Các câu hỏi mẫu bên dưới trong dạng bài thi IELTS Writing Task 1 về chủ đề Máy tính (computer), mạng internet, công nghệ (technology) - đã được Ce Phan biên soạn và giới thiệu đầy đủ với tên gọi IT Society (Xã hội công nghệ thông tin)

Có 4 đề bài được sắp xếp theo mức độ phổ biến trong các bài thi

- Dạng biểu đồ cột (bar chart)

- Dạng 2 biểu đồ cột (two bar charts)

- Dạng bảng thông tin (table)

- Dạng biểu đồ minh họa (diagram)

 

Question 1:

The graph shows Internet Usage in Taiwan by Age Group, 1998-2000.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

    » You should write at least 150 words.
    » You should spend about 20 minutes on this task.

Sentence starters: 

- The given data present the information about

- The bar chart illustrates the percentages of

- As is presented in the bar graph,

- It is clear that the highest internet user was the ...

- According to the given data,

- In 1998, 

- In next year,

- Over the years, 

- In the year 2000,

- As for the middle age people (aged between 31 and 50 years),

- As is observed from the bar graph,

Translate this essay into English

Dữ liệu đưa ra cho thấy thông tin về số người sử dụng internet trong 4 nhóm tuổi tại Đài Loan giữa năm 1998 và 2000. Như được thể hiện qua biểu đồ cột, những người ở độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi tại Đài Loan thì sử dụng internet nhiều hơn những nhóm người ở độ tuổi khác và theo thời gian thì những người sử dụng internet ở độ tuổi trẻ và già đều tăng lên.

Theo dữ liệu được cho, năm 1998 có hơn 50% người sử dụng internet tại ĐL thì ở độ tuổi trên 16 và dưới 30. Người từ độ tuổi 31 tới 50 thì chiếm 41% trong tổng số người sử dụng internet. Có rất it người ở độ tuổi trên 50 hoặc dưới 15 tuổi sử dụng internet ở ĐL trong năm này. Trong năm tiếp theo, tỷ lệ phần trăm những người trẻ và người già sử dụng internet tăng lên 8% trong tổng số người sử dụng internet và số người sử dụng internet từ cả hai nhóm tuổi khác thì giảm nhẹ. Vào năm 2000, xu hướng tương tự cũng được ghi nhận và nhóm người lớn tuổi dùng internet tăng lên 10% trong khi tỷ lệ phần trăm của người dùng internet ở nhóm 16 đến 50 tuổi tăng lên khoảng 1-2%. 

Theo như ghi nhận từ biểu đồ cột, internet thì phổ biến trong nhóm tuổi 16 đến 50 tuổi tại ĐL và theo thời gian nhu cầu sử dụng internet của những người trẻ tuổi hơn và người cao tuổi tăng lên. 
 

Question 2: 

The graphs below give information about computer ownership as a percentage of the population between 2002 and 2010, and by level of education for the years 2002 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Sentence starters:

- The given bar graphs show data on the percentage of....

- As is observed from the given graphs,

- The differences recorded are

- According to the first graph, 

- Looking at the detail, 

- In 2002,

- The increase was rather slow however ....

- After 6 years, 

- At two years interval, .....

- From the second bar graph,

- Meanwhile, 

- The percentage of computer ownership varied in 

- A group of people who ....

- For instance, 15% of the people who .....

- The rank followed by high school graduates, ....

- Not only that, ....

- After 8 years,

Translate this essay into English

Những biểu đồ cho trên cho thấy dữ liệu về tỷ lệ sở hữu máy tính từ năm 2002 đến năm 2010 bằng cả hai cách so sánh với tổng dân số và trình độ học vấn. Như đã thấy ở những biểu đồ này, sự sở hữu máy tính đã tăng lên qua nhiều năm và sự sở hữu này ở những người có học thức cao hơn thì cao hơn nhiều so với những người khác. 

