí - hoặc không chi trả vào năm ngoái.

Phát ngôn viên Steve Chambers cho biết nghiên cứu cho thấy “chết dần của xe buýt được hỗ trợ”, với những tác động rất lớn đối với những người liên quan đến việc làm và giáo dục, cũng như các nền kinh tế địa phương, sức khỏe, tắc nghẽn và ô nhiễm không khí. Ông nói thêm: “Chính phủ phải thức tỉnh với cuộc khủng hoảng đánh vào xe buýt địa phương trước khi quá muộn. Chúng tôi muốn thấy một chiến lược quốc gia phù hợp cho các xe buýt được hỗ trợ bằng nguồn kinh khí, giống như những chiến dịch đã tồn tại đối với tất cả các phương thức vận tải khác. ”

Hiệp hội Chính quyền địa phương cho biết họ công nhận tầm quan trọng của xe buýt nhưng hội đồng bị đặt vào thế không thể do việc siết chặt kinh phí và nghĩa vụ hàng năm 200 triệu bảng để cấp vé xe buýt cho người về hưu.

Người phát ngôn vận tải LGA Martin Tett cho biết: “Hội đồng biết xe buýt quan trọng như thế nào đối với cư dân và nền kinh tế địa phương và không còn hy vọng để bảo vệ chúng. Các hội đồng gần như không thể tiếp tục trợ cấp cho việc đi lại miễn phí trong khi phải tiết kiệm hàng tỷ bảng Anh và bảo vệ các dịch vụ quan trọng khác. ”

Xe buýt vẫn là phương tiện giao thông công cộng lớn nhất, mặc dù hành trình của hành khách giảm xuống dưới 5 tỷ trên khắp nước Anh vào năm ngoái và cấp kinh phí trung ương cho các nhà điều hành cũng đã bị cắt giảm.

Một phát ngôn viên của Bộ Giao thông Vận tải cho biết chính phủ đã cung cấp khoảng 250 triệu bảng mỗi năm để hỗ trợ các dịch vụ xe buýt và thêm 1 tỷ bảng để hỗ trợ người già và người khuyết tật sử dụng thẻ xe buýt miễn phí.

Theo nghiên cứu được công bố ngày hôm nay bởi một nhóm chiến dịch khác, Greener Journeys, mỗi 1 bảng đầu tư vào cơ sở hạ tầng xe buýt địa phương mang lại hơn 8 bảng trong việc mở rộng lợi ích kinh tế, cũng như chống ô nhiễm xe và tắc nghẽn. Số liệu DfT do được công bố trong tuần này có khả năng sẽ cho thấy tình trạng tắc nghẽn trầm trọng hơn tại các thành phố lớn nhất của Anh, nơi tốc độ giao thông giảm và lưu lượng giao thông cao hơn 14% so với năm năm trước.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục