Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Color boosts memory and creativity

Bài học này được sử dụng như là một phần trong chủ đề tiếng Anh: Color your world, được Ce Phan biên soạn và giới thiệu trong hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning

COLOR BOOSTS MEMORY AND CREATIVITY

Colors have the power to change our mood and our energy. Some people also believe that colors can make us remember words more easily and be more creative.

Scientists at the University of British Columbia say that the color red makes people remember words better, and the color blue makes people more creative. They tested 600 people showing them words and objects on a computer with blue backgrounds, red backgrounds and white backgrounds.

In some tests the people had to remember words or look for mistakes in spelling and grammar. In these tests, people looking at red backgrounds did much better.

In other tests, people looked at shapes on the computer and had to think of creative ways to use those shapes. In these tests, people looking at blue backgrounds did better.

According to this color research, when we need to focus our attention, we’ll do better in a red room, but for activities where we need to think more freely and creatively, a blue room is better.

Color doesn’t just affect learning. It also can affect our love life. Researchers at the University of Rochester did a study on the effect of color on men’s perception of women. Men were shown pictures of women and rated their looks. Women shown wearing red or with red backgrounds were considered better looking.

Before you decide to paint your walls, it’s important to remember that these research studies were done in North America. At the University of British Columbia the people were asked how they felt about the colors red and blue. Most of them said that red represented danger and mistakes, and blue represented peace and openness.

Depending on what country you come from, you might have a completely different feeling about these colors. According to this chart from the website Information is Beautiful, there are many different meanings for the colors blue and red. In Africa, blue can represent love. In China, red can represent fertility. This chart is separated into 10 different cultures.

A Western European/ North American
B Japanese
C Hindu
D Native American
E Chinese
F Asian
G Eastern European
H Muslim
I African
J South American

Look at the different meanings for colors in your culture. What do your think? Is this chart correct? Do you think that color can positively affect your learning and creativity? Let us know in the comments.

 

Source: DeepEnglish

 

 

Màu sắc giúp tăng cường trí nhớ và sự sáng tạo

Màu sắc có sức mạnh để thay đổi tâm trạng và năng lượng của chúng ta. Một số người cũng tin rằng màu sắc có thể làm chúng ta nhớ từ dễ dàng hơn và có nhiều sáng tạo hơn.

Các nhà khoa học tại Đại học British Columbia chia sẻ rằng: màu đỏ khiến người ta nhớ từ tốt hơn và màu xanh dương khiến người ta sáng tạo hơn. Họ đã thử nghiệm 600 người - bằng cách cho họ thấy các từ vựng và các đồ vật trên một máy tính với nền màu xanh, nền đỏ và nền màu trắng.

Trong một số bài kiểm tra, mọi người phải nhớ từ vựng hoặc tìm lỗi chính tả và ngữ pháp. Trong những thử nghiệm này, người ta nhìn vào hình nền màu đỏ đã làm tốt hơn nhiều.

Trong các thử nghiệm khác, mọi người nhìn hình trên máy tính và đã phải nghĩ ra những cách sáng tạo để sử dụng những hình dạng đó. Trong những thử nghiệm này, người ta nhìn vào nền màu xanh đã làm tốt hơn.

Theo nghiên cứu màu sắc này, khi chúng ta cần phải tập trung sự chú ý của chúng ta, chúng ta sẽ làm tốt hơn trong một căn phòng màu đỏ nhưng đối với các hoạt động mà chúng ta cần phải suy nghĩ một cách tự do và sáng tạo, một căn phòng màu xanh thì sẽ tốt hơn.

Màu không chỉ ảnh hưởng đến học tập. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tình yêu của chúng ta. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Rochester đã làm một nghiên cứu về ảnh hưởng của màu sắc vào nhận thức của nam giới của phụ nữ. Người đàn ông được xem các hình ảnh của phụ nữ và đánh giá vẻ ngoài của họ. Phụ nữ mang đồ đỏ hoặc nền màu đỏ có ấn tượng hơn.

Trước khi bạn quyết định sơn tường của bạn, điều quan trọng phải nhớ rằng những nghiên cứu này đã được thực hiện tại Bắc Mỹ. Tại trường Đại học British Columbia, những người được hỏi là làm thế nào họ cảm thấy về các màu đỏ và màu xanh. Hầu hết trong số họ nói rằng: màu đỏ đại diện cho sự nguy hiểm-những lỗi sai ; màu xanh đại diện cho hòa bình-sự cởi mở.

Tùy thuộc vào bạn đến từ đâu, bạn có thể có một cảm giác hoàn toàn khác nhau về những màu sắc. Theo biểu đồ này từ các trang web Information is Beautiful, có nhiều ý nghĩa khác nhau của các màu xanh và đỏ. Tại châu Phi, màu xanh có thể đại diện cho tình yêu. Ở Trung Quốc, màu đỏ có thể đại diện cho khả năng sinh sản. Biểu đồ này được chia thành 10 nền văn hóa khác nhau.

A Tây Âu / Bắc Mỹ 
B Người Nhật Bản 
C Hindu 
D Native American 
E Trung Quốc 
F Châu Á 
G Đông Âu 
H Hồi giáo 
I Người Châu Phi 
J Nam Mỹ

Nhìn vào những ý nghĩa khác nhau cho màu sắc trong nền văn hóa của bạn. Bạn nghĩ gì? Biểu đồ này có đúng không? Bạn có nghĩ rằng màu sắc có thể ảnh hưởng tích cực đến việc học tập và sáng tạo của bạn? Cho chúng tôi biết các ý kiến.

 

Dịch bởi: hongnhung