Bài viết liên quan:

Haircut and diapers

One day a florist went to a barber for a haircut. After the cut, he asked about his bill, and the barber replied, 'I cannot accept money from you, I'm doing community service this week.'

The florist was pleased and left the shop. 

When the barber went to open his shop the next morning, there was a 'thank you' card and a dozen roses waiting for him at his door. 

Later, a cop comes in for a haircut, and when he tries to pay his bill, the barber again replied, 'I cannot accept money from you, I'm doing community service this week.’

The cop was happy and left the shop. 

The next morning when the barber went to open up, there was a 'thank you' card and a dozen donuts waiting for him at his door. 

Then a Congressman came in for a haircut, and when he went to pay his bill, the barber again replied, 'I cannot accept money from you. I'm doing community service this week.’

The Congressman was very happy and left the shop. 

The next morning, when the barber went to open up, there were a dozen Congressmen lined up waiting for a free haircut. 

And that, my friends, illustrates the fundamental difference between the citizens of our country and the politicians who run it. 

As Ronald Reagan said: “BOTH POLITICIANS AND DIAPERS NEED TO BE CHANGED OFTEN AND FOR THE SAME REASON!”

Source: Facebook

 

Hớt Tóc và Tã lót

Một ngày nọ, một người trồng hoa tìm đến một hàng thợ cạo để cắt tóc. Lúc cắt xong và hỏi trả tiền thì và anh thợ cạo bảo: "Thôi hôm nay tôi không tính tiền bác vì tuần này tôi nguyện phục vụ cộng đồng"

Người làm vườn hài lòng rời khỏi tiệm.

Sáng hôm sau, khi mở cửa hiệu, người thợ cạo thấy một tấm thiệp đề chữ “cảm ơn” và một bó hoa hồng nằm sẵn ở cửa chờ anh.

Tiếp đó, một viên cảnh sát đến tiệm, khi cắt tóc xong, ông hỏi tính tiền thì người thợ cạo cũng trả lời như lần trước: "Thôi hôm nay tôi không tính tiền bác vì tuần này tôi nguyện phục vụ cộng đồng"

Ông Cảnh sát vui vẻ ra về.

Qua hôm sau khi mở cửa tiệm, cũng có một tấm thiệp đề chữ “cảm ơn và chục bánh rán chờ anh ở cửa.

Tiếp theo là một ông Dân Biểu đến tiệm cắt tóc, khi xong việc ông hỏi tính tiền thì thợ cạo lại trả lời: "Thôi hôm nay tôi không tính tiền bác vì tuần này tôi nguyện phục vụ cộng đồng".

Ngài Dân biểu rất vui vẻ ra về.

Sáng hôm sau, khi mở cửa, anh thợ cạo thấy một hàng cả chục Nghị sĩ đang xếp hàng trước cửa tiệm chờ cắt tóc miễn phí.

Thế là bạn bè tôi bèn lấy hình ảnh đó để minh hoạ cho cái khác biệt rõ nét nhất giữa công dân trong đất nước chúng tôi và các chính khách đang vận hành nó.

Ronald Reagan có nói: "Cả chính trị gia lẫn tã lót đều cần phải được thay đổi luôn luôn bởi cùng một lý do như nhau!"

 

Dịch bởi: PG Thu Phap Gia