Bài viết liên quan:

The goatherd and the goat

A Goat strayed away from the flock, tempted by a patch of clover. The Goatherd tried to call it back, but in vain. It would not obey him. Then he picked up a stone and threw it, breaking the Goat's horn.

The Goatherd was frightened.

"Do not tell the master," he begged the Goat.

"No," said the Goat, "that broken horn can speak for itself!"

Wicked deeds will not stay hid.

Source: Library of Congress Aesop

 

 

Người chăn dê và con dê

Một con dê đi lạc khỏi bầy, nó bị thu hút bởi một miếng cỏ ba lá. Người chăn dê đã cố gắng gọi nó về nhưng vô ích. Con dê không tuân lệnh anh. Sau đó, anh ta nhặt một hòn đá và ném vào nó, làm gãy sừng dê.

Người chăn dê đã rất sợ hãi.

Anh năn nỉ con dê: "Xin đừng nói với chủ nhân."

"Không" dê trả lời, "Cái sừng bị gãy có thể nói lên điều đó rồi!"

Những hành động xấu sẽ không thể giấu kín được.

 

Dịch bởi: nguyenthao, cepnguyen