Bài viết liên quan:

The shepherd and the lion

A Shepherd, counting his Sheep one day, discovered that a number of them were missing.

Much irritated, he very loudly and boastfully declared that he would catch the thief and punish him as he deserved. The Shepherd suspected a Wolf of the deed and so set out toward a rocky region among the hills, where there were caves infested by Wolves. But before starting out he made a vow to Jupiter that if he would help him find the thief he would offer a fat Calf as a sacrifice.

The Shepherd searched a long time without finding any Wolves, but just as he was passing near a large cave on the mountain side, a huge Lion stalked out, carrying a Sheep. In great terror the Shepherd fell on his knees.

"Alas, O Jupiter, man does not know what he asks! To find the thief I offered to sacrifice a fat Calf. Now I promise you a full-grown Bull, if you but make the thief go away!"

We are often not so eager for what we seek, after we have found it. Do not foolishly ask for things that would bring ruin if they were granted.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Người chăn cừu và con sư tử

Một ngày nọ, khi người chăn cừu đếm lại số cừu của mình thì phát hiện một số con đã bị mất tích.

Với sự tức tối, ông hét to và khoác lác tuyên bố rằng ông sẽ bắt kẻ trộm và trừng phạt anh ta một cách xứng đáng. Người chăn cừu nghi ngờ đó là do con sói làm. Vì thế, ông đã ra phía khu đá giữa những ngọn đồi, nơi hang động mà sói thường lui tới. Nhưng trước khi bắt đầu, ông thề với thần Jupiter rằng nếu người giúp ông tìm thấy tên trộm, ông sẽ dâng một con bê béo để tạ lễ.

Người chăn cừu tìm kiếm một thời gian dài mà không tìm thấy bất kỳ con sói nào rồi ông đi hết gần một nửa hang động lớn trên sười núi và thấy một con sư tử to lớn hiên ngang bước ra, mang theo một con cừu. Sợ hãi tột độ người chăn cừu quỳ gối xuống.

"Ôi, O Jupiter, con người không biết những gì ngài muốn! Để tìm kẻ trộm tôi tạ lễ bằng một bê béo. Còn bây giờ tôi hứa với người sẽ dâng một con bò đực trưởng thành, nếu ngài làm cho kẻ trộm đi! "

Chúng ta thường không quá thiết tha với những gì ta tìm kiếm, sau khi đã tìm thấy nó. Đừng dại dột xin những thứ có thể sẽ mang lại tàn tích nếu họ đã được trao.

 

Dịch bởi: cepnguyen