Theo như biểu đồ cột đầu tiên, có nhiều hơn 50% những người sở hữu máy tính vào năm 2002 và tỷ lệ phần trăm này tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Sau 6 năm, tỷ lệ phần trăm này đã đạt hơn 60% và cuối cùng vào năm 2010 thì tỷ lệ người sở hữu máy tính đã đạt mức 70%.

Theo biểu đồ cột thứ hai, chúng ta có thể thấy rằng, tỷ lệ phần trăm sở hữu máy tính tăng theo trình độ học vấn - cụ thể: trình độ học vấn cao hơn thì có tỷ lệ phần trăm cao hơn. Ví dụ, có 15% người có trình độ học vấn phổ thông thì sở hữu máy tính vào năm 2002 và tỷ lệ phần trăm này là khoảng 60% dành cho những người ở trình độ cử nhân và có hơn 80% những người ở trình độ cao học có máy tính. Sau 8 năm, vào năm 2010, xu hướng tương tự cũng được ghi nhận và tỷ lệ phần trăm những người sở hữu máy tính thì tăng đáng kể so với năm 2002. 

 

Question 3:

The table below gives information on internet use in six categories by age group.

Describe the information in the table and make comparisons where appropriate.

Sentence starters:

- The given data shows ...

- As is presented in the data,

- According to the presentation,

- Among the 40 to 60 years old internet users,

- For instance, only 5% .... 

- On the other hand, 52% 

- Similarly, ...

- In summary,

Translate this essay into English

Dữ liệu cho thấy hoạt động sử dụng internet của bảy nhóm tuổi. Như được trình bày trong bảng dữ liệu, thanh thiếu niên chủ yếu chơi game và đọc tin tức trong khi người cao tuổi thường tìm kiếm và mua sản phẩm.

Theo như sự thể hiện, thanh thiếu niên chủ yếu chơi trò chơi trực tuyến, tìm kiếm tin tức, tải dữ kiệu và mua sản phẩm khi họ online. Họ hiếm khi tìm kiếm người (quen). Với sự gia tăng của số người dùng internet trong các nhóm tuổi  tìm kiếm các sản phẩm là chủ yếu và đứng thứ hai trong hoạt động trực tuyến nhất của họ liên quan đến việc đọc tin tức và mua sản phẩm. Người trong nhóm 40 đến 60 tuổi sử dụng Internet, hoạt động phổ biến nhất là mua sản phẩm. Với sự gia tăng trong nhóm tuổi, hoạt động tải dữ liệu giảm và hoạt động tìm kiếm người (quen) tăng lên. Ví dụ, chỉ có 5% hoạt động của thanh thiếu niên liên quan đến tìm kiếm người trong khi tỷ lệ này tăng lên khoảng 30% khi họ lớn lên. Mặt khác, 52% hoạt động trên mạng của thanh thiếu niên liên quan đến việc tải dữ liệu từ internet, trong khi tỷ lệ này giảm xuống dưới 30% theo thời gian. Tương tự, việc chơi trò chơi trực tuyến phổ biến nhất trong số các thanh thiếu niên và tỷ lệ này giảm đáng kể trong số những người ở tuổi lớn hơn.

Tóm lại, thanh thiếu niên chủ yếu tải xuống và chơi trò chơi trực tuyến trong khi người lớn trưởng thành hầu hết tìm kiếm và mua sản phẩm trực tuyến. Nhận tin tức và mua sản phẩm được thực hiện bởi tất cả các nhóm tuổi và người cao tuổi chủ yếu tìm kiếm người (quen) trực tuyến.

Question 4: 

The diagram below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up-to-the-minute information on the weather in order to produce reliable forecasts.

Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

Sentence starters:

- The given diagram shows  ...

- The given figure illustrates the process used by

- As is observed from the given illustration,

-  There are four stages in the process, 

- As is presented in the diagram,

- To begin with,

- This information is then analysed, 

- Looking at the first and second stages of the process,

- Firstly, 

- Subsequently, 

- The same data can also be passed to ....

- The raw data collected from satellites is ....

- The final information regarding the weather is ....

- Finally, 

-  In the third stage of the process, 

 

Biên soạn: Ce Phan