Bài viết liên quan:

GRAMMAR OF HAPPINESS

What is love? Shakespeare wrote that love is a star. He is one of thousands of poets and writers who have used symbols to express this deep feeling. Love is a journey. Love is a rose. Love is a fire. Love is a light. Love is a bird. Love is war. Love is a disease. Love is an addiction. Love is a game. 

The list of love metaphors goes on and on. Talking about abstract ideas like love is a unique human ability. This is true for almost every language in the world, but not for the language of the Pirahã people of Brazil.

The Piraha are a small tribe of about 400 people that live in the Amazon. Unlike every other human language, Piraha doesn’t have words for abstract ideas. They only talk about what they directly experience or what people they know have directly experienced. 

The idea that love is a star is not something that they would understand. The Piraha are not stupid, they just have a different way of experiencing the world. Daniel Everett is a professor who has been studying the Piraha for thirty years and deeply respects their culture. 

They have a wide knowledge of the thousands of plants and animals of the Amazon. He says, “they can walk into the jungle naked, with no tools or weapons, and walk out three days later with baskets of fruit, nuts, and small game.”

Another unusual thing about the Piraha language is they don’t talk about time. There are no words for tomorrow or yesterday or last year. While there are a few words to say day and night or morning, they mostly live in a world without time. There is also no past or future tense. 

They have no way to talk about time. They have no history and they don’t talk about things that happened before their grandparents were born. Their experience of the world is almost completely in the present.

Piraha also does not have words for numbers. They have a word for more and a word for less, but there is no way to be specific about quantity. They don’t count how much food they have, or how many people they have in their tribe, or even how many children they have. This doesn’t mean they don’t have deep relationships with their children or other members of the tribe. It just means that they do not think of them as numbers.

It’s hard to imagine a world without time and numbers, but Dan Everett admires this part of their culture. He describes the Piraha language as having a grammar of happiness. 

Many spiritual teachers say that living in the present moment is the way to happiness. Maybe this is why the Piraha don’t have these words. Their culture is one free of worrying about the future and the past, and enjoying each day fully. 

Source: Deep English

 

 

Quy tắc ngôn ngữ trong hạnh phúc

Tình yêu là gì? Shakespeare đã từng viết rằng tình yêu như là một tinh tú. Ông là một trong vô số thi sĩ diễn đạt một cách rõ ràng những cảm xúc sâu thẳm của con người. Tình yêu là chuyến hành trình. Tình yêu là hoa hồng. Tình yêu là ngọn lửa. Tình yêu là ánh sáng. Tình yêu như một chú chim. Tình yêu là chiến tranh. TÌnh yêu là thiên tai. Tình yêu là sự ham muốn. Tình yêu là trò chơi.

Còn vô số phép ẩn dụ khác về tình yêu. Nói về vấn đề trừu tượng như tình yêu là khả năng chỉ có ở con người. Nó đúng đắn với mọi ngôn ngữ trên trái đất, ngoại trừ tiếng Pirahã của Brazil.

Pirahã là một bộ lạc nhỏ khoảng 400 người sống tại Amazon. Không giống như mọi ngôn ngữ khác, tiếng Pirahã không có những chữ mô tả những vấn đề trừu tượng. Họ chỉ nói về những cái họ trực tiếp học được hoặc những người họ biết trực tiếp.

Quan niệm tình yêu là một ngôi sao thì vô nghĩa đối với sự hiểu biết của họ. Người Piraha không ngốc nghếch, họ chỉ có những cách khác để trải nghiệm thế giới. Daniel Everett là một giáo sư đã nghiên cứu về người Piraha và những khía cách sâu xa về văn hóa của họ trong 30 năm.

Họ có kiến thức sâu rộng về hàng ngàn động thực vật tại Amazon. Ông nói: "Họ có thể trơ trụi đi vào rừng mà không cần bất cứ công cụ hay vũ khí nào, và đi ra sau 3 ngày cùng với rổ trái cây, hạt dẽ và những con thú săn nhỏ"

Có một điều đáng chú ý khác về ngôn ngữ của người Piraha là họ không nói về thời gian. Họ không có những chữ như là ngày mai, hôm qua hay năm ngoái. Trong khi đó có một vài từ để nói về ngày và đêm hoặc sáng. Họ hầu như sống trong thế giới không có thời gian. Không có quá khứ và tương lai.

Họ không có cách gì để nói về thời gian. Họ không có lịch sử và họ không nói về những điều đã xảy ra trước khi ông bà họ được sinh ra. Những trải nghiệm cuộc sống hầu như hoàn toàn là hiện tại.

Người Piraha cũng không có từ cho số. Họ có một từ chỉ nhiều hơn và một từ chỉ ít hơn, nhưng không có một cách cụ thể để chỉ số lượng. Họ không đếm được bao nhiêu lương thực họ có, hoặc bao nhiêu người trong bộ lạc của hộ hoặc thâm chí là họ có bao nhiêu đứa con. Điều đó không có nghĩa là họ không có mối thân tình sâu nặng với con cái hay với những thành viên trong bộ lạc. Chỉ có nghĩa là họ không nghĩ về những con số.

Thật khó để tưởng tượng một thế giới không có thời gian và những con số, nhưng Dan Everett khâm phục nét văn hóa này của họ. Ông ấy mô tả ngôn ngữ của người Piraha là có ngữ pháp của sự hạnh phúc.

Nhiều bậc thầy về tâm tinh nói rằng sống trong khoảnh khắc hiện tại là cách để sống hạnh phúc. Có thể đó là lý do tại sao người Piraha không có những từ đó. Văn hóa của họ không lo lắng về tương lai và quá khứ, họ tận hưởng mỗi ngày một cách trọn vẹn

 

Dịch bởi: suhuynha