Bài viết liên quan:

FOOLISH FRIEND-WORSE THAN A FOE

Once upon a time, a deer fell ill. So, he came to a grassy patch of land and lay down there. In a day or two, he became so weak that he couldn't even move his body.

Within no time, the news of his illness spread all over and many of his friends came to enquire after his health. Evidently, they were all grass eating animals. They stayed with the deer to nurse him. In a few days, they grazed all the grass of the patch and not even a blade of grass was left there.

In a few days, the deer started getting well. Seeing this, his friends started leaving him one by one and the deer was left all alone. But still he was too weak to get up and move about.

As his friends had grazed all the grass of the patch and he was weak to go grazing, he starved to death. Had his friends not grazed the grass in the patch, he would have fed on it and lived.

Source: Kids Front

 

 

 

Một người bạn ngốc nghếch còn tệ hơn cả kẻ thù

Ngày xửa ngày xưa, một chú nai bị bệnh. Vì thế, nó đến một đồng cỏ trong vùng đất và nằm xuống đó. Một ngày rồi hai ngày trôi qua, nó trở nên yếu ớt vànn nó không thể di chuyển nổi nữa.

Trong khoảng thời gian đó, tin mà nó bị bệnh đã lan rộng và nhiều bạn bè đến hỏi thăm về sức khỏe của nó. Rõ ràng, chúng đã đến và hầu như chúng ăn đều ăn cỏ. Chúng ở lại với con nai để chăm sóc nó. Trong một vài ngày, chúng đã ăn hết cỏ của đồng cỏ đó và không còn một cái lá nào trên mảng cỏ đó.

Trong vài ngày, con nai bắt đầu khỏe lại. Thấy vậy, bạn của nó bắt đầu rời khỏi từng người một và con nai bị bỏ một mình. Nhưng nó vẫn không thể để ngồi dậy và di chuyển.

Nhưng các bạn của nó đã ăn hết cỏ của mảng cỏ và nó vẫn còn yếu để đi đến một đồng cỏ mới, nó đã chết vì đói. Nếu bạn bè của nó không ăn hết cỏ thì nó đã sống.

 

Dịch bởi: kutebu95