Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | People (Con người)

Bài nói mẫu này được sử dụng trong chủ đề tiếng Anh 'Là Con Người' (Being human), được Ce Phan biên soạn và đăng tải trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

People

“People are strange, when they are strangers.” That’s from a famous song. I do agree with it, although I do think all people are strange. 

It’s a good thing that people are strange. If we were all the same, life would be boring. It’s the fact that we are all strange that makes us all different.

 I like people from all over the world. It’s sad that all people don’t get along. Many people say I’m strange. I’m not sure why. I always think I’m pretty normal. 

The people I like best are those who help other people. They make the world a better place. 

The people I hate most are greedy people. They usually take the things other people need. All people need to think more about how they can help others.

Source: Listen A Minute

 

 

Con Người

"Mọi người thật kỳ lạ, khi họ là những người xa lạ." Đó là từ một bài hát nổi tiếng. Tôi đồng ý với nó, mặc dù tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều kì lạ như nhau.

Thật tốt vì mọi người đều kì lạ. Nếu chúng ta đều giống nhau, cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Có một thực tế rằng việc mọi người đều kỳ lạ khiến cho tất cả chúng ta khác nhau.

Tôi thích những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Thật buồn khi tất cả mọi người không được ở cùng nhau. Nhiều người nói rằng tôi kỳ lạ. Tôi không chắc chắn lý do tại sao. Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình khá là bình thường.

Những người mà tôi thích nhất là những người hay giúp đỡ người khác. Họ khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Những người mà tôi ghét nhất là những người tham lam. Họ thường lấy hết cả những thứ mà người khác cần. Tất cả mọi người cần phải suy nghĩ nhiều hơn về việc làm thế nào mà họ có thể giúp đỡ người khác.

 

Dịch bởi: cepquynh