AN UNFAIR WORLD

One day, a man while walking towards his office saw a beggar coming to him. The beggar was in a very bad condition. He was barefoot and his clothes were torn. 

When the beggar asked for money, the man said, "Why don't you work? Don't you feel ashamed asking people for money?" at this the beggar replied, "I do feel ashamed asking for money. But once when I took money without asking, the police took me to jail."

The man had no answer to this. He went on his way to the office.

Source: Kids Front

 

 

Một thế giới bất công

Một ngày kia, một người đàn ông trong khi đang đi đến cơ quan làm việc thì thấy một người ăn mày đang tiến đến anh ta. Người ăn mày có hoàn cảnh rất khổ. Gã ấy đi chân không và ăn mặc rách rưới.

Khi người ăn mày xin tiền, người đàn ông nói : "Tại sao anh không làm việc? Anh không cảm thấy ngại khi hỏi xin tiền người khác sao? Gã ăn mày trả lời, "Tôi cảm thấy ngại khi hỏi xin tiền chứ. Nhưng có một lần khi tôi lấy tiền mà không hỏi, cảnh sát đã bắt tôi vào tù".

Người đàn ông không còn biết trả lời gì nữa. Anh ta đi một mạch đến nơi làm việc.

 

Dịch bởi: Huyentran