Bài viết liên quan:

Bên dưới là danh sách các câu hỏi và gợi ý trả lời qua các từ khóa mà Ce Phan cung cấp bên dưới mỗi câu hỏi. Chủ đề tiếng Anh về Giáng sinh (Christmas) và Năm mới (New year) không phải là chủ đề thường thấy trong kỳ thi IELTS. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bắt gặp thông qua những câu hỏi về các sự kiện đặc biệt hoặc nói về những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời bạn. 

Đối với những bạn đang học tiếng Anh thông thụng thì đây là lại là chủ đề phổ biến và mang tính cập nhật vào đúng mùa Giáng sinh và Năm mới này. Ce Phan cố gắng sắp xếp các câu hỏi theo bố cục của một đề thi IELTS Speaking với 3 phần: Part 1,2,3 để các bạn có thể trải nghiệm cách hỏi và trả lời từ dễ nhất tới khó nhất. 

Chủ đề tiếng Anh Giáng sinh & Năm mới (Christmas, New Year) cũng được biên soạn đầy đủ với nhiều bài học khác và được giới thiệu tại hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

IELTS Speaking Part 1

  • Christmas

   1- Did you believe in Santa Claus when you were a child?

Yes/No ; I received gifts for every Christmas from my parents/Santa Claus ; when I was a child ; He is just from stories/ books/ novels ; I thought that I saw Santa Claus when I was small ; I prepared socks and put them in the head of my bed. 

   2- Did you enjoy last Christmas?

Yes/No ; I really love previous Christmas event because ... ; I almost forget about this because ...; I spent all my Christmas day and evening for my family/friends ; As far as I remember, I had to work on Christmas day ; I lived far from home so that I got homesick at that day 

   3- Do you donate something (money, clothes...) to charities?

Yes/No ; I collected my unused stuff in my room ; I gave some old books to a social organization near my home ; I don't really often give money or things to people but I'd like to join social activities in some special events and help out unlucky people.

   4- Do you enjoy singing Christmas songs?

Yes/No ; I like to sing the song "Jingle bells" ; I often listen to Chrisrmas music and sing with the lyrics on my notebook ; I love to listen and sometimes I sing the chorus part of the song.

   5. Do you have a Christmas tree?

Yes/No ; I will buy a small one this Christmas ; I don't often buy Christmas tree because ... ; I just often make some gift cards and paint Christmas trees on it ; sometimes I make Christmas cards with pop-up Christmas trees

   6. Do you know the history of Christmas?

Yes/No ; I have heard some stories about the birth of Jesus ; I read some articles saying about the history of Christmas ; I know nothing ; I am not a Christian so ..... ; 

   7.  Do you usually put up Christmas decorations in your house? (Do you usually decorate your home?)

Yes/No ; I often paint the gate with white color and decorate the front doors with some snow symbols ; I often prepare some flashing lights and hang over the desk in the guess room ; I work all Christmas day so I have no time for it ; I don't often have time to decorate my house but I will clean up everything in my room. 

More questions

   8. How do you usually spend New Year's Eve? How about New Year's Day?

   9. If you could go anywhere during Christmas vacation, where would you go?

   10. What are some popular foods for the Christmas season?

   11. What is the best Christmas present you have ever gotten?

   12. What kind of interesting things do you do for Christmas in your home country?

   13. Will you have a Christmas party at your home?

 

  • The end of the year

   1. How was this year?

I think I have a great year ; It is a successful year, I think so ; It is not really a good year because ... ;  I don't think I enjoy so much this year because ; There were many problems happened to me ; I really appreciate most of my work this year 

   2. Was this year better or worse than last year? How come?

Uh, It's much better when I had .. ; Yes, I think so ; No, I don't think I had a better year ; Last year, I could meet with most of my tasks but I could't replace it again this year ; I think I achieved some sucessful results from my study this year, It is a bit better than I was last year

   3. What was the happiest thing for you this year?

I think it is the scholarship I got last month that I will study abroad next school year ; I have built my own house and moved all of stuff to the new place ; I had more English classes this year so I think It is my happiness 

   4. What was the saddest thing for you this year?

I couldn't help a girl from a remote place in the middle of Vietnam to learn English because ... ; I missed the death aniversaty of my dad in my hometown because ... ; I forgot my birthday and my mom's bithday ; I got sick on July and I had stayed in the hospital for a month 

More questions

   5. What was the most useful thing you bought this year?

   6. What was the biggest waste of money this year?

   7. What was something you lost this year?

   8. Do you have any regrets about this year?

   9. Did you make a New Year's Resolution this year?

 

IELTS Speaking Part 2: describe a festival

Describe a national festival in your country.

You should say:

    - What is the meaning of that event
    - What the people do to prepare for it
    - What are special activities

 

Phần trả lời mẫu bên dưới đây là cách trả lời theo keywords của Simon (từng làm giám khảo IELTS). Tuy nhiên, cách trả lời như thế này không phải lúc nào cũng dễ dàng với bạn khi bạn phải "đối mặt" với giám khảo trong kỳ thi IELTS Speaking thực tế. Có một cách thực hành khác mà bạn nên tập nói thường xuyên hơn là "Timeline"- với cách này bạn cho phép mình nói rộng hơn về câu chuyện mà bạn đang trình bày theo trình tự từ xa tới gần.

Trước hết hãy cùng xem những ý chính và những cụm từ đặc trưng mà Simon đã sử dụng trong bài nói về Christmas. Hãy để ý những chỗ in nghiêng, gạch chân và chữ có màu đỏ. 

   - In nghiêng: những ý trả lời các câu hỏi trong đề bài.

   - gạch chân: những từ vựng, cụm từ hay, đặc trưng.

   - chữ màu đỏ: những liên từ có vai trò nối các câu, các ý lại với nhau.

***

Christmas is an annual holiday that, in Christianity, commemorates the birth of Jesus Christ.

Popular customs of the holiday include gift-giving, music, an exchange of greeting cards, church celebrations, a special meal, and the display of various decorations; including Christmas trees, lights, nativity scenes, and holly. In addition, Father Christmas (known as Santa Claus in some areas) is a popular figure in many countries, associated with the bringing of gifts for children.

Over the Christmas period, people decorate their homes and exchange gifts. In some countries, children perform plays re-telling the events of the Nativity, or sing carols that reference the event. Christmas, along with Easter, is the period of highest annual church attendance.

A special Christmas family meal is an important part of the celebration for many, and what is served varies greatly from country to country. In England and countries influenced by its traditions, a standard Christmas meal includes turkey, potatoes, vegetables, sausages and gravy, followed by Christmas pudding, mince pies and fruit cake.

***

IELTS Speaking Part 3

(còn tiếp)

 

Biên soạn: Ce Phan