Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Nhà vô địch thế giới chia sẻ các lời khuyên hàng đầu và các bài kiểm tra để giúp bạn luyện khả năng ghi nhớ từ những dãy số nối tiếp cho đến các game từ ngữ

Nhà vô địch thế giới chia sẻ các lời khuyên hàng đầu và các bài kiểm tra để giúp bạn luyện khả năng ghi nhớ từ những dãy số nối tiếp cho đến các game từ ngữ

08/08/2017
Mức căn bản

World Champion shares top tips and tests to help you exercise your MEMORY from number sequences to word games

Eight time champion, Dominic O'Brien, is returning to memory competitions after a 16-year absence and has provided six tests from his new book

ALWAYS forgetting your keys? Can’t put a name to a face? Keep walking into a room and forgetting why you entered? Well, help is at hand.

Memory master Dominic O’Brien has one of the world’s greatest memories, and now he is sharing his secrets in a new book.

Memory master Dominic O'Brien has won eight world championships

Dominic developed his own unique system to set a world record of 38 seconds for memorising the sequence of a pack of cards.

The recall expert won the World Memory Championships eight times, before retiring from the professional game in 2001.

Over the past 16 years Dominic has spent his time perfecting his techniques for developing a better memory.

He now plans to enter to the Pan European Memory Championships in London and return to the world championships in China later in the year - aged 60.

Here he shows you how to put your own grey cells through their paces, and offers two mind-bending techniques for improving your powers of retention.

BREAKOUT 1

Test your memory skills

Test one: Words

 How many words can you remember?

How many words can you remember?

Allow yourself three minutes to study the following list of 20 words.

Write down as many words as you can recall.The order is not important.

Score one point for each word you can recall correctly, then move on to the next test.

TREE, PIPE, TIME, FACE, CLOCK, MOUSE, ENGINE, PLANET, THUNDER, NECKLACE, WARDROBE, CATERPILLAR, TREACLE, GARDEN, PICTURE, HARNESS, SLEEP, APPLE, OCEAN, BOOK

Test two: Number sequence

 The order of the numbers is important on this test

The order of the numbers is important on this test

Study the following sequence of 20 digits for three minutes.

In this test the order is important. Write down as many numbers in the correct sequence as you can before a mistake is made.

Score one point for each correct digit. This is “sudden death” - in other words, if you recall all 20 digits but the fifth digit is incorrect, your score is four.

5 0 3 6 7 4 4 0 9 2 8 2 0 5 7 6 7 1 2 9

Test three: Shapes

 This test requires you to memorise the order of the shapes

This test requires you to memorise the order of the shapes

Take three minutes to look at the following sequence of ten shapes.

Memorise them in the running order shown below, from one to ten.

Cover them up.

Below you will see the same shapes you have just memorised, but in a different order.

Try to number them in their original order. Score one point for each correctly numbered shape.

Test four: Binary numbers

 This test requires you to remember a set of binary numbers

This test requires you to remember a set of binary numbers

Allow yourself three minutes to memorise the following sequence of 30 binary numbers, then try to write down as many of these numbers as you can before a mistake is made.

Score one point for each correctly remembered binary number.

Again, this is “sudden death”: if you recall the first five digits correctly, then make a mistake on the sixth digit, your score is five.

1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1

Test five: Playing cards

 Can you remember the order of 10 playing cards?

Can you remember the order of 10 playing cards?

Take three minutes to study the following ten playing cards, then try to repeat the exact sequence in your notebook.

As with the numbers, this is “sudden death”.

Score one point for each card you can recall before a mistake is made.

Test six: matching names to faces

 The idea of this test is to match the correct names to the faces

The idea of this test is to match the correct names to the faces

Study the following 10 faces and try to form links to their names.

Now cover those faces and look at the same 10 faces in a different sequence below.

Try to match the correct names to the faces.

Score half a point for each correct first name and half a point for each correct surname.

How did you score?

Add up your scores from the six tests to arrive at a total. The maximum points you can score is 100.

Untrained: 20 or over; Improver: 35 or over; Master: 70 or over.

If your score is above the Improver range, then you have great memory potential.

Source: The Sun

 

Nhà vô địch thế giới chia sẻ các lời khuyên hàng đầu và các bài kiểm tra để giúp bạn luyện khả năng ghi nhớ từ những dãy số nối tiếp cho đến các game từ ngữ

Nhà quán quân với 8 lần vô địch, Dominic O'Brien, đang trở lại các cuộc thi trí nhớ sau 16 năm vắng bóng và cung cấp cho mọi người 6 bài kiểm tra trong quyển sách mới của ông

Lúc nào cũng quên đem chìa khóa? Thấy ai đó quen mặt nhưng lại không nhớ tên người ta? Cứ đi vào phòng mà quên mất tại sao mình lại vào? Tốt thôi, giải pháp đang ở ngay trong tầm tay.

Dominic O'Brien là một trong những bậc thầy có trí nhớ siêu phàm nhất thế giới, và hiện tại ông đang chia sẻ các bí quyết của bản thân trong một cuốn sách mới.

Bậc thầy siêu trí nhớ Dominic O'Brien đã giành được tám chức vô địch thế giới

Dominic đã phát triển một hệ thống độc đáo của riêng ông để lập nên kỷ lục thế giới là 38 giây để ghi nhớ một chuỗi các thẻ nối nhau liên tiếp.

Vị chuyên gia ghi nhớ này đã giành giải vô địch trí nhớ thế giới tám lần, trước khi rời khỏi các trò chơi trí nhớ chuyên nghiệp vào năm 2001.

