Work Motivation

Work motivation? I tell the news right at the start: it is not about money only.

Of course money can play a big part in work motivation (we all need to pay our bills, after all), but the pay check alone just isn´t enough to carry you to that magical good feeling place about your job. If I remember correctly, a study I read said money motivates you for six months only in the workplace. 

I can speak from my own experience: I worked in sales for many years. It is quite common for salespeople to change jobs when they are promised a bigger salary. I did that too - and ended up in less than unpleasant work environments as a result.

Some of those experiences were very unpleasant, despite the higher salary, but on hindsight I learned to search for motivation in the workplace in the most difficult of situations. And I also found it - though it sure wasn´t always easy. Even though I eventually left those jobs, learning to find motivation was a great gift. And for that I shall always be grateful. I realized there were only two options: either I would give in and continue working feeling miserable and hating my life - or I could try to find my own inner strength.

Also I learned quite a remarkable thing: changing jobs isn´t a magical way to happiness - because I take myself with me where ever I go. If problems were caused by my own behaviour, similar situations arose in the new workplace as well - and made me understand where I should look at to find answers: within my own mind.

I decided to do that and what I found, I shall try to put in the form of short inspirational stories. At least for me stories take the message "home" better than plain theory.

I hope these inspirational short stories will give you some encouragement when you search for motivation in your work.

Source: Inspirational stories

 

Động lực làm việc

Động lực làm việc? Tôi nói một tin ngay từ đầu: nó không chỉ vì tiền.

Tất nhiên tiền có thể đóng một phần quan trọng trong động lực làm việc (xét cho cùng, tất cả chúng ta cần phải trả các hóa đơn của chúng ta), nhưng chỉ có được trả lương thì không đủ mang lại cho bạn một nơi cảm thấy lôi cuốn vào công việc của bạn. Nếu tôi nhớ chính xác, một nghiên cứu tôi đọc được cho rằng tiền thúc đẩy bạn trong sáu tháng chỉ ở nơi làm việc.

Tôi có thể nói từ kinh nghiệm của riêng mình: Tôi đã làm công việc bán hàng trong nhiều năm. Nhân viên bán hàng thay đổi công việc là vấn đề khá phổ biến khi họ được đảm bảo một mức lương lớn hơn. Tôi đã làm điều đó- và kết quả là làm việc ít tiền hơn là làm trong môi trường không hài lòng.

Một số kinh nghiệm đó thực sự không dễ chịu, mặc dù mức lương cao hơn, nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi đã học cách tìm kiếm động lực ở nơi làm việc trong những tình huống khó khăn nhất. Và tôi cũng nhận thấy - dù cho chắc chắn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thậm chí dù cuối cùng tôi đã từ bỏ những công việc đó, nhưng học cách tìm động lực là một món quà tuyệt vời. Và vì điều đó tôi sẽ luôn cảm thấy biết ơn. Tôi nhận ra chỉ có hai lựa chọn: hoặc là tôi sẽ chấp nhận và tiếp tục làm công việc mà cảm thấy khổ sở và chán ghét cuộc sống của tôi - hoặc tôi có thể cố gắng tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình.

Ngoài ra tôi đã học được một điều đáng chú ý: thay đổi công việc không phải là một cách kỳ diệu để được hạnh phúc - bởi vì tôi tự nhìn nhận chính mình nơi tôi đã từng đi. Nếu vấn đề là do cách hành xử của chính tôi, thì tình huống tương tự cũng sẽ xuất hiện ở nơi làm việc mới - và khiến tôi hiểu ra rằng nơi tôi nên xem xét để tìm ra câu trả lời là: trong tâm trí của chính mình.

Tôi quyết định làm điều đó và những điều tôi nận ra, tôi sẽ cố gắng để đưa vào những câu chuyện ngắn truyền cảm hứng. Ít nhất là đối với tôi những câu chuyện đó mang đến thông điệp "tự nhiên" tốt hơn lý thuyết trừu tượng.

Tôi hy vọng những câu chuyện ngắn đầy cảm hứng này sẽ mang lại cho bạn sự động viên khi bạn tìm kiếm động lực trong công việc của mình.

 

Dịch bởi: thuyloan95