Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh | Đọc được giấc mơ:

Dream reading

A young Albert Einstein dreamed he was sliding down a snow covered hill. As he began to move faster and faster, he looked up and saw that the appearance of the stars was changing. Einstein awoke and spent the next 12 years thinking about the meaning of this dream, which led him to the theory of relativity, also known as E=MC2. There are many stories of scientists being inspired by the creative power of dreams. James Watson said that he discovered the shape of DNA after dreaming of spiral staircases. Friedrich August Kekulé dreamed about a snake eating its tail, which led him to discover the shape of benzene.

And of course, many artists have also taken inspiration from their dreams. Paul McCartney woke up with the song “Yesterday” playing in his head. And the story for the famous book Frankenstein, came to author Mary Shelly in her dream.

Salvador Dali also used dreams as inspiration for his paintings. He had an interesting technique for remembering his dreams. He placed a plate on the floor and fell asleep in a chair holding a spoon over the plate. As he fell asleep, the spoon would drop, waking him with the dream images still fresh in his mind.

No one knows how many discoveries and creative connections are made in our dreams, but are not remembered. Most of us can only remember a small percentage of our dreams, but remembering our dreams is a skill that can be developed. Some people use dream diaries to record their dreams as soon as they wake up. As people develop this habit of writing about their dreams every morning, their ability to remember their dreams often grows.

What if you were able to record all the inspiration that comes to you in your dreams? Recently, scientist Yukiyasu Kamitani recorded people’s brain activity while sleeping. He woke each person over 200 times, and recorded what they said they saw in their dreams.

Next, Kamitani showed these same people hundreds of images on video and recorded their brain waves to create an image brain wave pattern code. He used this code to create a program that could successfully read the subject of that person’s dreams.

Kamitani calls this technique very primitive. Every person is different, so the code for one person doesn’t work for another person’s dreams. It also can only correctly guess the content when given two choices. For example, if given two choices, such as a car and a person, the computer program could correctly match the sleeping brain wave pattern with the car. It isn’t able to see any details such as the color, shape or feelings, but as this technology develops, one day this might be possible. In the future using techniques like spoons and diaries may not be necessary for us to harness the power of our dreams for inspiration. What about you? How often do you remember your dreams? Are you ever inspired by your dreams?

Source: Deep English

 

 

Đọc được giấc mơ

Khi còn là một đứa trẻ, Albert Einstein đã mơ thấy mình trượt xuống từ một ngọn đồi tuyết. Khi ông bắt đầu di chuyển nhanh và nhanh hơn nữa, ông ấy đã nhận ra sự xuất hiện của các ngôi sao đã thay đổi. Einstein bật dậy và dành 12 năm tiếp theo để nghĩ về ý nghĩa của giấc mơ đó, điều đó đã dẫn ông tới thuyết tương đối, còn được biết đên là E= MC2. Có rất nhiều câu truyện của các nhà khoa học được lấy cảm hứng từ năng lượng sáng tạo của những giấc mơ. James Watson đã từng nói rằng ông ấy tìm hình dạng của DNA sau khi mơ thấy cầu thang hình xoắn ốc. Friendrich August Kekule đã mơ thấy 1 con rắn tự ăn đuôi của chính nó, điều đó đã dẫn ông ấy tìm thấy hình dạng của benzen.

Và dĩ nhiên, rất nhiều nghệ sỹ cũng đã lấy cảm hứng từ những giấc mơ của họ. Paul McCartney đã thúc dậy với ca khúc "Yesterday" trong đầu mình. Và câu chuyện từ cuốn sách nổi tiếng Frankenstein, đã đến với Mary Shelly trong giấc mơ của mình.

Salvador Dali cũng lấy cảm hứng từ những giấc mơ cho những bức tranh của ông. Ông còn có 1 kỹ thuật rất thú vị để ghi lại những giấc mơ của mình. Ông đặt 1 tấm bảng ở trên sàn nhà và ngủ thiếp đi trên ghế mà trong tay vẫn cầm 1 chiếc thìa. Khi ông chìm vào giấc ngủ, chiếc thìa sẽ rơi xuống, ông sẽ thức dậy với những hình ảnh còn nguyên vẹn của giấc mơ trong suy nghĩ của mình.

Không ai có thể biết có bao nhiêu khám phá và kết nối sáng tạo từ giấc mơ của chúng ta,nhưng chúng ta không nhớ. Hầu hết chúng ta chỉ có thể nhớ 1 phần trăm rất nhỏ của những giấc mơ, nhưng ghi nhớ giấc mơ là 1 kỹ năng mà chúng ta có thể phát triển được.Một vài người sử dụng nhật ký giấc mơ để ghi lại những giấc mơ của họ ngay khi họ thức dậy. Khi mọi người phát triển sở thích ghi lại những giấc mơ của họ vào mỗi sáng, khả năng ghi nhớ giấc mơ của họ sẽ thường xuyện hơn

Điều gì sẽ đến khi bạn ghi lại được tất cả cảm hứng đã đến với bạn từ trong những giấc mơ? Gần đây, nhà khoa học Yukiyasu kamitani đã ghi lại hoạt động não bộ của con người trong khi ngủ. Ông đã thức dậy với mỗi người khác nhau hơn 200 lần và ghi lại những điều họ nói về những điều họ thấy trong giấc mơ của mình

Sau đó, Kamitani đã cho những người này cùng xem hàng trăm hình ảnh trên video và ghi lại những bước sóng não của họ để tạo ra 1 hình ảnh sóng não mô phỏng. Ông sử dụng những mã đó để tạo ra 1 chương trình có thể đọc thành chủ đề của những giấc mơ của người đó.

Kamitani gọi đó là kỹ thuật rất thô sơ. Mỗi người là khác nhau, mã của người này không thể làm việc cho giấc mơ của một người khác. Nó cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn đúng về nội dung khi có 2 lựa chọn. Ví dụ, nếu có 2 lựa chọn như là ô tô và 1 người, chương trình máy tính có thể đưa ra chính xác các sóng lão khi ngủ với chiếc ô tô. Nó không thể cho thấy bất kỳ chi tiết nào về màu sắc, hình dạng hoặc cảm giác, nhưng công nghệ này có thể phát triển, một ngày nào đó điều này là có thể. Trong tương lại những người sử dụng công nghệ sẽ không cần đến thìa hay nhật ký để khai thác nguồn cảm hứng từ những giấc mơ. Còn bạn thì sao? Bạn có thường xuyên ghi lại những giấc mơ của mình? Ban có bao giờ lấy cảm hứng từ những giấc mơ của mình không?

 

Dịch bởi: dangthom