Bài viết liên quan:

KEEP TRYING UNTIL YOU SUCCEED

A group of frogs was playing when two of them fell into a deep pit. When other frogs saw how deep the pit was, they told the two frogs that they were as good as dead. 

The two frogs ignored their comments and tried hard to jump out of the pit but all in vain. Finally, one of the frogs gave up but the other continued to jump even harder and made it out.

So, this story proves that you should never give up trying till the time you succeed.

Source: Kids Front

 

 

 

Hãy tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn thành công

Một bày ếch đang chơi thi đấu thì có hai con bị rợi xuống hố sâu. Khi những con ếch khác nhìn cái hố sâu như thế, chúng nói với hai con ếch đó rằng họ sẽ chết.

Hai con ếch phớt lờ những lời nói của chúng và cố gắng hết sức để nhảy lên khỏi hố nhưng vô ích. Cuối cùng, một con từ bỏ nhưng con còn lại vẫn tiếp tục cố gắng nhảy và nó đã làm được.

Vì vậy, câu chuyện chứng minh rằng bạn không nên từ bỏ mọi cố gắng cho đến khi bạn thành công.

 

Dịch bởi: