New Year's Resolutions Around The World

What are your goals for the Year? Are you going to focus on the process or the result? Can you find some balance that will give you a greater chance of being successful?

As the year comes to an end, people around the world resolve to make changes in their lives. This New Year’s resolution tradition is more than 4,000 years old and dates back to the Babylonians, who resolved to pay old debts and return borrowed things at the end of the year.

Today, people all over the world still make New Year’s resolutions. At the beginning of 2013, Google created a website recording peoples’ New Year’s resolutions from different countries. Google sorted these goals according to the most common topics: health, love, career, finance and education. Interestingly, health was the most popular goal for people in the U.S. and Egypt, while romance was on the minds of those in Australia and Japan. And in India, work related goals were the most popular.

It’s hard to say if these goals really say anything about the culture of people in these countries. And one of the reasons is that within each culture there are different subcultures. This is important to remember.

For example, in 1977, researchers collected the New Year’s resolutions of (quote-unquote) “average” children in the United States, and from a separate group of Amish children in the U.S. The Amish are a religious group that are originally from 17th century Switzerland, but are now living mostly in the U.S. and Canada. They’re famous for wearing very simple clothes and for not using modern technology such as cars, telephones and electricity.

Anyway, when these researchers looked at the resolutions from the average American children and the Amish children, they found that they were very different. The average children had goals that focused on the results, while the Amish children focused on the process. One example of an average kid’s goal was getting an A in their class. Interestingly, the Amish children also had similar goals, but described them in a way that focused on the process. For example, the goal was not to get an A, but was instead to spend more time doing homework.

So what are your goals for the New Year? Are you going to focus on the process or on the result? Or can you find some kind of balance between the two that will give you a greater chance of being happy and successful in 2017?

Source: Deep English

 

 

Các mục tiêu năm mới trên toàn thế giới

Mục tiêu năm mới của bạn là gì ? Bạn định tập trung vào quá trình hay kết quả ? Bạn có thể tìm thấy sự cân bằng giúp bạn có cơ hội tốt để thành công.

Khi một năm đã tới hồi kết thúc, mọi người trên thế giới quyết tâm tạo những sự thay đổi trong cuộc sống của họ. Những cam kết cho năm mới đã trải qua nhiều hơn 4000 năm lịch sử từ thời kỳ Babylon khi mà người đã giải quyết trả những món nợ cũ (những cam kết cũ) và mượn trở lại những cam kết vào cuối năm đó.

Ngày nay, mọi người trên thế giới đều có mục tiêu cho năm mới. Đầu năm 2013, Google tạo ra website để ghi nhận các mục tiêu năm mới từ các nước. Google đã sắp xếp các mục tiêu theo các chủ đề riêng: sức khỏe, tình yêu, sự nghiệp, tài chính và giáo dục. Thật thú vị là sức khỏe là mục tiêu phổ biến nhất của người Mỹ và Ai cập trong khi đó sự lãng mạn trong suy nghĩ của người Úc, Nhật. Và ở Ấn độ thì các mục tiêu liên quan đến nghề nghiệp là chính.

Cũng thật khó nếu nói những mục tiêu này nói lên văn hóa của người dân ở các nước và thêm lý do nữa trong mỗi văn hóa khác nhau lại có những văn hóa vùng miền cấp dưới, điều này quan trọng để nhớl

Như năm 1977, các nhà nghiên cứu đã tập hợp các kế hoạch năm, bình quân trẻ em nước Mỹ, và từ những nhóm riêng trẻ Amish. Những người Amish là nhóm thiểu số xuất phát từ thế kỷ 17 tại Thụy sỹ nhưng hiện nay họ ở chủ yếu Mỹ và Canada. Họ rất đặc biệt khi mặc quần áo đơn giản và không dùng công nghệ hiện đại như ô tô, điện thoại và điện.

Dù vậy, khi các nhà nghiên cứu nhìn vào kế hoạch của các trẻ em độ tuổi trung bình này ở Mỹ và Amish, họ đã phát hiện ra chúng rất khác nhau. Các trẻ tuổi trung bình có kế hoạch tập trung vào kết quả trong khi trẻ Amish cũng có mục tiêu tương tự nhưng nhưng miêu tả bằng cách tập trung vào quá trình. Ví dụ mục tiêu không đạt điểm A nhưng thay vào đó là thời gian cho bài tập về nhà.

Vậy kế hoạch của bạn năm mới là gì ? Bạn có định tập trung vào quá trình hay mục tiêu? Bạn có thể tìm một số cách cân bằng giữa chúng để có cơ hội tốt hơn để hạnh phúc và thành công trong năm 2017?

 

Dịch bởi: pmthut2002, dungvuhy