Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Khu vui chơi cho trẻ em: thị trường hấp dẫn có trị giá 3 tỉ USD

Khu vui chơi cho trẻ em: thị trường hấp dẫn có trị giá 3 tỉ USD

04/11/2016
Mức trung cấp

Amusement parks for children: attractive market worth $3 billion

Developing amusement parks for children is a lucrative business field with expected profitability of 30 percent. However, investors must have huge capital and continually update products.

The ASEAN Stats’ 2015 Report showed that Vietnamese children under 15 years old accounted for 23.5 percent of the population. In HCM City alone, there are 1.7 million children aged below 16, which account for one fourth of the city’s population. 

Meanwhile, the existing parks for children can only satisfy a small part of the demand.

The high value of the amusement parks for children, estimated at $3.1 billion, and the expected high profitability of 30 percent are the reasons investors’ rushed to inject money into the market in 2014.

Him Lam Company runs Vietopia center and Vingroup develops Vin Kids Center, while Thieu Nhi Moi develops tiNiWorld.

However, analysts commented that the capital flow to the market seems to have stopped. No new investor has turned up, while existing investors do not intend to expand their operation.

Only tiNiWorld has had announcements about the opening of new playgrounds. In late July, the chain opened a new center in Saigon Centre in district 1, HCM City, raising its total number of playgrounds to 25. The developer said it plans to double the number of playgrounds.

An analyst commented that the investors follow two ways in developing the business model. The first group of developers operate amusement parks in advantageous positions with real estate products owned by holding companies. They include Vietopia of Him Lam, or Vin Kids Center of Vingroup, the largest Vietnamese real estate conglomerate. 

However, the model can be applied only in large cities and provinces, where people can afford high ticket prices and seek professional services. 

The investors would have problems expanding because it is difficult to find land plots in advantageous positions.

In general, it takes investors a long time to recover the investment capital. Him Lam, for example, expects to recover VND500 billion worth of investment capital after eight years. To date, the enterprise has recovered half. 

Meanwhile, to build an amusement complex covering an area of 20,000 square meters in district 4, KizCiti had to pour VND40 billion in initial capital.

The second group of investors tends to develop amusement centers for children at shopping mall complexes. This model allows savings in initial investment capital, and therefore, the ticket prices are more competitive. 

The admission ticket to tiNiWorld is VND40,000-120,000, lower than the VND180,000-190,000 ticket at KizCiti and Vietopia.

However, the investors also face high risks. The company had to close some amusement parks at shopping malls with few visitors. Meanwhile, children’s tastes change regularly.

Source: VIETNAMNET

 

 

Khu vui chơi cho trẻ em: thị trường hấp dẫn có trị giá 3 tỉ USD

Phát triển các khu vui chơi cho trẻ em là một lĩnh vực kinh doanh béo bở với lợi nhuận dự kiến là 30%. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải có vốn lớn và liên tục cập nhật các sản phẩm.

Báo cáo thống kê số liệu các nước ASEAN 2015 đã cho thấy rằng, trẻ em Việt Nam dưới 15 tuổi chiếm 23,5% dân số. Chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh, có 1,7 triệu trẻ em ở độ tuổi dưới 16, trong đó chiếm 1/4 dân số của thành phố.

Trong khi đó, các công viên cho trẻ em đã tồn tại chỉ có thể đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu.

Giá trị cao của các công viên vui chơi giải trí cho trẻ em, ước tính khoảng 3,1 tỷ USD và dự kiến lợi nhuận cao 30% là những lý do các nhà đầu tư đổ xô đi bơm tiền vào thị trường này trong năm 2014.

Công ty Him Lam điều hành trung tâm Vietopia và Vingroup phát triển Trung tâm Vin Kids, trong khi công ty Thiếu Nhi Mới phát triển tiNiWorld.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận xét rằng, nguồn vốn chảy vào thị trường dường như đã dừng lại. Không có nhà đầu tư mới xuất hiện, trong khi các nhà đầu tư hiện tại không có ý định mở rộng hoạt động của họ.

Chỉ có tiNiWorld có thông báo về việc mở các sân chơi mới. Vào cuối tháng 7, một chuỗi các sân chơi đã mở một trung tâm mới tại Saigon Centre tại quận 1, TP HCM, nâng tổng số lượng các sân chơi đến 25. Nhà phát triển này cho biết họ có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng các sân chơi.

Một nhà phân tích nhận xét rằng: các nhà đầu tư thực hiện theo hai cách trong việc phát triển các mô hình kinh doanh. Nhóm đầu tiên của các nhà phát triển hoạt động khu vui chơi ở vị trí thuận lợi với các sản phẩm bất động sản thuộc sở hữu của công ty mẹ. Chúng bao gồm Vietopia của Him Lam, hoặc Trung tâm Vin Kids của Tập đoàn Vingroup, các tập đoàn bất động sản Việt Nam lớn nhất.

Tuy nhiên, mô hình này có thể được áp dụng chỉ ở các thành phố lớn và các tỉnh, nơi mọi người có thể đủ khả năng chi trả giá vé cao và tìm kiếm các dịch vụ chuyên nghiệp.

Các nhà đầu tư sẽ có các vấn đề mở rộng bởi vì rất khó để tìm thấy các lô đất ở vị trí thuận lợi.

Nói chung, các nhà đầu tư cần nhiều thời gian để thu hồi vốn đầu tư. Ví dụ, Him Lam dự kiến sẽ phục hồi 500 tỷ đồng giá trị vốn đầu tư sau 8 năm. Cho đến nay, các doanh nghiệp đã phục hồi một nửa.

Trong khi đó, để xây dựng một khu liên hợp vui chơi giải trí có diện tích 20.000 mét vuông tại quận 4, KizCiti đã phải rót 40 tỷ đồng vốn ban đầu.

Nhóm thứ hai của các nhà đầu tư có xu hướng phát triển các trung tâm vui chơi giải trí cho trẻ em tại trung tâm mua sắm phức hợp. Mô hình này cho phép tiết kiệm vốn đầu tư ban đầu và do đó, giá vé cạnh tranh hơn.

Các vé vào tiNiWorld là 40,000-120,000 đồng, thấp hơn so với vé 180,000-190,000 đồng tại KizCiti và Vietopia.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng phải đối mặt với rủi ro cao. Công ty này đã phải đóng cửa một số khu vui chơi tại trung tâm mua sắm với một lượng du khách. Trong khi đó thì thị hiếu của trẻ em thay đổi thường xuyên.

 

Dịch bởi: hongnhung

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục