Bài viết liên quan:

The travelers and the purse

Two men were traveling in company along the road when one of them picked up a well-filled purse.

"How lucky I am!" he said. "I have found a purse. Judging by its weight it must be full of gold."

"Do not say 'I have found a purse,'" said his companion. "Say rather 'we have found a purse' and 'how lucky we are.' Travelers ought to share alike the fortunes or misfortunes of the road."

"No, no," replied the other angrily. "I found it and I am going to keep it."

Just then they heard a shout of "Stop, thief!" and looking around, saw a mob of people armed with clubs coming down the road.

The man who had found the purse fell into a panic.

"We are lost if they find the purse on us," he cried.

"No, no," replied the other, "You would not say 'we' before, so now stick to your 'I'. Say 'I am lost.'"

We cannot expect any one to share our misfortunes unless we are willing to share our good fortune also.

Source: Aesop Fables

 

 

Những người đi đường và cái ví

Hai người đàn ông đang cùng đi trên một con đường khi một người trong số họ nhặt được một cái ví đầy.

"Làm sao tôi may mắn thế này!" anh ta nói. "Tôi đã tìm thấy một cái ví. Chỉ cần xem qua trọng lượng, có thể biết nó đựng đầy vàng."

Người bạn kia liền nói "Đừng nói là 'tôi đã tìm thấy một cái ví,'. "Nói đúng hơn là' chúng ta cùng tìm thấy cái ví' và 'sao chúng ta lại may mắn thế này'. Những người đi cùng nhau nên chia sẻ những vận may cũng như sự rủi ro trên đường đi.

"Không, không," người kia giận dữ trả lời. "Tôi là người tìm thấy nó và tôi sẽ giữ nó"

Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng hét lớn "Đứng lại, tên trộm kia!" và nhìn xung quanh, họ thấy một đám đông với gậy gộc đang chạy xuống đường.

Người đàn ông tìm thấy cái ví bắt đầu hoảng loạn.

Anh ta khóc lóc: "Chúng ta tiêu mất nếu họ thấy cái ví đang ở chỗ chúng ta"

"Không, không" người đàn ông kia trả lời, "Trước đó, bạn đã không chịu nói là 'chúng ta' vì vậy chuyện này không liên quan đến tôi. Phải nói là 'tôi tiêu rồi'

Chúng ta không thể mong đợi bất kỳ sự sẻ chia nỗi bất hạnh nào trừ phi chúng ta sẵn sàng chia sẻ sự may mắn của mình.

 

Dịch bởi: cepnguyen