Bài viết liên quan:

Nghe tiếng Anh bài giới thiệu về: Bối cảnh văn hóa

The Context of Culture

The difference between low and high context communication can perhaps be illustrated in the following example. Let's say you meet someone for the very first time. You know nothing about each other, so you have to spend many hours talking and asking questions in order get to know each other.

That's pretty low context communication. But let's say you've been married for 30 years. You don't even need to talk in order to communicate. One look from across the room and you know exactly what your wife or husband is thinking, and nobody else can understand. That's high context communication.

Learning a foreign language is not easy. Not only do you need to learn a whole new set of sounds, vocabulary, and grammar, but you also need to understand the context in which communication takes place. The context is basically the background or framework surrounding the act of communication. In this sense, culture, as much as grammar and vocabulary, has a powerful effect on communication.

The famous anthropologist, Edward T. Hall, studied the effect of context and culture on communication. And he identified two basic types of cultures: high context and low context cultures:

High context cultures are those that tend to emphasize interpersonal relationships. They value group harmony and their communication tends to be ruled more by intuition and feelings than by logic. Words are not as important as context, which might include a speaker’s facial expressions, tone of voice, body language, and even age and status. High context communication tends to be more indirect and formal. Hall described many Asian, Middle Eastern, South American, and African cultures as high context cultures.

Low context cultures, on the other hand, tend to emphasize the individual. They value logic, facts, and being direct. Decisions are often based on facts and information, rather than feeling and intuition. Discussions end with actions. People are expected to be very clear and precise when they speak. Words and legal documents become more important than relationships during communication. Hall labeled much of Western Europe and North America as low context cultures. This includes most English speaking cultures as well.

The difference between low and high context communication can perhaps be illustrated in the following example. Let’s say you meet someone for the very first time. You know nothing about each other, so you have to spend many hours talking and asking questions in order get to know each other. That’s pretty low context communication. But let’s say you’ve been married for 30 years. You don’t even need to talk in order to communicate. One look from across the room and you know exactly what your wife or husband is thinking, and nobody else can understand. That’s high context communication.

Do you think Dr. Hall is correct in his theories? How might miscommunication occur between high and low context cultures? And what does this mean for becoming a better communicator in English? If you are from a high context culture, can you comfortably switch into a low context way of communicating? How can you become a better international communicator with this knowledge?

Source: Deep English

 

 

Ngữ cảnh văn hóa

Sự khác nhau giữa bối cảnh giao tiếp ở ngữ cảnh thấp và cao có thể minh họa theo ví dụ sau. Giả sử khi gặp một ai đó trong lần gặp đầu. Bạn chẳng biết vì về họ, thế nên bạn phải dành nhiều giờ đồng hồ để nói chuyện và đưa ra những câu hỏi để có thể hiểu thêm về nhau.

Đó chính là sự giao tiếp ngữ cảnh thấp. Nhưng giả sử bạn đã kết hôn được 30 năm. Bạn chẳng cần nói chuyện để mà truyền đạt ý của mình. Một cái nhìn xuyên qua phòng bạn và bạn biết chính xác là vợ hoặc chồng bạn đang nghĩ gì, và chẳng một ai có thể hiểu được. Đó chính là sự giao tiếp ngữ cảnh cao.

Học ngôn ngữ không dễ. Không những bạn cần một khoảng tiếp nhận âm tiết, từ vựng, và cả ngữ pháp mà còn phải hiểu được ngữ cảnh giao tiếp là gì. Ngữ cảnh là nền tảng quan trọng hoặc là cái khung trong việc vẽ ra sự giao tiếp. Theo hướng này, văn hóa, ngữ pháp và từ vựng đều có một sức mạnh ảnh hưởng đến sự giao tiếp.

Một nhà nhân lại học nổi tiếng, Edward T.Hall đã được học ảnh hưởng của ngữ cảnh và văn hóa trong giao tiếp. Ông ấy nhận định rằng có hai loại văn hóa cơ bản nhất là sự văn hóa ngữ cảnh thấp và văn hóa ngữ cảnh cao.

Văn hóa ngữ cảnh cao là thứ mà có khuynh hướng cường điệu những mói quan hệ cá nhân. Họ coi trọng sự hài hòa trong nhóm và sự giao tiếp của họ có khuynh hướng được thể hiện theo trực giác và cảm giác hơn là logic. Từ ngữ không quan trọng bằng ngữ cảnh mà có thể chứa đựng những thể hiện xúc cảm của người nói, tông giọng, ngôn ngữ cơ thể, tuổi tác và cả tâm trạng. SỰ giao tiếp ngữ cảnh cao thể hiện gián tiếp và trang trọng hơn. Hall miêu tả rất nhiều người Châu Á, Trung đông, nam mĩ và châu phi đều là văn hóa ngữ cảnh cao

Văn hóa ngữ cảnh thấp, ở một khía cãnh khác, thể hiện rõ ràng mặt cá nhân. họ tôn trọng sư logic, xác thực, và được ra lênh. Những quyết định thường được dựa vào những sự thật và thông tin, hơn là cảm giác và trực giác. Những cuộc thão luậnkết thúc với nhiều diễn biến. Mọi người mong đợi rằng lời họ nói sẽ dễ hiểu và rõ ràng. Những từ ngữ và tài liệu bất hợp pháp trở nên quan trọng hơn những mói quan hệ trong quá trình giao tiếp. Hall đã liệt kê ra nhiều những ở phía tây châu âu và bắc mĩ thường có khuyh hướng văn hóa ngữ cảnh thấp. Điều nào bao gồm cả hầu hết văn hóa nói tiếng anh

Sự khác nhau giữa bối cảnh giao tiếp thấp và cao có thể minh hoa theo ví dụ sau. Giả sử khi gặp một ai đó trong lần gặp đầu. Bạn chẳng biết vì về họ, thế nên bạn phải dành nhiều giờ đồng hồ để nói chuyện và đưa ra những câu hỏi để có thể hiểu thêm về nhau. Đó chính là sự giao tiếp ngữ cảnh thấp. Nhưng giả sử bạn đã kết hôn được 30 năm. Bạn chẳng cần nói chuyện để mà truyền đạt ý của mình. Một cái nhìn xuyên qua phòng bạn và bạn biết chính xác là vợ hoặc chồng bạn đang nghĩ gì, và chẳng một ai có thể hiểu được. Đó chính là sự giao tiếp ngữ cảnh cao

Bạn có nghĩ các giả thiết của tiến sĩ Hall đúng không? Có thể bằng cách nào đó tồn tại thông tin không rõ ràng giữa văn hóa ngữ cảnh cao và thấp không? Điều gì giúp trở thành một người giao tiếp tốt hơn bằng tiếng Anh? Nếu bạn đến từ nền văn hóa ngữ cảnh cao, bạn có thể chuyển sang cách giao tiếp ngữ cảnh thấp một cách thoải mái không? Làm cách nào bạn có thể trở thành một người giao tiếp quốc tế với những kiến thức này?

 

Dịch bởi: miahaha