Soar Like an Eagle

Did you know that an eagle knows when a storm is approaching long before it breaks?

The eagle will fly to some high spot and wait for the winds to come.

When the storm hits, it sets its wings so that the wind will pick it up and lift it above the storm. While the storm rages below, the eagle is soaring above it.

The eagle does not escape the storm. It simply uses the storm to lift it higher. It rises on the winds that bring the storm.

When the storms of life come upon us, like the eagle, we can rise above them and ride the winds of the storm that bring sickness, tragedy, failure, and disappointment into our lives.

What is your greatest challenge right now? Jot it down. And then let it lift you higher.

 

Source: Author Unknown

 

 

Hãy tung cánh như đại bàng

Bạn có biết rằng chim đại bàng biết khi nào có một cơn bão đến gần trước từ trước khi nó bắt đầu đối phó với cơn bão.

Chim đại bàng sẽ bay lên tầng cao và đợi cho đến khi những cơn gió kéo đến.

Khi cơn bão đến, nó sẽ tung đôi cánh của mình và gió của cơn bão sẽ nâng nó lên phía trên cơn bão. Khi cơn bão áp xuống phía dưới, chim đại bàng vẫn bay ở phía trên nó.

Chim đại bàng không trốn tránh cơn bão. Nó đơn giản chỉ lợi dụng cơn bão để đưa nó lên cao hơn. Nó vươn lên từ những cơn gió được mang đến từ cơn bão.

Khi những trắc trở (như cơn bão) tác động đến cuộc sống của chúng ta, hãy như chim đại bàng, chúng ta có thể vượt lên trên chúng và cưỡi lên gió của cơn bão của bệnh tật, thảm kịch, thấy bại và sự thất vọng vào cuộc sống của chúng ta.

Những thách thức lớn nhất của bạn bây giờ là gì? Hạ gục nó và để cho nó nhấc bạn lên cao hơn.

 

Dịch bởi: Jasonle