Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Ngành giáo dục không thể thu hút nhân tài vì chính sách tiền lương

Ngành giáo dục không thể thu hút nhân tài vì chính sách tiền lương

21/10/2016
Mức trung cấp

Education sector cannot attract talent because of pay policy

The pay policy under which teachers receive salaries based on length of service is believed to be the reason why talented people do not want to become teachers.

The teacher of a high school in district 3 in HCM City said she receives less than VND4 million a month. The income includes salary for 7 years of service and allowances for the titles “emulation fighter’ and ‘outstanding young teacher’. The basic salary offered to new graduates is lower.

VND4 million is just enough to cover the basic needs of a single urbanite, who doesn’t have to pay rent and travel a lot every day.

The teacher said she received a prize worth VND1 million at the competition among creative teachers at the city’s level. “The amount of VND1 million is nothing if compared with the effort I make and the expenses I pay to reform the teaching method,” she said.

Education experts pointed out that the current pay policy is unreasonable. Many teachers receive very low pay though they have many initiatives to improve the teaching method.

Le Phan Vuong Quoc, a teacher of the Nguyen Dinh Chieu Primary School in HCM City, said at a recent workshop that teachers hesitated to reform and improve teaching methods because they can’t see any benefits.

Bad, good teachers equally paid 

In fact, teachers are classified every year based on their capability and contributions. However, as a high-school teacher in district 1, HCM City said, the assessment is made just on teaching hours and competitions, not through a long process. 

Dr Nguyen Thien Tong said that competition must exist in the educational sector, and more capable teachers must be treated better.

“The more reasonable pay policy explains why non-state owned schools can attract good teachers,” Tong said.

The headmaster of a high school in the suburban district of Cu Chi said a lot of trainee teachers promised to work for the school after they graduate. 

However, they have not come back because of low salaries and the hard work they anticipate.

“The service length-based pay has become out of date,” he commented. “Instead of praising teachers and encouraging them to work in remote areas, it would be better to offer appropriate pay and allowances to them."  This is the best way to attract teachers to remote areas, he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Ngành giáo dục không thể thu hút nhân tài vì chính sách tiền lương

Chính sách tiền lương mà theo đó giáo viên nhận lương dựa trên thời gian giảng dạy được cho là lý do khiến những người tài năng không muốn trở thành giáo viên.

Giáo viên của một trường trung học phổ thông ở quận 3 tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cô nhận được ít hơn 4 triệu đồng một tháng. Thu nhập bao gồm lương cho kinh nghiệm 7 năm giảng dạy và phụ cấp cho chức danh "chiến sĩ thi đua" và "giáo viên trẻ xuất sắc. Mức lương cơ bản của sinh viên tốt nghiệp mới sẽ thấp hơn.

4 triệu đồng là vừa đủ để trang trải các nhu cầu cơ bản của một người thành thị độc thân, không phải trả tiền thuê nhà và đi lại rất nhiều mỗi ngày.

Giáo viên này cho biết cô đã nhận được một giải thưởng trị giá 1 triệu đồng tại cuộc thi dành cho các giáo viên sáng tạo ở cấp thành phố. "Khoản tiền 1 triệu đồng không đáng bao nhiêu nếu so với những nỗ lực tôi mà tôi đã bỏ ra và các khoản chi phí tôi phải trả để cải cách phương pháp giảng dạy" cô nói.

Các chuyên gia giáo dục đã chỉ ra rằng chính sách tiền lương hiện nay là không hợp lý. Nhiều giáo viên được trả lương rất thấp mặc dù họ có nhiều sáng kiến để cải thiện phương pháp giảng dạy.

Ông Lê Phan Vương Quốc, một giáo viên của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu tại TP HCM, cho biết tại một hội thảo gần đây rằng có nhiều giáo viên ngập ngừng trong việc cải cách và cải thiện phương pháp giảng dạy, vì họ không thể nhìn thấy bất kỳ lợi ích nào.

Giáo viên được trả bằng nhau dù chất lượng không giống nhau

Trong thực tế, giáo viên được phân loại hàng năm dựa trên năng lực và những đóng góp của họ. Tuy nhiên, theo một giáo viên trung học phổ thông tại quận 1, TP HCM cho biết việc đưa ra đánh giá chỉ dựa trên việc giảng dạy theo giờ và các cuộc thi, không phải thông qua một quá trình lâu dài.

Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống cho rằng sự cạnh tranh cần phải tồn tại trong lĩnh vực giáo dục và giáo viên có năng lực tốt hơn phải được đối xử tốt hơn.

"Chính sách tiền lương hợp lý hơn giải thích tại sao các trường ngoài nhà nước có thể thu hút giáo viên giỏi", ông Tống nói.

Hiệu trưởng của một trường trung học phổ thông ở huyện Củ Chi cho biết có rất nhiều giáo viên thực tập hứa sẽ làm việc cho trường học sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, họ đã không trở lại vì lương thấp và công việc họ biết rằng là sẽ khó khăn.

"Việc trả lương dựa trên độ dài của việc giảng dạy đã trở nên cũ kĩ", ông nhận xét. "Thay vì ca ngợi các giáo viên và khuyến khích họ làm việc ở vùng sâu vùng xa, thì sẽ tốt hơn nếu cung cấp lương và các khoản phụ cấp phù hợp với họ." Đây là cách tốt nhất để thu hút giáo viên về vùng sâu vùng xa, ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục