Hôm nay là một ngày đặc biệt của một nửa nhân loại. Hầu như tất cả mọi người phụ nữ đều muốn được khen đẹp, đặc biệt những lời khen tặng đó đến từ những người quan tâm tới họ thật lòng. Nhưng ngoài tính từ "beautiful" ra bạn còn biết những tính từ nào khác miêu tả sắc đẹp của người phụ nữ. Hãy lưu ý nhé, trong tiếng Anh có câu "beauty is only skin deep" (vẻ đẹp thực sự là vẻ đẹp tâm hồn), do vậy nên khi khen ai đó, bạn hãy quan tâm tới những phẩm chất của người phụ nữ nữa nhé. Ce Phan sẽ giới thiệu một vài gợi ý nha:

– Adorable (adj ) – /əˈdɔːr.ə.bəl/: yêu kiều, đáng yêu

– Attractive (adj) – /əˈtræk.tɪv/: lôi cuốn, hấp dẫn

– Beautiful (adj) – /ˈbjut̬ɪfəl/: đẹp

– Benevolent (adj) – /bəˈnevələnt/: nhân ái

– Capable (adj) – /ˈkeɪpəbl/: đảm đang

– Compliant (adj) – /kəmˈplaɪ.ənt/: mềm mỏng, yêu chiều, phục tùng

– Faithful (adj) – /ˈfeɪθfl/: thủy chung

– Industrious (adj) – /ɪnˈdʌstriəs/: cần cù

– Lovely (adj) – /ˈlʌv.li/: đáng yêu

– Elegance (adj) – /ˈel.ə.ɡənt/: yêu kiều, duyên dáng

– Painstaking (adj) – /ˈpeɪnzteɪkɪŋ/: chịu khó

– Resilient (adj) – /rɪˈzɪliənt/: kiên cường

– Resourceful (adj) – /rɪˈsɔːrsfl/: tháo vát

– Sacrificial (adj) – /ˌsækrɪˈfɪʃl/: hi sinh

– Virtuous (adj) – /ˈvɜːrtʃuəs/: đức hạnh

– Thrifty (adj) – /ˈθrɪfti/: tằn tiện, tiết kiệm

– Tidy (adj) – /ˈtaɪdi/: ngăn nắp, gọn gàng

– Graceful (adj) – /ˈɡreɪsfl/: duyên dáng, yêu kiều

– Sensitive (adj) – /ˈsen.sə.t̬ɪv/: nhạy cảm

– Soothing (adj) – /ˈsuːðɪŋ/: nhẹ nhàng, dịu dàng

Ví dụ:

– After women, flowers are the most lovely thing God has given the world.

   Các loài hoa là điều đáng yêu nhất mà Chúa mang lại cho thế giới, sau phụ nữ.

– Soothing women are always very attractive.

   Những người phụ nữ nhẹ nhàng luôn rất hấp dẫn.

– My mom is a virtuous women. She is very strict but very benevolent too.

   Mẹ tôi là một phụ nữ đức hạnh, bà rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân hậu.

– She was described as virtuous and painstaking person.

   Cô ấy được miêu tả là một người đức hạnh và chăm chỉ.

– Audrey Hepburn has natural grace and elegance.

   Audrey Hepburn có vẻ đẹp  thanh lịch yêu kiều một cách rất tự nhiên.

 

Nguồn: Internet