Bài viết liên quan:

How They Forecast a Cold Winter

One day in early September the chief of a Native American tribe was asked by his tribal elders if the winter of 2011/12 was going to be cold or mild.  The chief asked his medicine man, but he too had lost touch with the reading signs from the natural world around the Great Lakes.

In truth, neither of them had idea about how to predict the coming winter.  However, the chief decided to take a modern approach, and the chief rang the National Weather Service in Gaylord Michigan.

'Yes, it is going to be a cold winter,' the meteorological officer told the chief.  Consequently, he went back to his tribe and told the men to collect plenty of firewood.

A fortnight later the chief called the Weather Service and asked for an update. 'Are you still forecasting a cold winter?' he asked.

'Yes, very cold', the weather officer told him.

As a result of this brief conversation the chief went back to the tribe and told his people to collect every bit of wood they could find.

A month later the chief called the National Weather Service once more and asked about the coming winter. 'Yes,' he was told, 'it is going to be one of the coldest winters ever.'

'How can you be so sure?' the chief asked.

The weatherman replied: 'Because the Native Americans of the Great Lakes are collecting wood like crazy.'

Source: guy-sports.com

Làm thế nào dự đoán mùa đông lạnh lẽo

Trong một ngày đầu tháng 9, trưởng một bộ lạc ở Mỹ đã được hỏi bởi những bô lão, liệu rằng mùa đông năm 2011/12 sẽ trở nên lạnh hoặc ôn hòa. Trưởng bộ tộc hỏi thầy thuốc, nhưng ông ấy đã không giỏi đoán biết được tín hiệu từ thiên nhiên xung quanh hồ Great.

Sự thật là cả bộ tộc đều có muốn có khả năng dự báo mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, trưởng tộc đã quyết định tiếp cận một cách hiện đại hơn và tộc trưởng lấy theo trạm thời tiết quốc gia ở Michigan.

"Đúng, đây sẽ là một mùa đông rất lạnh" - Một nhân viên của đài khí tượng thủy văn đã nói với tộc trưởng. Ngay lập tức , ông ấy trở lại bộ tộc và kể cho mọi người để mọi người đi lấy nhiều củi hơn để sưởi ấm.

Một hai ngày sau, tộc trưởng gọi đến cục khí tưởng thủy văn quốc gia và hỏi tình hình cập nhật. Ông ấy hỏi: "Có phải bạn vẫn đang dự báo một mùa đông lạnh sắp đến"

Người nhân viên dự báo thời tiết đã nói với ông: "Đúng vậy, rất lạnh"

Sau cuộc trò chuyện ngắn thì tộc trưởng đã trở về bộ lạc và nói với mọi người tìm kiếm nhiều củi nhất có thể.

Một tháng sau tộc trưởng tiếp tục gọi cho đài khí tưởng thủy văn Quốc gia một lần nữa và tiếp tục hỏi về mùa đông sắp đến."Đúng rồi, tôi đã nói rồi, nó có thể sẽ là một trong những mùa đông lạnh nhất trong lịch sử".

Tộc trưởng hỏi: "Sao ông có thể chắc chắn như vậy"

Người dự báo thời tiết trả lời: "Bởi vì những người Mỹ địa phương ở hồ Great đang đi kiếm củi như điên"

Dịch bởi: nguyentrienphat