Trong 16 năm qua, Dominic đã dành thời gian để hoàn thiện kỹ thuật của mình nhằm phát triển trí nhớ tốt hơn.

Ông hiện đang lên kế hoạch tham gia Giải vô địch Trí nhớ Cúp Châu Âu tại London và quay trở lại giải vô địch thế giới ở Trung Quốc vào cuối năm - ở tuổi 60.

Ở đây, ông chỉ cho bạn cách để khiến các tế bào chất xám của chính bạn đi qua các bước liên kết của chúng, và cung cấp hai kỹ thuật tác động mạnh mẽ đến tâm trí nhằm nâng cao khả năng ghi nhớ của bạn.

ĐỘT PHÁ 1

Kiểm tra các kỹ năng ghi nhớ của bạn

Bài kiểm tra một: Từ ngữ

 How many words can you remember?

Bạn có thể nhớ bao nhiêu từ?

Hãy cho bản thân ba phút để học danh sách 20 từ sau đây.

Ghi lại càng nhiều từ càng tốt. Thứ tự không quan trọng.

Tính một điểm cho mỗi từ mà bạn có thể nhớ chính xác, sau đó chuyển sang bài kiểm tra tiếp theo.

CÂY, ỐNG DẪN, THỜI GIAN, KHUÔN MẶT, ĐÔNG HỒ, CON CHUỘT, DỤNG CỤ, HÀNH TINH, SẤM SÉT, CHUỖI HẠT, TỦ QUẦN ÁO, SÂU BƯỚM, NƯỚC MẬT ĐƯỜNG, KHU VƯỜN, BỨC TRANH, BỘ YÊN CƯƠNG, NGỦ, QUẢ TÁO, ĐẠI DƯƠNG, QUYỂN SÁCH

Bài kiểm tra hai: Dãy số liên tiếp

 The order of the numbers is important on this test

Đối với bài kiểm tra này, thứ tự của các con số là điều quan trọng

Học dãy liên tiếp gồm 20 chữ số sau đây trong ba phút.

Trong bài kiểm tra này thứ tự là điều quan trọng. Viết ra nhiều con số hết mức có thể trong chuỗi liên tiếp chính xác trước khi lỗi sai xuất hiện.

Tính một điểm cho mỗi chữ số chính xác. Đây là "cái chết đột ngột" - nói cách khác, nếu bạn ghi nhớ tất cả 20 chữ số nhưng con số thứ năm là không chính xác, điểm số của bạn là bốn.

5 0 3 6 7 4 4 0 9 2 8 2 0 5 7 6 7 1 2 9

Bài kiểm tra ba: Hình dạng

 This test requires you to memorise the order of the shapes

Bài kiểm tra này yêu cầu bạn ghi nhớ thứ tự các khối hình

Hãy dành ba phút để nhìn chuỗi mười khối hình sau đây.

Ghi nhớ chúng theo thứ tự được trình bày hiện tại bên dưới, từ một đến mười.

Nhìn qua hết các khối hình.

Bên dưới bạn sẽ thấy những khối hình giống với những gì mà bạn vừa ghi nhớ, nhưng theo một thứ tự khác.

Cố gắng đánh số chúng theo đúng thứ tự ban đầu. Tính một điểm cho mỗi khối hình được đánh số chính xác.

Bài kiểm tra bốn: Số nhị phân

 This test requires you to remember a set of binary numbers

Bài kiểm tra này yêu cầu bạn nhớ một tập các số nhị phân

Cho bản thân ba phút để ghi nhớ chuỗi 30 số nhị phân dưới đây, sau đó cố gắng ghi lại càng nhiều con số càng tốt trước khi mắc lỗi.

Tính một điểm cho mỗi số nhị phân được nhớ chính xác.

Một lần nữa, đây là "cái chết đột ngột": nếu bạn nhớ năm chữ số đầu tiên một cách chính xác, sau đó sai ở chữ số thứ sáu, điểm số của bạn là năm.

1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1

Bài kiểm tra năm: Chơi bài

 Can you remember the order of 10 playing cards?

Bạn có thể nhớ thứ tự của 10 lá bài?

Dành ba phút để nghiên cứu mười lá bài sau, sau đó thử ghi lại chuỗi chính xác vào sổ tay.

Cũng như những con số, đây là "cái chết đột ngột".

Tính một điểm cho mỗi lá bài bạn có thể nhớ lại trước khi một sai lầm xảy ra.

Bài kiểm tra sáu: Nối tên với khuôn mặt

 The idea of this test is to match the correct names to the faces

Ý tưởng của bài kiểm tra này là để nối tên một người với đúng khuôn mặt người đó

Học thuộc 10 khuôn mặt sau và cố gắng nối với tên của họ.

Bây giờ hãy che những khuôn mặt đó lại và nhìn vào 10 khuôn mặt tương tự ở dãy bên dưới.

Cố gắng nối đúng tên với khuôn mặt.

Tính nửa điểm cho mỗi cái tên chính xác và nửa điểm cho mỗi cái họ chính xác.

Điểm số của bạn như thế nào?

Cộng các điểm của bạn từ sáu bài kiểm tra để có tổng điểm. Điểm tối đa mà bạn có thể đạt được là 100.

Người không luyện tập: 20 điểm trở lên; Người có rèn luyện: 35 điểm trở lên; Bậc thầy: 70 điểm trở lên

Nếu điểm số của bạn nằm phía trên trình độ Người có rèn luyện, thì bạn có tiềm năng ghi nhớ tuyệt vời.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục