Bài viết liên quan:

The flies and the honey

A jar of honey was upset and the sticky sweetness flowed out on the table. 

The sweet smell of the honey soon brought a large number of Flies buzzing around. They did not wait for an invitation. 

No, indeed; they settled right down, feet and all, to gorge themselves. The Flies were quickly smeared from head to foot with honey. 

Their wings stuck together. They could not pull their feet out of the sticky mass. And so they died, giving their lives for the sake of a taste of sweetness.

Be not greedy for a little passing pleasure. It may destroy you.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Những con ruồi và mật ong

Một lọ mật ong bị đổ và những giọt mật ngọt chảy ra bàn.

Mùi thơm ngọt ngào của mật ong sớm dẫn dụ một số lượng lớn ruồi tới vo ve xung quanh. Chúng không cần tới một lời mời nào cả.

Không đúng; thực ra chúng đã xà xuống ngay sau đó, chúng dùng chân và cả cơ thể để ngốn lấy mật ong. Những con ruồi nhanh chóng vấy mật ong từ đầu đến chân.

Những cái cánh của chúng bị dính vào nhau. Chúng không tài nào kéo đôi chân của mình ra khỏi khối mật ong. Vì vậy, chúng đã chết, vì một hương vị ngọt ngào mà chúng phải đổi lại cuộc sống của mình.

Đừng tham lam chỉ vì một chút niềm vui. Điều đó có thể tiêu diệt bạn.

 

Dịch bởi: cepnguyen