THE BLACK BAND

One day Nick and Jane met in a garden. They were best friends and were studying in the same school in the same class. 

When they both were playing in the garden Jane saw a black band tied on the wrist of Nick. She asked him the reason for wearing that band. Nick replied, "My mother tied it so that I don't forget to post an important letter."

At this Jane asked, "But where is the letter?"

Nick searched for it everywhere. Then he remembered that his mother had forgotten to give him the letter. 

When Jane came to know about this, both laughed a lot.

Source: Kids Front

 

 

Miếng vải đen

Một ngày nọ, Nick và Jane gặp nhau tại 1 khu vườn. Họ trở thành bạn tốt của nhau và cùng học chung trường, chung lớp.

Khi họ đang chơi đùa cùng nhau trong khu vườn đó, Jane thấy có một miếng vải đen trên cổ tay của Nick. Jane hỏi Nick tại sao lại đeo miếng vải ấy. Nick đáp lại rằng mẹ của cậu ấy đã buộc nó cho cậu để cậu không quên việc gửi một lá thư quan trọng.

Jane tiếp tục hỏi: "Nhưng lá thư đó đâu?"

Nick tìm kiếm lá thư khắp nơi. Sau đó cậu mới nhớ ra rằng mẹ cậu đã quên đưa lá thư cho cậu rồi.

Khi Jane biết được sự tình, cả hai đã cùng bật cười thật lớn.

 

Dịch bởi: priya