Bài viết liên quan:

Học theo các bài học tiếng Anh được thiết kế thông thường như các giáo trình và sách giáo khoa dường như đã lỗi thời khi mà yêu cầu của sự thay đổi ở môi trường bên ngoài ngày càng nhanh chóng hơn. Vậy thì học tiếng Anh cũng sẽ thực tế hơn và cập nhật hơn chính là những yêu cầu gần như bắt buộc trong chương trình học tiếng Anh của tương lai.

CEP Timeline Learning thực sự mang lại sự trải nghiệm với các chủ đề bài học được cập nhật liên tục và đầy đủ các yêu cầu của một chương trình học tiếng Anh toàn diện. Bài viết về những câu danh ngôn song ngữ Anh-Việt về truyền thông mới (New Media) là một phần trong chuyên đề New Media mà Ce Phan biên soạn và gửi đến các bạn.

1. "I combine magic and science to create illusions. I work with new media and interactive technologies, things like artificial intelligence or computer vision, and integrate them in my magic." - Marco Tempest
Tôi kết hợp giữa ma thuật và khoa học để tạo ra những ảo ảnh. Tôi làm việc với các phương tiện truyền thông mới và các phương tiệc có tính tương tác, những thứ như là trí tuệ nhân tạo và máy tính điều khiển bằng thị giác và tích hợp chúng vào trong ma thuật của tôi.


2. "What's interesting about the shift from an industrial age to a technological age is that we keep inventing new media: movies, records, radio, television, the Internet, and now ebooks - and one of the things that's most interesting about the invention of a new medium is watching it reinvent itself as it penetrates the culture." - David Gerrold
Quả là điều thú vị khi nhìn thấy sự thay đổi từ thời đại công nghiệp sang thời đại công nghệ khi mà chúng ta phát minh ra các phương tiện truyền thông mới như: phim ảnh, ghi âm, đài, truyền hình, mạng internet và bây giờ là sách điện tử- và điều thú vị nhất là một phát minh về một môi trường tự tái hiện khi nó thể thâm nhập vào văn hóa.


3. "I don't think it should be allowed for people to start working at a young age and not take the time to just be living as themselves in the real world, especially now in this new age of new media and the obsession with celebrity. I think it's a real crime." - Gaby Hoffmann
Tôi không cho rằng đó là điều chấp nhận được khi bắt đầu làm điều đó ở độ tuổi trẻ khi mà chưa có sự trải nghiệm về cuộc sống trong thế giới thực tế, đặc biệt là bây giờ với đời đại của truyền thông mới và dấy lên nỗi ám ảnh về hiện tượng các ngôi sao. Tôi nghĩ đó thực sự là một thảm họa.


4. "New media's not very old, hence the word new, so we don't know a lot of things about new media and by the time you've taught it it's probably out of date. I think it's much more beneficial to have an experiential lesson versus a classroom lesson in new media."- Ben Huh
Truyền thông mới thì không quá xa lạ, nhưng do có từ "mới", cũng vậy mà chúng ta không biết quá nhiều thứ về nó và thời gian mà bạn được dạy rằng nó thể sẽ lỗi thời. Tôi nghĩ rằng nó nó mang lại nhiều lợi ích để có những bài học mang tính trải nghiệm so với các bài học trên lớp về "New Media".


5. "One of the things that I'm really proud of is that I have really good timing. It's very easy for me to see what's coming up and it's no coincidence that I went headfirst into wine and then headfirst into new media - none at all." -  Gary Vaynerchuk
Một trong những điều mà tôi thực sự tự hào đó là tôi có thể kiểm soát thời gian. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những gì đang đến và hiểu rằng nó không phải ngẫu nhiên khi tôi lao đầu vào rượu và sau đó lao đầu vào truyền thông mới - sẽ không đời nào như thế nữa.


6. "For me, the most important and distinguishing property of new media is interactivity. But how many people can actually create interactive games, animations, or simulations? Not very many. So, in my mind, very few people are truly literate with new media."- Mitchel Resnick
Đối với tôi, tài sản quan trọng nhất và tạo khác biệt nhất của truyền thông mới đó là tính tương tác. Nhưng liệu có bao nhiêu người có thể tạo ra những trò chơi tương tác, hình ảnh sống động hoặc khả năng mô phỏng? Không phải rất nhiều. Vậy thì, tôi nghĩ rằng chỉ có ít người thực sự "không bị mù chữ" với truyền thông mới.


7. "There's a lot of imagination in Asia, and I believe that the next Google will come from there, and the next Pixar. I believe that the great new media companies will come out of Asia and surpass the big media conglomerates that exist right now in the West." -  Shekhar Kapur
Có rất nhiều sự sáng tạo tại Châu Á, và tôi tin rằng Google kế tiếp sẽ đến từ nơi đó và cả một Pixar tương lai nữa. Tôi cho rằng các công ty phương tiện truyến thông lớn sẽ đến từ Châu Á và vượt qua các tập đoàn phương tiện truyền thông lớn đang có tại Phương Tây.


8. "New media is like a megaphone. It amplifies your ability to reach more people." - Mark Batterson
Phương tiện truyền thông mới cũng giống như một cái loa. Nó thổi phồng khả năng của bạn để tiếp cận tới nhiều người.


9. "New media and mobile entertainment are revolutionizing the way people learn about the world." - Stephen Kinzer
 Phương tiện truyền thông mới và giải trí di động đang thay đổi hoàn toàn cách mọi người tìm hiểu về thế giới.​


10. "And when they encounter works of art which show that using new media can lead to new experiences and to new consciousness, and expand our senses, our perception, our intelligence, our sensibility, then they will become interested in this music." - Karlheinz Stockhausen
Và khi họ gặp tác phẩm nghệ thuật nào mà nó sử dụng phương tiện truyền thông mới có thể dẫn đến những trải nghiệm mới, tri thức mới, và mở rộng các giác quan của chúng ta, nhận thức của chúng ta, trí thông minh của chúng ta, tri giác của chúng ta, sau đó họ sẽ bắt đầu quan tâm đến loại nhạc đó.


11. "The plate tectonics of media have shifted where NBC had to become a new media company from an old media company." - Carson Daly
Bộ phận sáng tạo về truyền thông đã thay đổi NBC trở thành công ty truyền thông mới từ một công ty truyền thông cũ.​


12. "I study the ways new media shapes people's perceptions of the world." - Ethan Zuckerman
Tôi nghiên cứu các cách khác nhau mà phương tiện truyền thông mới định hình cảm nhận của mọi người về thế giới.


13. "I'm worried about the traditional media, but I think the new media is a plus for democracy." - Bob Brown
Tôi đang lo lắng về các phương tiện truyền thông truyền thống, nhưng tôi nghĩ rằng các phương tiện truyền thông mới là một điểm cộng cho sự dân chủ. ​


 

 

Biên soạn: Ce Phan, Hoài Thương