Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Tài chính ngân hàng
  4. Điều gì đang xảy ra trong thị trường ngân hàng bán lẻ?

Điều gì đang xảy ra trong thị trường ngân hàng bán lẻ?

13/04/2017
Mức căn bản

What’s happening in the retail banking market?

 Many Vietnamese banks have reported high growth rates in retail banking in recent years. 

VietinBank has reported high growth rates in the retail banking with the outstanding loans increasing by 2.5 times in 2015 compared with 2014 and by 35 percent in 2016 compared with 2015. 

The capital mobilized by the bank by the end of 2016 increased by 21.2 percent compared with 2015, while retail turnover increased by 30 percent.

After the restructuring, Asia Commercial Bank (ACB) has regained its strength in the retail banking market. In 2016, its pretax profit increased by 27 percent compared with the year before to VND1.667 trillion. 

According to the Saigon Securities Incorporated (SSI), ACB’s lending to individual clients in 2016 increased by 30 percent thanks to a large network and experienced workforce.

Analysts noted that the bank’s proportion in lending to individuals increased significantly (accounting for 53 percent of outstanding loans by the end of 2016, higher than the 49 percent by the end of 2015), while the loan-to-deposit ratio has improved (77 percent in 2016 vs 76 percent in 2015).

They also commented that the increased investment in technology helps Vietnamese banks well exploit the retail banking market. With large networks and modern technology, banks can provide diversified retail banking products which increase the revenue. 

What are foreign banks doing?

In late 2014, HSBC Vietnam told the local press that it found retail banking was a stable and less risky sector which can bring high revenue. By 2015, the bank had for five consecutive years led the market in terms of card payment revenue, according to Visa.

However, the Number 1 position unexpectedly went to Vietcombank in 2016, while HSBC Vietnam fell into the third position. 

The commercial banks which hold the biggest market share reported by VisaNet include many Vietnamese names - Vietcombank, Vietinbank, Military Bank, ACB and Techcombank. Meanwhile, two foreign names are Citibank and HSBC.

ANZ was recognized as the best retail bank in Vietnam in 2013. Some sources said ANZ is negotiating with partners on the transfer of its retail banking division. Three foreign banks and two Vietnamese banks have shown their interest in ANZ’s retail banking division.

The decision by ANZ could be a part of its plan to adjust business strategy. However, analysts commented that the Vietnamese retail banking market, where only 20 percent of the population has approached consumer finance services, is not as attractive as it may appear.

Source: Vietnamnet

Điều gì đang diễn ra trong thị trường ngân hàng bán lẻ?

Nhiều ngân hàng Việt Nam đã có báo cáo tỷ lệ tăng trưởng cao trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ trong những năm gần đây.

Ngân hàng VietinBank báo cáo có tỷ lệ tăng trưởng cao trong ngân hàng bán lẻ với số dư nợ tăng 2,5 lần năm 2015 so với năm 2014 và 35% năm 2016 so với 2015

Vốn huy động của ngân hàng vào cuối năm 2016 tăng 21,2 % so với năm 2015, trong khi doanh thu bán lẻ tăng 30%.

Sau khi tái cơ cấu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ( ACB) đã giành lại sức mạnh trong thị trường ngân hàng bán lẻ. Năm 2016, lợi nhuận trước thuế tăng 27% so với năm trước đạt 1,667 tỷ đồng.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ( SSI), ngân hàng ACB cho vay cá nhân tăng 30 % năm 2016 nhờ mạng lưới rộng lớn và nhân viên giàu kinh nghiệm.

Các nhà phân tích lưu ý rằng tỷ lệ cho vay của các ngân hàng đối với các nhân tăng đáng kể ( Chiếm 53% số dư nợ cho đến cuối năm 2016, cao hơn mức 49% cuối năm 2015) Trong khi tỷ lệ cho vay vào tiền gửi đã được cải thiện ( 77% năm 2016 và 76% năm 2015).

Họ cũng nhận xét rằng việc tăng đầu tư vào công nghệ giúp các ngân hàng Việt Nam khai thác tốt thị trường ngân hàng bán lẻ. Với mạng lưới lớn và công nghệ hiện đại, các ngân hàng có thể cung cấp các sản phẩm ngân hàng bán lẻ đa dạng giúp tăng doanh thu.

Các ngân hàng nước ngoài đang làm gì?

Vào cuối năm 2014, HSBC Việt Nam nói với báo chí địa phương rằng ngân hàng bán lẻ là một ngành kinh doanh ổn định và ít rủi ro, có thể mang lại doanh thu cao. Đến năm 2015, ngân hàng đã có năm năm liên tục dẫn đầu thị trường về doanh thu thanh toán thẻ, theo Visa.

Tuy nhiên, vị trí số 1 bất ngờ đã đến với ngân hàng Vietcombank vào năm 2016, trong khi HSBC Việt Nam rơi vào vị trí thứ ba.

Các ngân hàng thương mại có thị phần lớn nhất do VisaNet báo cáo bao gồm nhiều tên Việt Nam - Vietcombank, Vietinbank, Ngân hàng Quân đội, ACB và Techcombank. Trong khi đó, hai tên nước ngoài là Citibank và HSBC.

ANZ được công nhận là ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam vào năm 2013. Một số nguồn cho biết ANZ đang đàm phán với các đối tác về việc chuyển bộ phận ngân hàng bán lẻ. Ba ngân hàng nước ngoài và hai ngân hàng Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm đến bộ phận ngân hàng bán lẻ của ANZ.

Quyết định của ANZ có thể là một phần của kế hoạch điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, các nhà phân tích bình luận rằng thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam, nơi chỉ có 20% dân số tiếp cận các dịch vụ tài chính tiêu dùng, không hấp dẫn như nó có thể xuất hiện

 

Dịch bởi: hoaithuong

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục