Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Tài chính ngân hàng
  4. Ngân hàng nào đứng đầu trong nhóm ba ngân hàng lớn nhất?

Ngân hàng nào đứng đầu trong nhóm ba ngân hàng lớn nhất?

26/12/2016
Mức trung cấp

Who is No 1 among the three biggest banks?

BIDV is the No 1 bank in terms of total assets and VietinBank is No 1 in stockholder equity, networks and high pay for workers.

During the same time, Vietcombank asset increased by 78.7 percent, from VND414 trillion to VND750 trillion, while VietinBank from VND503 trillion to VND900 trillion.

Prior to that, BIDV once jumped into the first position after it admitted MHB Bank which had the total asset of VND45 trillion. VietinBank, which was on the first position, fell to the second.

BIDV has the most assets thanks to M&A

BIDV reported total assets of VND950 trillion by the end of the third quarter of the year. The p was VND50 trillion higher than VietinBank’s and much higher than Vietcombank, which had only VND740 trillion.

BIDV saw the fastest asset growth among the major banks with asset value increasing from 96.2 percent from VND485 trillion in 2012 to VND950 trillion by the end of the third quarter of 2016.

VietinBank is the richest

Vietcombank’s stockholder equity by September 30 had reached VND47.5 trillion, including VND36 trillion in charter capital, VND6 trillion in undistributed profit and VND5 trillion in funds. The bank has paid dividends for 2015 with 10 percent in cash and 35 percent in bonus equities. 

While BIDV is the bank with the biggest total assets, its stockholder equity is lower than Vietcombank’s – VND43.8 trillion. However, VietinBank is the richest with stockholder equity of VND61.3 trillion.

VietinBank has the largest network, BIDV the most employees

VietinBank said it has 1,100 branches and transaction offices throughout the country, two branches overseas and one subsidiary. BIDV has over 1,000 branches and Vietcombank 460.

VietinBank has more than 22,100 workers, while BIDV has 23,300 and Vietcombank 15,200. VietinBank and BIDV have many more branches than Vietcombank.

Vietcombank has biggest profits, but VietinBank offers highest salaries

Though inferior in total assets and stockholder equity, Vietcombank has high ROE, at 14.3 percent, a bit lower than BIDV’s 14.8 percent and higher than VietinBank’s 11 percent.

However, VietinBank has always led in profits. Vietcombank’s pretax profit in the first nine months of the year was VND6.3 trillion, while VietinBank’s was VND6.5 trillion and BIDV’s VND5.8 trillion.

As such, every worker of Vietcombank created profit of VND428 million, while BIDV created VND245 million and VietinBank VND293 million. 

However, VietinBank has always been leading in making profit. Vietcombank’s pretax profit in the first nine months of the year was VND6.3 trillion, while VietinBank’s VND6.5 trillion and BIDV VND5.8 trillion.

As such, every worker of Vietcombank creates the profit of VND428 million, while BIDV VND245 million and VietinBank VND293 million. However, VietinBank pays a monthly salary of VND24.95 million on average to workers, while Vietcombank pays VND23.73 million.

Source: Mai Chi (VIETNAMNET)

 

 

Ngân hàng nào đứng đầu trong nhóm ba ngân hàng lớn nhất?

BIDV là ngân hàng số 1 về tổng tài sản và VietinBank đứng đầu trong vốn cổ đông, các mạng lưới và trả lương cao cho người lao động.

Trong cùng thời gian, tài sản của Vietcombank tăng 78,7 phần trăm, từ 414 nghìn tỷ đồng lên 750 nghìn tỷ đồng, trong khi đó VietinBank tăng từ 503 nghìn tỷ đồng lên 900 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, BIDV đã từng 1 lần đứng ở vị trí đầu tiên sau khi sát nhập Ngân hàng MHB có tổng tài sản là 45 nghìn tỷ đồng. VietinBank đứng ở vị trí đầu tiên rơi xuống vị trí thứ hai.

BIDV có tài sản lớn nhất nhờ M&A

BIDV báo cáo tổng số tài sản là 950 nghìn tỷ đồng vào cuối quý III năm nay. Con số này cao hơn của VietinBank 50 nghìn tỷ đồng và cao hơn nhiều so với Vietcombank, hiện đang có 740 nghìn tỷ đồng.

BIDV đã có sự tăng trưởng tài sản nhanh nhất trong số các ngân hàng lớn với giá trị tài sản tăng lên 96,2 phần trăm từ 485 nghìn tỷ đồng năm 2012 lên đến 950 nghìn tỷ đồng vào cuối quý III năm 2016.

VietinBank là ngân hàng giàu nhất

Vốn cổ đông của Vietcombank cho đến ngày 30 tháng 9 đã đạt 47.5 nghìn tỷ đồng, trong đó có 36 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ, 6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối và 5 nghìn tỷ đồng trong các quỹ. Ngân hàng này đã trả cổ tức cho năm 2015 với 10 phần trăm tiền mặt và 35 phần trăm vào cổ phiếu thưởng.

Trong khi BIDV là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất, vốn cổ đông của nó lại thấp hơn so với Vietcombank - 43.8 nghìn tỷ đồng. VietinBank là giàu nhất với vốn cổ đông 61.3 nghìn tỷ đồng.

VietinBank có mạng lưới lớn nhất, BIDV có đông nhân viên nhất

VietinBank cho biết ngân hàng này có 1.100 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, hai chi nhánh ở nước ngoài và một công ty con. BIDV có hơn 1.000 chi nhánh và Vietcombank có 460 chi nhánh.

VietinBank có hơn 22.100 nhân viên, trong khi BIDV có 23.300 nhân viên và Vietcombank có 15.200 nhân viên. VietinBank và BIDV có nhiều chi nhánh hơn Vietcombank.

Vietcombank có lợi nhuận lớn nhất, nhưng VietinBank trả lương cao nhất

Mặc dù thua kém về tổng tài sản và vốn cổ đông, Vietcombank lại có ROE (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) cao, 14,3 phần trăm, thấp hơn một chút so với của BIDV là 14,8 phần trăm và cao hơn con số 11 phần trăm của VietinBank.

Tuy nhiên, VietinBank luôn dẫn đầu về lợi nhuận. Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank trong chín tháng đầu năm là 6.3 nghìn tỷ đồng, trong khi VietinBank là 6,5 nghìn tỷ đồng và của BIDV 5,8 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, mỗi nhân viên Vietcombank tạo ra lợi nhuận 428 triệu đồng, trong khi BIDV là 245 triệu đồng và VietinBank là 293 triệu đồng.

Tuy nhiên, VietinBank luôn dẫn đầu trong việc tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank trong chín tháng đầu năm là 6.3 nghìn tỷ đồng trong khi VietinBank là 6,5 nghìn tỷ đồng và BIDV là 5,8 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, mỗi nhân viên Vietcombank tạo ra lợi nhuận 428 triệu đồng, trong khi BIDV 245 triệu đồng và VietinBank 293 triệu đồng. Tuy nhiên, VietinBank trả lương bình quân hàng tháng là 24.95 triệu cho người lao động, trong khi Vietcombank trả 23.73 triệu đồng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục