Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Những cuốn từ điển có nhiều lỗi sai nên được loại bỏ

Những cuốn từ điển có nhiều lỗi sai nên được loại bỏ

09/08/2016
Mức trung cấp

Dictionaries with errors should be eliminated

More and more errors have been found in newly published dictionaries. Local newspapers said that the market is flooded with ‘rubbish dictionaries’, and analysts have warned that these dictionaries will spoil the Vietnamese language.

Many mistakes have been found in the Spelling Dictionary for students published by the Thanh Nien (the Youth) Publishing House.

Teachers and parents have pointed out that the mistakes are ‘unacceptable’ because the misspelling happens with popular words: “Xác suất” was misspelled as “sác xuất” and “xác xuất”, “truyện cổ tích” as  “chuyện cổ tích”, “xớn xa xớn xác” as “sớn sa sớn sác”, “xạc một trận” as “sạc một trận”. Instead of “chạnh lòng” it was written as “trạnh lòng” in the dictionary, and instead of “chưng hửng”, it was “trưng hửng”.

The book was printed and deposited in 2011 and then reprinted in 2012. However, the mistakes have only been found recently. About 1,000 copies of the book have been printed. The Nhan Dan (People) Book JSC is in charge for the book cover and proofreading. The editors are Nguyen Quang – Minh Tri. The group of authors is “Ban bien soan tu dien Vietnambook” (Vietnambook dictionary compilation board).

“I cannot understand why there are so many basic mistakes. All the wrong spelling ways can be found there,” said Hoang Thieu Hoa, a parent in Cau Giay. 

“I can see that this is a ‘rubbish dictionary’. You see, even the name of the person responsible for the publication – Mai Thoi Chinh – was also written in small letters,” she said.

Prior to that, in December 2015, local newspapers discovered a lot of mistakes in the ‘Vietnamese Dictionary’ by Kim Danh – Ngoc Hang published by the Tu Dien Bach Khoa (encyclopedia) Publishing House. The dictionary was found copying other books and copying mistakes.

The Tre Publishing House, which published erroneous dictionaries in the past, had to admit the mistakes and the books were recalled by the Publication Agency.

In late 2014, the Dong Nai Publishing House had eight ‘Vietnamese Dictionaries’ seized because of serious mistakes, for which it was imposed a fine of VND15 million. The dictionary gave poor explanations of many Vietnamese words.

However, the mistakes were only discovered six months after the dictionaries hit the market. This means that many students had bought books and learned in accordance with books before they were recalled.

Dr Tran Tri Doi from Hanoi National University warned that dictionaries with careless compilation will have negative influences on students and place big difficulties fie them to learn the Vietnamese language.

Source: Lao Dong

 

 

Những cuốn từ điển có nhiều lỗi sai lỗi sai nên được loại bỏ

Rất nhiều lỗi sai đã được phát hiện trong những cuốn từ điển mới được phát hành. Báo chí địa phương cho biết thị trường tràn ngập các từ điển rác và các nhà phân tích đã cảnh báo rằng những cuốn từ điển này sẽ phá hỏng tiếng Việt.

Nhiều lỗi đã được phát hiện trong từ điển đánh vần dành cho học sinh đã phát hành bởi Nhà xuất bản Thanh Niên.

Các giáo viên và phụ huynh đã chỉ ra rằng các lỗi sai là không thể chấp nhận được vì lỗi chính tả xảy ra với những từ phổ biến: "Xác suất" mắc lỗi sai là "sác xuất" và "xác xuất", "truyện cổ tích" thành "chuyện cổ tích", "xớn xa xớn xác" thành "sớn sa sớn sác", "xạc một trận" thành "sạc một trận". Thay vì "chạnh lòng" nó được viết thành "trạnh lòng" trong từ điển và thay vì viết "chưng hửng" nó lại là "trưng hửng".

Cuốn sách được in và gửi năm 2011 và sau đó được in lại vào năm 2012. Tuy nhiên, những lỗi này chỉ được phát hiện gần đây. Khoảng 1000 bản sao của cuốn sách đã được in ra. Công ty Nhan Dan ( people) book JSC là công ty chuyên về in bìa sách và hiệu đính. Các ban biên tập là Nguyễn Quảng - Minh Trí. Nhóm các tác giả là ban biên soạn từ điển Vietnambook.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao có quá nhiều lỗi cơ bản như vậy. Tất cả đều là lỗi sai chính tả có thể được tìm thấy ở đây, Hoàng Thiệu Hoa một phụ huynh ở Cầu Giấy cho biết.

Tôi có thể thấy rằng đây là một cuốn từ điển rác. Mọi người thấy đó ngay cả tên của người chịu trách nhiệm sản xuất Mai Thời Chính cũng được viết bằng chữ nhỏ, cô cho hay.

Trước đó, tháng 12 năm 2015, báo chí địa phương đã phát hiện ra nhiều lỗi sai trong cuốn từ điển tiếng việt được xuất bản bởi Kim Danh - Ngọc Hằng bởi nhà xuất bản bách khoa toàn thư. Cuốn từ điển được phát hiện sao chép những cuốn sách khác và sao chép luôn cả lỗi sai.

Trước đây, Nhà xuất bản trẻ đã phát hành nhiều cuốn từ điển sai, phải thừa nhận các lỗi sai và cuốn sách đã được xóa bỏ bởi cục sản xuất.

Cuối năm 2014, Nhà xuất bản Đồng Nai đã có 8 cuốn từ điển tiếng việt bị tịch thu vì mắc lỗi nghiêm trọng, và bị bắt buộc chịu mức phạt khoảng 15 triệu đồng. Từ điển đả đem những lời giải thích kém cho nhiều từ tiếng Việt.

Tuy nhiên, những lỗi này chỉ được phát hiện sáu tháng sau khi các cuốn từ điển đánh vào thị trường. Điều này nghĩa là nhiều học sinh đã mua những cuốn sách này và đã học chúng theo chỉ dẫn của cuốn sách trước khi chúng được xóa bỏ.

Tiến sĩ Trần Trĩ Dõi từ trường đại học quốc gia đã cảnh báo rằng các cuốn từ điển với sự biên soạn bất cẩn sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực lên các học sinh và những khó khăn lớn cho chúng khi học tiếng Việt.

 

Dịch bởi: Hungnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục